1.      AMAÇ ve KAPSAM

Bu programın amacı firmamızda 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği EK IX – AT Tip İncelemesi ve EK X – Tam Kalite Güvencesi için ISO/IEC 17065:2012 kapsamında Ürün Belgelendirme Faaliyetinin nasıl gerçekleştirileceğini tarif etmektir.

Bu program 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği Ürün Belgelendirme faaliyetlerini ve belgelerin yayınlanmasını kapsar.

2.      REFERANS DOKÜMANLAR

Oluşturulan bu belgelendirme programının içeriğinde aşağıda belirtilen dokümanlar referans alınmıştır.

 • Ürün belgelendirme faaliyetleri temel esasları için ISO/IEC 17065:2012 Uygunluk değerlendirmesi – Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar,
 • Belgelendirme programının oluşturulmasına temel esaslar için ISO/IEC 17067:2013 Uygunluk değerlendirmesi – Ürün belgelendirme temelleri ve ürün belgelendirme programları için kurallar,
 • EA-2/17:2020 , Onaylanmış Kuruluş Olma Amaçlı Akreditasyona ilişkin EA Dokümanı.
 • R50-09 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Adayları İçin Akreditasyon Rehberi
 • 03 Akreditasyon Faaliyetlerinde Yer Alacak Denetçi ve Teknik Uzmanların Nitelendirilmesi Kriterleri
 • 09 Akreditasyon Denetimleri için Denetim Sürelerinin (Adam-Gün) Hesaplanması Rehberi
 • 04 Ürün Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonuna Dair Rehber

Ürün belgelendirme faaliyetleri sırasında kullanılacak ürün bazlı standart ve yönetmelikler;

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği
 • EN ISO 16092-1 Makina aletleri güvenliği – Presler – Bölüm 1: Genel güvenlik gereksinimleri
 • EN ISO 16092-2 Makina aletleri güvenliği – Presler – Bölüm 2: Mekanik Presler için Güvenlik Gereksinimi
 • EN ISO 16092-3 Makina aletleri güvenliği – Presler – Bölüm 3: Hidrolik presler için güvenlik gereksinimleri
 • EN 16252 Atık Malzemelerin ve geri kazanılabilen parça malzemelerin sıkıştırılmasında kullanılan makinalar-Yatay balyalama presleri-Güvenlik kuralları
 • EN 12622 Takım tezgahları – Hidrolik abkant presler- Güvenlik
 • EN 13985 Takım tezgahlarında – Güvenlik – Giyotin makaslar
 • EN 14656 Makinalarda güvenlik – Çelik ve demir dışı malzemelerin ekstrüksiyon presleri için güvenlik kuralları
 • EN 14673 Makinalarda güvenlik-Çelik ve demir dışı metallerin dövülmesi için hidrolik güçle çalışan açık kalıplı sıcak dövme presleri için güvenlik kuralları
 • EN 16500 Atık maddeleri veya geri dönüştürülebilir parçaları sıkıştırma Makinaleri – Dikey balyalama presleri – Güvenlik kuralları
 • EN 289 Plâstik ve kauçuk makinaları – Presler – Güvenlik kurallar
 • EN 280 Seyyar iş platformları-Yükseltilebilen tasarım hesapları, stabilite kriteri yapısı-Güvenlik kuralları muayene ve deneyler
 • EN 1493 Taşıt kaldırma donanımları
 • EN 1495 Kaldırma platformları-Sütunlu çalışma platformları
 • EN ISO 16092-4 Takım tezgahlarının güvenliği – Presler – Bölüm 4: Pnömatik presler için güvenlik kuralları
 • EN ISO 12100:2010 Makinalarda güvenlik – Tasarım için genel prensipler – Riskin değerlendirilmesi ve azaltılması
 • EN 60204-1:2006 Makinalarda güvenlik – Makinaların elektrik teçhizatı – Bölüm 1: Genel kurallar
 • EN ISO 13849-1:2015 Makinalerde güvenlik- Kumanda sistemlerinin güvenlikle ilgili kısımları- Bölüm 1: Tasarım için genel prensipler

 

 

 

3.      TANIMLAR

 

Yetkili Otorite / Bakanlık

:

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Yönetmelik

:

2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği

NB

:

Notified Body (Onaylanmış Kuruluş)

KEK.17065

:

Ürün Belgelendirme El Kitabı

YT

:

Yönetim Temsilcisi

TÜRKAK

:

Akreditasyon Kurumu

Teknik Yönetici

:

Makina Departmanı Teknik Düzenleme Sorumlusu

Başvuru Sahibi

:

İNTEGRA96 belgelendirme programının öngördüğü yükümlülükleri üstlenerek, belgelendirme hizmeti almak amacıyla İNTEGRA96’ya  başvuran gerçek veya tüzel kişi(ler)

Belge

:

Program ve ISO/IEC 17065:2012 akreditasyon sistemi ve mevzuat esasları kapsamında yürütülen belgelendirme işlemleri neticesinde düzenlenen dokümanı

Müşteri

 

Başvuru ve/veya belge sahibi

Belge Sahibi

:

İNTEGRA96 belgelendirme programının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirerek belge almaya hak kazanan gerçek veya tüzel kişi(ler)

Belgelendirme

:

Ürün belgelendirme işlemleri

Belgelendirmeye Esas Doküman

:

Mevzuatstandart,     belgelendirmeye    esas     teknik     doküman    ve belgelendirme işlemlerine temel teşkil eden diğer dokümanı

Sözleşme

:

Bu program kapsamında belge kullanma hakkı verilmek üzere yeterli görülen bir ürün için belge ve marka kullanma hakkının şartlarını düzenleyen başvuru sahibi ile İNTEGRA96 arasında imzalanan sözleşmeyi

Olumsuz Olay

:

Hatalı üründen dolayı kullanıcının hayatını kaybetmesi, sakat kalması veya sağlığını ciddi boyutta tehdit altında bulunması, Hastanın vücut fonksiyonlarının sürekli bozulması veya vücut yapısında kalıcı bir hasar meydana gelmesi

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      SORUMLULUK

4.1.   İNTEGRA96’ın Sorumlulukları

 • Bu belgelendirme programının yürütülmesinden, ürün belgelendirme programı sahibi olarak İNTEGRA96 sorumludur.

