1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı İNTEGRA96’nın A Tipi Muayene Kuruluşu olarak; KEK.02.17020 El Kitabının Kapsam Bölümünde Belirtilen TS/EN/ISO Standartları başta olmak üzere diğer ilgili harmonize standartlar baz alınarak; Muayene için başvuruların alınması, teknik incelemelerin yapılması, numune alınması, gerekli test ve deneylerin yapılması/yaptırılması, muayenenin gerçekleştirilmesi, sonuçların raporlanması ve kuruluşların belgelerinin düzenlenmesi ve teslim edilmesi aşamalarında uygulanacak yöntemlerin belirlenmesidir.

  1. SORUMLULAR
  • Genel müdür (GM),
  • Muayene Sorumlusu (MS),
  • Muayene Uzmanı(MU),
  1. TANIMLAR:
  2. UYGULAMA

4.1. MUAYENE SÜRECİ

Muayene süreci; muayene talebinin alınması, sözleşmenin gözden geçirilmesi, muayene ön hazırlık çalışmalarının yapılması, numune alınması, muayenenin gerçekleştirilmesi, sonuçların kaydedilmesi, sertifikalandırma, önemli değişiklik veya onarımlar sonrası ihtiyaçlardan doğan tetkikler veya belirli durumlardan kaynaklanan kısa süreli tetkiklerden oluşan bir süreçtir.

Muayene programı, muayene öncesi hazırlığı, numune almayı, muayeneyi, raporlamayı, sertifikalandırmayı ve yıllık gözetimleri kapsar. Muayene hizmeti için muayene uzmanı görevlendirilirken, müşterinin muayene kapsamına uygun yetkinlikte kişiler seçilir.

Muayene uzmanına verilecek görevler, görev talimatlarında belirlenmiştir.

Kuruluşumuz, muayene öncesinde müşteriyi Muayene personeli hakkında bilgilendirir. Bunun için müşteriye Muayene personeli hakkında özet bilgi veren bir form gönderir. Müşteri Muayene personeline haklı gerekçelerini göstererek itiraz edebilir. Bu sebeple müşterinin bilgilendirmesi denetimin planlanmasından yeterince önce yapılır.

Ardından, müşteriye Muayene için tam ve etkili muayeneyi planlamak ve gerçekleştirmek adına gerekli zaman belirlenir.

Son olarak, muayene programını ve sözleşme şartlarının gerekliliklerini karşılayacak bir muayene planı oluşturulur.

Muayene planı hizmeti alan müşteriyle teyit ettirilir.

Muayene sonrasında Muayene personeli, uygunsuzlukları, iyileştirme fırsatlarını ve gözlemlerini içeren bulgularını Muayene Sorumlusuna yazılı bir rapor halinde onayı için sunar. Denetim raporunun onaylanması Muayene Sorumlusu tarafından yapılacaktır. Muayene Sorumlusu muayenede yer alması durumunda rapor onayı direktif ve sektörel deneyimi olan diğer uzman tarafından yapılır. Onaylı rapor hem kuruluşumuza hem de müşteriye sunulur.

Kuruluşumuz, belgelendirmeye dair alınacak hiçbir kararı bir başka belgelendirme/muayene vb Uygunluk Değerlendirme kuruluşuna devretmez.