1.     AMAÇ

İNTEGRA96’dan test, muayene ve belgelendirmesi hizmeti alan kuruluşlara uygulanacak ücretlendirmenin tarif edilmesidir.

2.     KAPSAM

Bu talimat standardın gerekliliklerine göre İNTEGRA96’ nın bütün müşterilerine eşit hizmet verdiğinin göstergesi olarak İNTEGRA96’nın ücretlerini kapsar.

3.     SORUMLULAR

Genel Müdür 

İlgili Belgelendirme Müdürü

Müşteri İlişkileri Sorumlusu

4.     TANIMLAR

Adam/gün ücreti (Denetçi/gün ücreti): 1 günlük denetime gidecek 1 denetçi ücretidir. İNTEGRA96’ nın adam/gün (8 Saat) ücreti 1000 TL’dir.

Belge Ücreti

Belgenin kuruluştan kaynaklanan sebeplerden dolayı her düzenlenmesinde her belge kopyası için peşin olarak tahakkuk ettirilen belge ücretidir.

Teknik hizmet ücreti

Kuruluşlarda yapılan inceleme veya muayene deney için peşin tahakkuk ettirilen ücrettir.

Denetçi/İnceleme uzman / uzmanları harcirah, konaklama ücreti

Denetim,İnceleme veya muayene deney amacıyla kuruluşa gönderilen uzmanların harcırah, ulaşımı, konaklama giderlerinin toplamı olarak peşin tahakkuk ettirilen ücrettir

Özel inceleme veya muayene deney ücreti

Kuruluşlardan gelen özel inceleme veya muayene deney talepleri karşılığında peşin tahakkuk ettirilen ücrettir.

5.     UYGULAMA

Müşterilerin/aday müşterilerin İNTEGRA96’ dan fiyat teklifi alabilmesi için mutlaka İlgili Başvuru Formu’ nu doldurması gerekmektedir.

5.1- İlk Belgelendirme Denetimi Ücreti: İlk belgelendirme denetimi ücretinin belirlenmesi için,  ilgili uluslararası akreditasyon kurallarına uygun olarak başvuran kuruluşun çalışan sayısına göre denetçi/gün sayısının belirlenmesi gerekir. Aşama 1 denetimi sonucunda müşterinin niteliklerinde değişiklikler fark edilirse Aşama 2 için gerekecek denetçi süresi değişebilir. Böyle bir durumda müşteriye verilen ilk tekliften farklı bir ücret ödemek zorunda kalabilir. Müşterinin zor durumda bırakılmaması ve anlaşmazlıkların önlenmesi için Belgelendirme Teklifi/Sözleşmesi Formu’nda (FRM.16) bu durumu açıkça ifade eden bir madde bulunmaktadır.

5.2- Gözetim Denetimi Ücreti: Yılda en az 1 kez yapılacak gözetim denetimlerinin ücreti de aynı ilk belgelendirme denetimleri için olduğu gibi denetçi süresine bağlı olarak belirlenir.

5.3.-Yeniden Belgelendirme Denetimi Ücreti: Yeniden belgelendirme denetimlerinin ücreti de, müşterinin 3 yıllık belgelendirme sürecinin sonunda çalışan sayısında meydana gelen değişikliklere bağlı olarak bulunan denetçi süresine göre belirlenir.

5.4- Ön Denetim Ücreti: Eğer kuruluş ön denetim talep ederse, bunun için ödemesi gereken ücret Aşama 1 denetimi ile aynıdır.

5.5-Takip Denetim Ücreti: Denetimler sırasında ortaya çıkabilecek uygunsuzluklar için takip denetimi gerektiğinde alınan ücrettir. Aşama 1 Denetim ücreti ile aynıdır.

5.6-Özel tetkikler:

 1. Kapsam genişletme talebi alındığında denetim yapılması gerekiyorsa denetimin ücreti gözetim denetimi için belirlenen denetçi adam/gün ücretine göre belirlenir. Müşteri kapsam genişletme denetiminin gözetim denetimi ile birleştirilmesini kabul ederse denetimin ücreti müşterinin o günkü şartlarına ve niteliklerine bağlı olarak belirlenir.
 2. Kısa süreli tetkiklerin denetçi adam/gün ücreti Aşama 1 Denetim ücretleri ile aynıdır.