 

 • İNTEGRA96’ın ürün belgelendirmesiyle ilgili yükümlülükleri, İNTEGRA96 tarafından belgelendirmede yapılan işlemler ve bunların sonuçlarıyla sınırlıdır.
 • İNTEGRA96’ın ürün belgelendirme faaliyetlerini, hizmet alan başvuru/belge sahibine karşı tarafsızlık, bağımsızlık, eşit muamele, dürüstlük, şeffaflık, gizlilik ilkelerine ve bunlar çerçevesinde şekillenen etik esaslara bağlı kalarak, Mevzuat, Program ve Akreditasyon kuralları çerçevesinde profesyonel anlamda yürütür.
 • İNTEGRA96 yaptığı belgelendirme işlemleri ile ilgili olarak, mevzuat çerçevesinde yetkili otoritelerin veya adli makamların bilgi ve doküman talepleri hariç olmak üzere üçüncü taraflara bilgi vermez. Bunun haricinde gerektiğinde yapılacak sözleşmelerde paylaşılabilecek bilgiler açıkça
 • İNTEGRA96 ve tüm çalışanları; belgelendirme ve muayene faaliyetleri ile ilgili firmalardan ve ilgili taraflardan kendisine ulaşan her türlü yazılı ve sözlü bilgiyi gizli tutar sadece imzaladığı sözleşmeler gereği İNTEGRA96’ı akredite eden ve yetkilendiren TÜRKAK ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı talep etmesi durumunda bu kurumlar ile kanun ile yasaklanmamışsa paylaşır. Diğer üçüncü taraflarla paylaşım sadece mahkeme kararı ile yapılır.
 • İNTEGRA96 mahkeme kararı nedeni ile üçüncü taraflara bilgi vermek durumunda kaldığında, ilgili müşteriyi mutlaka haberdar eder.
 • İNTEGRA96, akredite olduğu standartlar ve tarafsızlık ve gizlilik gereği olarak çalışanlarını Tarafsızlık ve Gizlilik Sözleşmesiyle kontrol altına alır.
 • İNTEGRA96, Belgelendirme ve muayene faaliyetleri kapsamında zarara neden olabilecek ya da zararla sonuçlanabilecek risklere karşı “Mesleki Sorumluluk Sigortası’na sahip olup, sorumluluğuna ilişkin kapsam ve limitler bu sigortada belirtilir.
 • Düzenlenen belgelerin üçüncü taraflarca tanınmaması durumunda İNTEGRA96’ın hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • İNTEGRA96, belgelendirme ve muayene sisteminde (standart prosedürler veya kurallarda) meydana gelebilecek önemli değişiklikleri, en kısa zamanda belge verdiği müşterilere belirlenecek geçiş süresi içinde gerekli düzenlemeleri yapmaları için Bilgilendirme için web sayfası, e-posta vb. kullanılabilir.
 • İNTEGRA96 hizmetleri ile ilgili hazırladığı prosedürlerin de ve ücretlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak değişiklikten önceki kazanılmış haklar geçerli olup değişikliklerin uygulanmasında ilgili dokümanlardaki değişiklik tarihi esas alınır. İNTEGRA96 hizmetleri için referans alınan dokümanlardaki değişiklikleri belgelendirilmiş ve başvuru yapmış tüm firmalara web sayfası, faks ya da e-posta aracılığı ile duyurmakla yükümlüdür. Meydana gelen değişiklikler önceki müşterilerin lehine bir durum arz ediyor ise değişiklik önceki müşterilerini kapsayacak şekilde uygulanır.
 • İNTEGRA96, belgeli, belgesi askıda bulunan ve belgesi iptal edilen müşterilerini web sayfasında yayınlamakla, güncellemekle
 • İNTEGRA96’in kendi tasarrufu ile akreditasyon faaliyetlerinden vazgeçmesi ve ya ilgili yetkili merciler tarafından durdurulması durumunda İNTEGRA96 tarafından belgelendirilmiş firmalar IAF üyesi bir akreditasyon kurumuna bağlı bir belgelendirme kuruluşunun gözetimine bırakılacaktır.
 • İNTEGRA96’ in kendi tasarrufu ile onaylanmış kuruluş faaliyetlerinden vazgeçmesi ya da ilgili yetkili merciler tarafından durdurulması durumunda; firmanın belirlediği bir onaylanmış kuruluşa (Notified Body) firma dosyalarının aktarılması sağlanır. Bu durumda belgelendirme için diğer onaylanmış kuruluşun şartları geçerlidir ve İNTEGRA96’ın bu şartlar üzerinde herhangi bir tasarruf hakkı
 • İNTEGRA96 yukarıda belirtilen şartlar dışında belgelendirme, muayene kapsamını ilgilendiren standartlar, yönetmelikler, Türkak Rehber Dokümanları, Türkak Akreditasyon Sözleşme Şartlarına, IAF Rehberleri ve Avrupa Birliği Komisyonu dokümanlarına uymayı taahhüt

 

4.2.   Müşterinin Sorumlulukları ve Yükümlülükleri

Normatif gereklilikleri yerine getirdiğini ve devam eden üretiminde bu gereklilikleri sağlamayı sürdüreceğini garanti altına almış ve bu belgelendirme programı kapsamında ürün belgelendirmesine sahip olmayı talep eden Makina Üreticileri, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği EK VII Kısım A’da belirtilen teknik dosyayı düzenlemiş ve EK VIII Madde 3’te bahsedilen iç kontrollerle uygunluğun sağlandığına dair kanıtları sağlayabiliyor olmalıdır. Ayrıca belgelendirmek istediği ürüne ilişkin numune/numuneleri (özellikleri İNTEGRA96 tarafından belirlenir) ürün belgelendirme denetimi için hazır bulundurmalıdır.

 

4.2.1. Başvuru/Belge sahiplerinin hakları ve İNTEGRA96’a karşı yükümlülükleri

 • Başvuru sahibi TLM.10 Ürün Logo ve Belge Kullanma Talimatı’nda izin verildiği şekilde olmak koşuluyla, İNTEGRA96 tarafından verilen belgeyi kullanma hakkı verilen ürünler dışında hiçbir ürün üzerinde herhangi bir gerekçeyle
 • Başvuru/belge sahibi, belgelendirme çalışmalarında yapılan yazışmalarda, usulüne göre yetkilendirdiği temsilcisinin tüm beyan ve taahhütlerini kendi beyan ve taahhüdü olarak kabul
 • Başvuru sahibinin belgelendirme başvurusu sırasında yaptığı beyanlar yapılacak olan belgelendirme kapsamı ile uyumlu olmalı ve belgelendirme sırasında bu beyana karşıtlık yaratacak durumlar ya da değişiklikler meydana
 • Başvuru/belge sahibi, belgelendirme ve sonrası hizmet ve işlemler için üretiminden, piyasadan ve/veya stok vb. yerlerden gerekli numuneleri, inceleme zamanında, İNTEGRA96’ın incelemesi için hazır bulundurmalıdır.
 • Başvuru/belge sahibi, İNTEGRA96 tarafından görevlendirilen teknik uzmanına/uzmanlarına; ürünün kalitesini, özellikle güvenli olmasını etkileyen tasarım, üretim, kalite kontrol, kalite yönetimi, stok, dağıtım ve benzeri hususlarda fonksiyonu olan tüm birimlerinin ve mekanlarının ziyaret edilmesinde her türlü kolaylığı, sağlamakla, kayıtları göstermekle, istenilen belge ve bilgileri doğru, eksiksiz ve zamanında vermekle yükümlüdür.
 • Belge sahibi; belgelerini eksik veya yanıltıcı bir biçimde çoğaltamaz ve kopyalayamaz ve/veya belge üzerinde tahrifat İNTEGRA96’ın kontrolü ve yazılı izni olmaksızın yabancı dillere çeviremez.
 • Belge sahibi; müşterileri, tüketici ve/veya üçüncü kişiler tarafından bildirilen şikâyet ve her türlü uygunsuzluğa ilişkin müracaatla ilgili aldığı önlemlerin ve bunlara ilişkin yapılan tüm işlemlerin kaydını tutmak ve talep edildiğinde İNTEGRA96 ve diğer yetkili otoritelerin incelemesine sunmakla yükümlüdür.
 • Belge sahibi, cezai veya diğer sebeplerle fesih halinde sözleşme ile kendisine verilmiş belgeyi en geç 30 (otuz) gün içerisinde İNTEGRA96’a iade eder. Belgenin iptali ve sözleşmenin feshi belge sahibinin mali yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
 • Başvuru/Belge sahibi, İNTEGRA96 tarafından talep edilen düzeltici ve önleyici faaliyetleri, İNTEGRA96 tarafından belirlenmiş olan süre içinde yerine getirmekle yükümlüdür.
 • Müşteri belgelendirme şartlarına uyma yeterliliğini etkileyebilecek; ürün, imalat, hizmet yerleri, tesisleri ve faaliyetleri ile ilgili İNTEGRA96 hizmet kapsamına giren bilgileri vermelidir. Bu hususlarda meydana gelen tüm değişiklikler İNTEGRA96’a yazılı olarak gecikmeksizin
 • Müşteri İNTEGRA96’ya ilgili dokümantasyonunu gönderir ya da incelenmek üzere kullanımına açar.

 

 • Müşteri denetçilerin tesislerine girmesine, sistem ve kayıtlarına erişmesine üzerinde anlaşıldığı şekilde hizmetlerin verilmesi sürecinin muhtelif aşamalarında izin
 • Müşteri verilen hizmetlerle ilgili bilgileri İNTEGRA96’dan gizli

 