5.7- Diğer durumlar: İNTEGRA96 müşterilerinin belgelendirmesinin askıya alınması, geri çekilmesi, kapsamının daraltılması gibi durumlarda denetim yapılmasını gerekli görürse, bu denetimlerin denetçi adam/gün ücretini gözetim denetimininki ile aynı alarak belirler.

Aşama 1 denetim süresi belgelendirme denetim süresinin maksimum %30 u olacak şekilde hesaplanır.

İNTEGRA96’nın müşterilerine uygulamış olduğu ücretlendirmede öncelikle denetimin adam/gün süresi aşağıdaki tablolar yardımıyla hesaplanır.

Tablo 1-ISO 9001 Belgelendirmeleri için denetçi hesaplama tablosu:

Geçerli çalışan sayısıDenetim süresi Aşama 1+ Aşama 2Geçerli çalışan sayısıDenetim süresi Aşama 1+ Aşama 2
1-51.5626-87512
6-102876-117513
11-152.51176-155014
16-2531551-202515
26-4542026-267516
46-6552676-345017
66-8563451-435018
86-12574351-545019
126-17585451-680020
176-27596801-850021
276-425108501-1070022
426-62511> 10700Yukarıdaki işleyişi devam ettirin.

Hesaplanan adam/gün süresi 1000 TL ile çarpılır. Denetçiye toplam adam/gün süresi üzerinden ödeme yapılır. Bu ücrete başvuru ve doküman inceleme ücreti olarak 250 TL, yıllık belge kullanım ücreti olan 1000 TL eklenir. Bulunan rakam ilk belgelendirme ücretidir.

Denetim türü gözetim denetimi ise denetim adam/gün süresi ilk belgelendirme fiyatının 1/3 ü olarak hesaplanır.

Denetim türü yeniden belgelendirme denetimi ise denetim adam/gün süresi ilk belgelendirme fiyatının 2/3 ü olarak hesaplanır.

Bu ücretlere KDV dahil değildir. Denetçi ve teknik uzmanlara ait yol ve konaklama ücretleri MÜŞTERİ’ye aittir. İNTEGRA96 KDV’siz tutarda belirli sebeplerden dolayı %30 indirim veya ilave yapma hakkına sahiptir.

Belgelendirme ücretlerinde organizayonun büyüklüğü, çalışan sayısı v.b. kriterler ve yol/konaklama gibi gider kalemleri değerlendirilerek maksimum %30 oranında indirim veya arttırım yapılabilir. Bu değerlendirme bütün firmalar için ürün sayısı ve çalışma yıl sayısından bağımsız olarak eşit uygulanır.

5.8-UYGUNLUK DEĞERLENDİRME DENETİM ÜCRETLERİ

Uygunluk değerlendirme denetimlerinde Akreditasyon kapsamında yapılan denetimlerde denetim süreleri firmanın;

 • İmalat büyüklüğü
 • Üretim departman/ bölüm sayısı
 • Üretim alanının dağınık veya tek noktada olması
 • Üretim de taşeron kullanımı
 • Aynı denetimde Yönetim sistemi denetimleri

gibi sebeplerden dolayı değişebilmektedir.

Tetkik Süreleri: Tetkik sürelerinin hesaplanmasında aşağıda belirtilen metot kullanılır.

Teknik Dosya İncelemesi; Teknik dosya ön incelemesi için Tip İncelemeleri sürelerinin toplamının %50si kadar arttırım yapılır ve hesaplanan bu süre kadar inceleme ofiste gerçekleştirilir.

YönetmelikModülKalite Sistemi denetimiUygunluk Değerlendirme Denetimi
2016/426/AB 92/42/ATModül B2 adam/gün
Modül C/C2Farklı lokasyonlar olması durumunda 0,5 adam/gün. Aynı lokasyonda ise 5 ürün gurubu için 1 adam/gün
Modül D (1-5 çalışan için)1 adam/gün1 adam/gün
Modül E (1-5 çalışan için)1 adam/gün1 adam/gün
Modül F0,5 adam/gün
Modül G0,5 adam/gün
2006/42/ATModül B1 adam/gün

Yukarıda belirlenen süreler her bir ürün grubu için hesaplanacaktır.