 • İlgili Standart ve Yönetmelikler çerçevesinde müşteri; ürün belgelendirme hizmet kapsamına yönelik olarak firma, İNTEGRA96’ dan almış olduğu her tür yazılı sözlü bilgi ve talimata uymakla yükümlüdür.
 • Ürününü belgelendirilen müşteri kurmuş olduğu iç üretim kontrol sisteminin uygulanması, ürün yasal ve teknik şartlarının karşılanması ve bu koşulların sürekliliğinin sağlanması amacı ile bir personelini görevlendirmekle, çalışma saatlerinde denetçilerin gerekli tüm alanlara girişine olanak sağlamakla, ürün belgelendirme kapsamında incelenmesi gereken doküman ve kayıtları ulaşıma açık tutmakla, mevcut yasal gereksinimlerin sağlandığını garanti altına almakla yükümlüdür.
 • İNTEGRA96’ın müşterisinin sahasında gerçekleştirecek olduğu muayenelere, denetimlere yada plansız ziyaretlere gözlemciler ve rehberler de eşlik edebilir. Gözlemciler denetim/muayene ekibinden bir üyeyi gözlemleyen kişi olabileceği gibi müşterinin bir yetkilisi, akreditasyon kurumu ve ya ilgili bakanlık yetkilisi de olabilir. Rehber ise denetim ekibine yardımcı olma için denetim ekibine refakat eden kişilerdir. Denetim ekibinin her bir üyesine rehber tayin edilebilir. Rehberin sorumlulukları iletişimi sağlamak, görüşmeleri ayarlamak, saha ziyaretlerini organize etmek, saha güvenlik kurallarının uygulanmasını sağlamak, müşteri adına denetime tanıklık etmek ve ya denetçi tarafından talep edilen bilgileri sağlamak gibi görevler
 • Rehber ve gözlemcilerin denetime katılımı ile ilgili önce müşteri ve denetçiler bilgilendirilir ve müşterinin onayı alınır. Rehber veya gözlemciler denetime müdahale
 • Müşteri, İNTEGRA96 personeli ile birlikte Türk Akreditasyon Kurumu temsilcileri ya da bakanlık yetkilileri de dâhil olmak üzere, muayene, ya da denetim faaliyeti ile ilgili ihtiyaç duyulan her türlü yazılı ve sözlü bilgiyi vermekle yükümlüdür.
 • Müşterinin belgelendirilen ürünü, belgelendirildikten sonra firmanın sisteminde ya da sertifika kapsamına giren ürününde olabilecek değişikliklerden ve sistemi etkileyecek organizasyon yapısındaki değişikliklerden (firmanın adres/adreslerinin, kapsamının, çalışan sayısının, şube sayısının ve bu şube/şubelerin adresinin/adreslerinin değişmesi gibi) İNTEGRA96’ ı 30 gün içinde haberdar
 • Müşteri İNTEGRA96 tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin tüm kayıtları (anlaşma, rapor, kys kayıtları vb.) verilen belgenin geçerlilik süresince saklamakla yükümlüdür.
 • Müşteri, başvuru için istenen tüm evrak ve dokümanları muayene ve denetimlerinden önce İNTEGRA96’ya ulaştırmakla yükümlüdür.
 • Yapılan değişikliklerin sisteme ya da ürüne etkisinin değerlendirilmesi amacı ile İNTEGRA96 ücret karşılığında ilave muayene veya denetim gerçekleştirebilir.
 • Müşteri; İNTEGRA96 belgelendirme ve muayene sisteminde (standart prosedürler veya kurallarda) meydana gelebilecek önemli değişiklikleri kendisine bildirilen geçiş süresinde gerçekleştirmelidir.
 • Müşteri, Sertifika ve Marka Kullanım Prosedürü, Belgelendirme Programı, İlgili Belgelendirme prosedürleri gibi integra96.com adresinde güncel olarak yayınlanan dokümanları, ilgili yönetmelikleri, ilgili standartları ve ilgili diğer tüm yasal dokümanlara uymakla ve güncelliğini takip etmekle yükümlüdür.
 • Müşteri hizmet sözleşmesinde belirtilen ücretleri ve ilgili standart ya da ilgili yönetmeliklerin öngördüğü özel ya da takip denetimlerinin ücretlerini ödemekle yükümlüdür.
 • Müşteri sahip olduğu belgenin askıya alınması veya iptalinden sonra belgeyi kullanmayı ve belgeye atıfta bulunan her türlü doküman ve tanıtım malzemesinin kullanımını durdurmakla ve belgeyi İNTEGRA96’a göndermekle yükümlüdür.
 • Müşteri faaliyetini ilgilendiren yerel yasal mevzuat ve kanunlara, yönetmeliklere ve standartlara uymakla yükümlüdür. Ürün uygunluğu belgesi kapsamında belge almak isteyen firmalar yönetmeliğin belirlediği kendileri ve ürünleri ile ilgili CE işaretleme kuralları da dahil o olmak üzere tüm kurallara uymakla yükümlüdür.
 • Belgelendirme denetimlerinden sonra, müşterinin dış kaynaklı veya iç kaynaklı süreçlerinde herhangi bir değişiklik gerçekleşirse, bu değişikliği İNTEGRA96’ a bildirmekle yükümlüdür.
 • Müşteri İNTEGRA96’den aldığı hizmetlerle ilgili çözüme kavuşturulamayan her türlü sorun ve uyuşmazlık, itiraz ve şikayetlerini integra96.com adresinde yayınlanan PR.09 Şikayet Ve İtiraz Değerlendirme Prosedürü bahsedildiği gerçekleştirir ve Şikayet-İtiraz komitesinin kararını kabul etmez ise müşteri ilgili yasal otoriteye başvurabilir (Türk Akreditasyon Kurumu veya Sanayi Bakanlığı). İNTEGRA96 bu dokümanda belirtilen itirazı çözümleme süresini aştığında müşteri aynı şekilde ilgili yasal otoriteye başvurabilir. Müşteri İNTEGRA96’ın kendisi ile ilgili almış olduğu bir karara bir ay içerisinde itiraz edebilir. Müşterinin yapacağı itirazların değerlendirilmesi PR.09 Şikayet Ve İtiraz Değerlendirme Prosedürü dokümanına göre yürütülür.
 • Müşteri, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği ve ulusal mevzuatlar tarafından şart koşulan temel veya diğer yasal gerekliliklere göre ürünün/ürünlerin tasarlanmasından ve üretiminden ve 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği tarafından şart koşulan prosedür/prosedürlere uygun olarak uygunluk değerlendirmeyi yerine getirmekten
 • Müşteri kendisine verilen belgeyi üzerinde yazan kapsam, adres için kullanabilir. Aksi her türlü yanlış kullanım durumlarda kendisine uygulanacak yaptırımları kabul
 • Müşteri belgelendirme dokümanlarının (belge, rapor vb.) kopyalarını başkalarına vermesi durumunda, dokümanların bütünlüğü bozulmadan çoğaltılmasını sağlamakla yükümlüdür.
 • Müşteri İNTEGRA96’ın hiçbir şekilde uygunluk değerlendirme kapsamında veya bu kapsam ile alakalı konularda firmaya danışmanlık hizmeti vermeyeceğini kabul eder ve bu yönde taleplerde
 • Başvuru/belge sahibi; ek Belgelendirme Prosedüründe belirtilen yükümlülüklerine ilişkin ilave tüm diğer hususlara da uymakla mükelleftir.

 

4.2.2. Belge sahibinin tüketiciye ve üçüncü kişilere karşı sorumluluğu

 

 • Belge sahibi, belge kullanma hakkı verilen ürünlerin/hizmetlerin, yasal düzenlemelere ve/veya belgelendirmeye esas teşkil eden dokümana uygun olmamasından, müşterileri veya üçüncü kişiler nezdinde kaynaklanacak, her türlü maddi ve manevi zarar ve ziyandan bizzat sorumludur ve bunları eksiksiz tazmin etmekle yükümlüdür.
 • Belge sahibi, bir yargı kararına istinaden veya İNTEGRA96’ın inisiyatifi dahilinde herhangi bir biçimde tüketiciye veya üçüncü kişilere İNTEGRA96 tarafından ödenen ve belge sahibinin kusurundan kaynaklı, ürün bedeli ve/veya maddi manevi tazminat tutarını İNTEGRA96’ın ilk talebinde itiraz etmeden ve İNTEGRA96’ya ödemekle yükümlüdür.
 • Belge sahibi, gerek tüketicinin/müşterisinin şikayeti ve gerekse İNTEGRA96’nın ikazı üzerine belgeli üründen doğan şikâyeti, tüketici/müşterisi nezdinde incelemek ve kusurlu ürünü hiçbir bedel veya fark talep etmeksizin onarmak veya yenisi ile değiştirmek veya satın alma bedelini defaten ödemekle yükümlüdür. Ürünün belge sahibi tarafından incelenmesi ve ilgili belgelendirmeye esas dokümana uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, durum belge sahibi tarafından şikayetçiye ve İNTEGRA96’ya yazılı olarak bildirilir. Şikayetçinin, belge sahibi tarafından yapılan inceleme sonucuna itiraz etmesi halinde, söz konusu ürün İNTEGRA96 tarafından ilgili belgelendirmeye esas dokümana göre tekrar incelenebilir. Gerekli görüldüğünde tüm masrafları belge sahibinden alınmak suretiyle, muayene ve deneyler İNTEGRA96 tarafından tekrar yapılır veya yaptırılır.
 • Belge kapsamındaki ürünün can ve mal güvenliğini etkileyecek uygunsuzluğunun tespiti halinde, yetkili karar komiteleri kararı ile belge sahibi, söz konusu uygunsuzluklara sahip ürünlerini piyasadan toplamak, hizmeti durdurmak ve tüketiciye ulaşmış olan ürünler için yazılı veya görsel medya aracılığı ile uyarıda bulunmakla yükümlüdür.
 • Belgenin askıya alınması veya iptali/sözleşmenin fesih edilmesi, belge sahibinin daha önceden piyasaya sürülmüş olan ürünlerin kullanım ömrü süresince tüketiciye veya üçüncü kişilere karşı mali, cezai ve hukuki sorumlulukları ile ilgili yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
 • Yukarıda verilen maddelere ilişkin tüm ihtilaf hallerinde, Şikayet ve İtiraz Komitesinin vereceği karar nihai ve kesindir. Başvuru/belge sahipleri bu hususu bir daha karşı çıkamayacak şekilde kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

 

4.2.3. İtiraz ve uyuşmazlıklar

Müşteri İNTEGRA96’dan aldığı hizmetlerle ilgili çözüme kavuşturulamayan her türlü sorun ve uyuşmazlık, itiraz ve şikayetlerini www.integra96.com adresinde yayınlanan PR.09 Şikayet Ve İtiraz Değerlendirme Prosedürü’nde bahsedildiği gerçekleştirir ve Şikayet-İtiraz komitesinin kararını kabul etmez ise müşteri ilgili yasal otoriteye başvurabilir (Türk Akreditasyon Kurumu veya Sanayi Bakanlığı). İNTEGRA96 bu dokümanda belirtilen itirazı çözümleme süresini aştığında müşteri aynı şekilde ilgili yasal otoriteye başvurabilir. Müşteri İNTEGRA96’ın kendisi ile ilgili almış olduğu bir karara bir ay içerisinde itiraz edebilir. Müşterinin yapacağı itirazların değerlendirilmesi PR.09 Şikayet Ve İtiraz Değerlendirme Prosedürü dokümanına göre yürütülür.

 

 

 

 

 

 

 

5.      KARAR ORGANLARI

5.1.   Belgelendirme Komitesi

Belgelendirme faaliyetleri konusunda nihai karar vermek üzere yetkilendirilen, komite, Teknik düzenleme sorumlusudur.

5.2.   Şikayet ve İtiraz Komitesi

Tarafsızlık, bağımsızlık ve şeffaflık ilkesini sağlayabilecek şekilde, İNTEGRA96 bünyesinde görev yapmakta olan ve belgelendirme ve uygunluk değerlendirmesi hizmetleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi kişiler arasından Genel Müdür’ün onayı ile görevlendirilen organdır. Bu komiteye bir yönetmelik uzmanı üye olarak katılır. Komitenin üye sayısı, diğer üyelerinin kim olacağı ve çalışma usulleri Genel Müdür’ün onayı ile belirlenir.

5.3.   Tarafsızlık Komitesi

İNTEGRA96 tarafından yürütülmekte olan belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde; tarafsızlık politika ve uygulamalarını izlemek ve sonuçları değerlendirerek yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak üzere belgelendirme hizmeti verilen konularda bilgi ve tecrübe sahibi kişilerden, kamuyu temsilen bakanlıklardan/meslek odalarından, üretici derneklerinden, üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından, hizmet verilen sektör temsilcilerinden, oluşur. Gerektiği durumlarda plansız olarak veya senede en az bir kez toplanabilir.

 

6.      UYGULAMA

6.1.   Belgelendirme Programı Tablosu (Ref. ISO/IEC 17067:2013 Table 1)

 

 

Uygunluk Değerlendirme Fonksiyon ve Aktiviteleri

Durum

I

Seçim,

Belgelendirme sistemi için gerekli normatif dokümanların, planlama ve hazırlık aktiviteleri dahil tüm gerekliliklerin belirlenmesi.

ü

II

Test, Muayene, Tasarım Değerlendirmesi (Teknik Dosya Kontrolü).

 

 

 

ü

II

Gözden geçirme,

 

Değerlendirme (karakteristiklerin belirlenmesi) aşamasında elde edilen kanıtların, belirlenen gereklilikleri karşıladığını kontrol etmek için, gözden geçirilmesi.

 

 

ü

IV

Belgelendirme kararı,

 

Belgenin verilmesi, sürdürülmesi, kapsam genişletmesi, kapsam daraltılması, askıya alınması, geri çekilmesi

 

ü

V

Onay ve Lisans

 

AT Tip Onay Belgesinin yayınlanması

Tam Kalite Güvence Belgesinin yayınlanması

 

ü

6.2.   Akreditasyon Gereklilikleri

İNTEGRA96 bu belgelendirme programını ISO/IEC 17065:2015 standardı şartı gereği ISO/IEC 17067:2013 standardının rehberliğinde hazırlamıştır.

Belgelendirme proses metotlarında; muayene adımları için ISO/IEC 17020:2012 standardı kuralları uygulanır.

6.3.   Belgelendirme Metot ve Prosedürleri

6.3.1.  Başvurunun Alınması

AT Tip İncelemesi (2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği EK IX) Belgelendirmesinde

2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği Ürün Belgelendirmesi başvuruları Teknik düzenleme sorumlusu tarafından alınır ve değerlendirilir.

Başvuru telefon, e-mail veya başvuran firmanın şirketimizi ziyareti sırasında yapılmış ise sözlü olarak başvuran firmanın soruları Teknik düzenleme sorumlusu tarafından cevaplanır. İlk görüşme sonrasında başvuruda bulunan firmaya UDFRM.02.01 Makina Emniyet Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formu gönderilir.

E-mail yolu veya web sitesi üzerinden yapılan başvurularda Teknik düzenleme sorumlusu başvuruda bulunan firmaya UDFRM.02.01 Makina Emniyet Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formu gönderilir.