Ayrıca kalite yönetim sistemi denetimi gerektiren modüllerin denetimlerinde çalışan sayısına bağlı olarak denetim süreleri tablo 1’e göre belirlenir.

Ancak burada belirtilen süreç üretimin, üretim hattının, kayıtların incelenmesi süreci olup ulaşım süreci dahil değildir. Taşeron kullanımı, ürün çeşitliliği ve yönetim sistemi denetimleri gibi yukarıda belirtilen faktörlerden ötürü artış veya azalma olabilir. Denetim programı yukarıda belirtilen kriterlere göre İlgili Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından Teknik Uzman ile birlikte hazırlanır.

Uygunluk Değerlendirme ücretleri LST.21 Test Analiz Listesi’ nde detaylandırılmıştır.

Kalite Modülü denetimlerinde bu listeye ek olarak Tablo 1-ISO 9001 Belgelendirmeleri için denetçi hesaplama tablosu’ndaki ücretler ilave edilir.

Uygunluk değerlendirmesi harici muayene işlemlerindeki ücretlendirmeler;

 • Ücretlerin Belirlenmesi Ve Ödenmesi

Bu talimatda tanımlanan ücretler INTEGRA96 tarafından tespit edilerek INTEGRA96 Yönetimi tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Ücretler tespit edilen miktarlara göre tahakkuk ettirilir. INTEGRA96 ‘nın bu talimatyi ve mali hususların tanımlandığı “LST.21 Test Analiz Listesi” ni önceden uyarı veya bildirim yapmadan değiştirme hakkına sahiptir.

 • Muayene Deney Ve Belgelendirme Giderleri Avansı

Belge talebinde bulunan başvuru sahibi kuruluştan muayene deney ve belgelendirme hizmetleri ile ilgili yapılacak harcamalardan mahsup edilmek üzere avans alınır.

Muayene deney ve belgelendirme işleminin tamamlanmasını takiben düzenlenen fatura bedelinin alınan muayene deney ve belgelendirme giderleri avansının fatura tutarından az olması halinde artan miktar başvuru sahibi kuruluşa talep ettiği taktirde iade edilir. Alınan muayene deney ve belgelendirme giderleri avansının fatura bedelini karşılamaması durumunda aradaki fark başvuru sahibi kuruluştan tahsil edilir.

 • Ücretlerin ödenmemesi

Muayene deney ve belgelendirme hizmeti alan taraflar, tahakkuk ettirilen faturaları 30 (otuz) gün içerisinde ödemekle yükümlüdür. Hizmet faturası ödenmeden muayene deney ve belgelendirme işlemi tamamlanmaz, kuruluşa belge/rapor teslim edilmez.

Hizmet alan Başvuru Sahibinin ve Belge Sahibinin zamanında ödemedikleri faturalarla ilgili borcu, tahakkuk ettirilecek gecikme zammıyla birlikte ödemekle yükümlüdür. Faiz nispeti, alacaklarını 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna göre tahsil eden kurumlar için tespit edilen ve aynı Kanunun 5l. Maddesine göre Kararname ile belirlenen faiz nispetidir.

Muayene deney ve belgelendirme ile ilgili mali hususlar “sözleşmelerde belirltilmiştir..

 • Ödeme yapma şekli

Başvuru sahibi kuruluş fatura ödemelerini INTEGRA96’ya makbuz karşılığı olarak yatırabilir. Bunun haricinde bankalardaki INTEGRA96 hesap numaralarına da ödeme yapılabilir.

Hizmet talebinden vazgeçilmesi halinde ücretlendirme

Muayene deney ve belgelendirme hizmeti verilirken hizmetin herhangi bir aşamasında başvuru sahibi kuruluşun hizmet talebinden vazgeçmesi halinde bu hususun INTEGRA96 Belgelendirme Merkezine bildirim tarihine kadar geçen süre içerisinde verilen hizmetlere ilişkin ücretler başvuru sahibi kuruluşa tahakkuk ettirilir.

Kuruluşa aldığı hizmet karşılığında tahakkuk ettirilen tüm faturalar kuruluş tarafından ödenir.