 

Gönderilen UDFRM.02.01 Makina Emniyet Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formu’nun doldurulması ile ilgili takibi Teknik Düzenleme Sorumlusu yapar ve formun eksiksiz olarak doldurulmasını sağlar.

İlgili başvuruda en az aşağıdaki bilgiler temin edilmelidir.

 

 • Başvuru yapan firma adı adresi
 • Başvuruya konu olan ürünler hakkında bilgiler
 • Tanımı
 • Ticari adı
 • Markası
 • Modelleri
 • Kullanım amacı
 • Kullanım alanı
 • Teknik özellikleri
  • İlgili standart ve normatif dokümanlar
  • Müşterinin fiziki konumuna/konumlarına ilişkin adresler
 • Merkez Adresi
 • Üretim Yeri Adresi
  • Müşterinin resmi kayıt evrakları
  • Ürün teknik dosyasını temsilen ürün bilgi doküman, ürün kataloğu, resimleri, teknik özellikleri ve kullanma kılavuzu
  • Başvuru yapılan ürün için başka bir belgelendirme kuruluşuna başvuru yapılmadığı ya da başka bir belgelendirme kuruluşu belgesine sahip olmadığına dair

 

Tam Kalite Güvencesi (2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği EK X) Belgelendirmesinde

2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği Ürün Belgelendirmesi başvuruları Teknik düzenleme sorumlusu tarafından alınır ve değerlendirilir.

Başvuru telefon, e-mail veya başvuran firmanın şirketimizi ziyareti sırasında yapılmış ise sözlü olarak başvuran firmanın soruları Teknik düzenleme sorumlusu tarafından cevaplanır. İlk görüşme sonrasında başvuruda bulunan firmaya UDFRM.02.01 Makina Emniyet Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formu gönderilir.

E-mail yolu veya web sitesi üzerinden yapılan başvurularda Teknik düzenleme sorumlusu başvuruda bulunan firmaya UDFRM.02.01 Makina Emniyet Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formu gönderilir.

 

Gönderilen UDFRM.02.01 Makina Emniyet Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formu’nun doldurulması ile ilgili takibi Teknik Düzenleme Sorumlusu yapar ve formun eksiksiz olarak doldurulmasını sağlar.

İlgili başvuruda en az aşağıdaki bilgiler temin edilmelidir.

 

 • Başvuru yapan firma adı adresi
 • Başvuruya konu olan ürünler hakkında bilgiler
 • Tanımı
 • Ticari adı
 • Markası
 • Modelleri
 • Kullanım amacı
 • Kullanım alanı
 • Teknik özellikleri
  • İlgili standart ve normatif dokümanlar
  • Müşterinin fiziki konumuna/konumlarına ilişkin adresler
 • Merkez Adresi
 • Üretim Yeri Adresi
  • Müşterinin resmi kayıt evrakları
  • Kalite sistemiyle ilgili dokümantasyon (Tam Kalite Güvencesi)
  • Ürün teknik dosyasını temsilen ürün bilgi doküman, ürün kataloğu, resimleri, teknik özellikleri ve kullanma kılavuzu
  • Başvuru yapılan ürün için başka bir belgelendirme kuruluşuna başvuru yapılmadığı ya da başka bir belgelendirme kuruluşu belgesine sahip olmadığına dair

6.3.2.  Başvurunun Değerlendirilmesi

AT Tip İncelemesi (2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği EK IX) Belgelendirmesinde

Başvuruda bulunan firmanın Uygunluk Değerlendirmesi için başvurduğu ürün kapsamı incelenir. Değerlendirmede aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulur. UDFRM.02.03 Makina Emniyet Yönetmeliği Talep Değerlendirme Formunda değerlendirilmesi gerçekleştirilir.

 1. Temin edilen bilgilerin belgelendirme prosesinin gerçekleştirilmesi için yeterli olup olmadığı değerlendirilir.
 2. Başvuruda bulunulan kapsamda yer alan ürünün 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği EK IV kapsamında girip girmediği ve İNTEGRA96 Belgelendirme akreditasyonu kapsamında olup olmadığı değerlendirilir.
 3. İlgili ürün için uzmanlık gerektiren alanlar belirlenir ve bu alanda belgelendirme uzmanı olup olmadığı kontrol
 4. Saha incelemesinin yapılacağı lokasyon bilgisi kontrol edilir. Birden fazla saha incelemesi gerekecekse, AT Tip inceleme planı bu bilgi göz önünde bulundurularak yapılır.
 5. Uygunluk değerlendirme faaliyeti sırasında kullanılması gerekecek inceleme ekipmanı/donanım yeterliliğinin ve kalibrasyonlarının kontrolü.
 6. Ürün uygunluğu kapsamında söz konusu Makina için başvuru sahibi başka bir Onaylanmış Kuruluşa başvuruda bulunulmamış olmalıdır. Geçerli bir ürün uygunluk belgesi olmamalıdır.
 7. Başvurusu yapılan ürünle ilgili CIRCABC veri tabanında 2006/42/EC Vertical Grup, 2006/42/EC Makina Horizantal Grup

       gibi Avrupa Birliği  Teknik Komisyonları tarafından alınmış özel bir karar olup olmadığı kontrolü.

 1. Başvuruyu yapan firma kanun dışı faaliyetler içerisinde olduğunda, belgelendirme/ürün şartları ile ilgili tekrarlanan uygunsuzluklara sahip bir geçmişi olduğunda veya hizmet alan ile ilgili benzer durumlar gibi esasa yönelik veya kanıtlanmış gerekçeler olduğunda bir başvurunun kabulünü geri çevirebilir veya hizmet alan ile bir sözleşme oluşturabilir.

NOT: b ve c maddelerinden elde edilen verilerin müşteri tarafından farklı algılanması durumu söz konusu ise bu durum çözüme kavuşturulmadan süreç devam ettirilmez.

Firma, başvuru sırasında bir ya da birden fazla tescilli markası için başvuru yapması durumunda bu konu Başvuru Değerlendirme Formunda belirtilir.

İlgili başvuruda talep edilen kapsamda belgelendirme faaliyeti gerçekleştirilemeyeceği durumlarda başvuru reddedilir.

Bu durumlar aşağıda verilmiştir;

 • Başvuruya konu ürünün 2006/42 AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında olmadığında,
 • İNTEGRA96’ın ilgili ürün tipi üzerinde deneyimi olmadığında,
 • İNTEGRA96’ın ilgili ürüne ilişkin normatif standartta deneyimi ve/veya yetkisi olmadığında,
 • İNTEGRA96’ın ürün belgelendirme kapsamında olmayan bir belgelendirme programında ürün belgelendirme talep edildiğinde,
 • İlgili başvuru döneminde yeterlilik ve imkan eksikliği söz konusu olduğunda
 • İlgili başvuruya konu ürünler üzerinde daha önceden ilgili müşteriye ya da faklı müşterilere ilişkin yapılmış olan başvurunun/başvuruların reddedilmesi durumunda

 

İlgili başvuru değerlendirmesi olumlu ya da olumsuz tüm gerekçeleri ile birlikte UDFRM.02.03 Makina Emniyet Yönetmeliği Talep Değerlendirme Formu ile kayıt altına alınır ve müşteriye yazılı yada mail ile başvuru değerlendirme sonucu bildirilir.

 

Tam Kalite Güvencesi (2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği EK X) Belgelendirmesinde

Başvuruda bulunan firmanın Uygunluk Değerlendirmesi için başvurduğu ürün kapsamı incelenir. Değerlendirmede aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulur. UDFRM.02.03 Makina Emniyet Yönetmeliği Talep Değerlendirme Formunda değerlendirilmesi gerçekleştirilir.

 1. Temin edilen bilgilerin belgelendirme prosesinin gerçekleştirilmesi için yeterli olup olmadığı değerlendirilir.
 2. Başvuruda bulunulan kapsamda yer alan ürünün 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği EK IV kapsamında girip girmediği ve İNTEGRA96 Belgelendirme akreditasyonu kapsamında olup olmadığı değerlendirilir.
 3. İlgili ürün için uzmanlık gerektiren alanlar belirlenir ve bu alanda belgelendirme uzmanı olup olmadığı kontrol
 4. Saha incelemesinin yapılacağı lokasyon bilgisi kontrol edilir. Tam Kalite Güvence denetimi planı bu bilgi göz önünde bulundurularak yapılır.
 5. Uygunluk değerlendirme faaliyeti sırasında kullanılması gerekecek inceleme ekipmanı/donanım yeterliliğinin ve kalibrasyonlarının kontrolü.
 6. Ürün uygunluğu kapsamında söz konusu Makina için başvuru sahibi başka bir Onaylanmış Kuruluşa başvuruda bulunulmamış olmalıdır. Geçerli bir ürün uygunluk belgesi olmamalıdır.
 7. Başvurusu yapılan ürünle ilgili CIRCABC veri tabanında 2006/42/EC Vertical Grup, 2006/42/EC Makina Horizantal Grup

       gibi Avrupa Birliği  Teknik Komisyonları tarafından alınmış özel bir karar olup olmadığı kontrolü.

 1. Başvuruyu yapan firma kanun dışı faaliyetler içerisinde olduğunda, belgelendirme/ürün şartları ile ilgili tekrarlanan uygunsuzluklara sahip bir geçmişi olduğunda veya hizmet alan ile ilgili benzer durumlar gibi esasa yönelik veya kanıtlanmış gerekçeler olduğunda bir başvurunun kabulünü geri çevirebilir veya hizmet alan ile bir sözleşme oluşturabilir.

NOT: b ve c maddelerinden elde edilen verilerin müşteri tarafından farklı algılanması durumu söz konusu ise bu durum çözüme kavuşturulmadan süreç devam ettirilmez.

Firma, başvuru sırasında bir ya da birden fazla tescilli markası için başvuru yapması durumunda bu konu Başvuru Değerlendirme Formunda belirtilir.

İlgili başvuruda talep edilen kapsamda belgelendirme faaliyeti gerçekleştirilemeyeceği durumlarda başvuru reddedilir.

Bu durumlar aşağıda verilmiştir;

 • Başvuruya konu ürünün 2006/42 AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında olmadığında,
 • İNTEGRA96’ın ilgili ürün tipi üzerinde deneyimi olmadığında,
 • İNTEGRA96’ın ilgili ürüne ilişkin normatif standartta deneyimi ve/veya yetkisi olmadığında,
 • İNTEGRA96’ın ürün belgelendirme kapsamında olmayan bir belgelendirme programında ürün belgelendirme talep edildiğinde,
 • İlgili başvuru döneminde yeterlilik ve imkan eksikliği söz konusu olduğunda
 • İlgili başvuruya konu ürünler üzerinde daha önceden ilgili müşteriye ya da faklı müşterilere ilişkin yapılmış olan başvurunun/başvuruların reddedilmesi durumunda

 

Kalite sistemi, makinanın bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu sağlamalıdır. İmalatçı tarafından uygulanan bütün temel esaslar, gereklilikler ve şartların; önlemler, işlemler ve yazılı talimatlar biçiminde sistematik ve düzenli bir şekilde dokümante edilmesi gereklidir. Kalite programları, planlar, el kitapları ve kayıtlar gibi kalite sistemi ilgili dokümantasyon, işlemsel ve kalite önlemlerinin yeknesak yorumuna imkân verecek şekilde hazırlanmalıdır.

 

Kalite sistemi özellikle, aşağıdakilerin yeterli bir tanımını içermelidir:

–     Makinanın tasarımı ve kalitesiyle ilgili olarak kalite hedefleri, kuruluş yapısı ve yönetimin yetki ve sorumlulukları,

–     Uygulanacak standartlar dahil olmak üzere; teknik tasarım şartnameleri ve Yönetmeliğin 9.cu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen standartların tam olarak uygulanmadığı durumlarda, Yönetmeliğin temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin karşılanmasını güvence altına almak için uygulanacak yollar,

–     Bu yönetmelik kapsamındaki makinaları tasarımlarken kullanılacak, tasarım inceleme ve tasarım doğrulama teknikleri, süreçleri ve sistematik faaliyetleri,

–     Kullanılacak olan karşılık gelen imalât, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, süreçleri ve sistematik faaliyetleri,

–     İmalat öncesinde, imalât sırasında ve sonrasında yürütülecek olan muayeneler ve deneyler ile bunların yapılma sıklıkları,

–     Muayene raporları ve deney verileri, kalibrasyon verileri ve raporları türünden kalite kayıtları ile ilgili personelin nitelikleri hakkında raporlar,

–     Kalite sisteminin verimli işleyişi yanı sıra, makinaların gerekli tasarım ve kalite düzeyine ulaşılmasını sağlamak için izleme yöntemleri.

 

Görevli Denetçi/Teknik Uzman UDFRM.01.22 Dokümantasyon Ön İnceleme Formunu kullanarak üreticinin kalite sistemini kontrol eder ve denetime gidilmesinin uygun olup olmadığına karar vererek Teknik Düzenleme Sorumlusuna bilgi verir. Denetim gerçekleştirilmesine engel bir durum varsa tespit edilen bulgular üreticiye bildirilir ve herhangi bir denetim planlaması yapılmaz.

 

İlgili başvuru değerlendirmesi olumlu ya da olumsuz tüm gerekçeleri ile birlikte UDFRM.02.03 Makina Emniyet Yönetmeliği Talep Değerlendirme Formu ile kayıt altına alınır ve müşteriye yazılı yada mail ile başvuru değerlendirme sonucu bildirilir.

6.3.3.  Ürün Belgelendirme Teklif/Sözleşmesinin Hazırlanması

AT Tip İncelemesi (2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği EK IX) Belgelendirmesinde

Alınan başvurunun uygun bulunması halinde Müşteri İlişkileri Sorumlusu Teknik Düzenleme Sorumlusu’ndan aldığı bilgiler dahilinde ISO/IEC 17026:2015 EK F referans alınarak oluşturulan UDFRM.01.15 CE Belgelendirme Sözleşmesi’ni hazırlar. Teklifin ücretlendirilmesi TLM.01 Ücretlendirme Talimatı’na uygun olarak gerçekleştirilir.

 

Tam Kalite Güvencesi (2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği EK X) Belgelendirmesinde

Alınan başvurunun uygun bulunması halinde Müşteri İlişkileri Sorumlusu Teknik Düzenleme Sorumlusu’ndan aldığı bilgiler dahilinde ISO/IEC 17026:2015 EK F referans alınarak oluşturulan UDFRM.01.15 CE Belgelendirme Sözleşmesi’ni hazırlar. Teklifin ücretlendirilmesi TLM.01 Ücretlendirme Talimatı’na uygun olarak gerçekleştirilir.

6.3.4.  İş Emri Oluşturulması ve Denetçi/Uzman Görevlendirilmesi

 

AT Tip İncelemesi (2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği EK IX) Belgelendirmesinde

Sözleşmenin taraflarca imzalanması sonrasında Teknik düzenleme sorumlusu ilgili uygunluk değerlendirme faaliyeti için iş emrini oluşturur. UDFRM.01.24 Denetçi Atama ve Bilgi Formu ile kayıt altına alınır.

Bu formun hazırlanmasından önce, tipin incelenen teknik dosyaya uygun olarak imal edildiğinin kontrol edileceği ve gerekli inceleme, ölçme ve deneylerin yapılacağı yer konusunda başvuru sahibiyle görüşülür ve UDFRM.01.10 Muayene – Deney Hazırlık ve Kontrol Formu ile karara bağlanır.

İlgili bu dokümanda faaliyete konu olan ürüne, firmaya, tip incelemesinin gerçekleştirileceği adreslere, uygunluk değerlendirme faaliyetinde kullanılacak talimat, plan, rapor, kontrol listesi vb. dokümanlara ilişkin bilgiler, faaliyet sırasında kullanılacak ölçü-kontrol ekipman/cihazlarına ilişkin bilgiler, faaliyeti gerçekleştirecek uygunluk değerlendirme uzman(lar)ına ilişkin bilgiler yer alır. Ürün belgelendirmesi kapsamında gerçekleştirilecek değerlendirme faaliyetlerinin bütününü karşılayacak nitelikte teknik uzman/uzmanlar görevlendirilir. Ayrıca, oluşturulan bu form görevin kabul edildiğine ilişkin olarak ilgili uzman tarafınca imzalanır ve ıslak imzalı kopyası Teknik düzenleme sorumlusu tarafından proje dosyasına kaldırılır.

 

Tam Kalite Güvencesi (2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği EK X) Belgelendirmesinde

Sözleşmenin taraflarca imzalanması sonrasında Teknik düzenleme sorumlusu ilgili uygunluk değerlendirme faaliyeti için iş emrini oluşturur. UDFRM.01.24 Denetçi Atama ve Bilgi Formu ile kayıt altına alınır.

Bu formun hazırlanmasından önce, Tam Kalite Güvencesi Denetiminin yer, zaman ve süresi ile ilgili konularda başvuru sahibiyle görüşülür ve UDFRM.02.08 Saha Denetim Planı ile müşteri denetim hakkında bilgilendirilir ve teyit alınır.

İlgili bu dokümanda faaliyete konu olan üretici firmaya, denetim tarihine, tam kalite güvencesi denetiminin gerçekleştirileceği adrese, denetimin hangi mevzuatlar kapsamında gerçekleştirileceğine ilişkin bilgiler, denetim sırasında gerçekleştirilecek uygulamaların yer ve zamanına ilişkin bilgiler, tam kalite güvencesi denetimini gerçekleştirecek denetçilere ait bilgiler yer alır. Ürün belgelendirmesi kapsamında gerçekleştirilecek denetim faaliyetlerinin bütününü karşılayacak nitelikte teknik uzman/uzmanlar görevlendirilir. Ayrıca, oluşturulan bu form görevin kabul edildiğine ilişkin olarak ilgili uzman tarafınca imzalanır ve ıslak imzalı kopyası Teknik düzenleme sorumlusu tarafından proje dosyasına kaldırılır.

6.3.5.  Teknik Dosyanın Kontrolü

 

AT Tip İncelemesi (2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği EK IX) Belgelendirmesinde

Firma tarafından iletilen teknik dosya, değerlendirme uzmanı tarafından UDFRM.02.05 Makina Emniyet Yönetmeliği Teknik Dosya İnceleme Formu kullanılarak incelenir. İlgili teknik dosyanın Makina Direktifi EK VII Bölüm A’da belirtilen doğrultuda ve uygun içerikte hazırlanmış olması beklenir.

Teknik dosya içeriği 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği EK VII Bölüm A’ya uygun olarak aşağıdaki maddelerden oluşmalıdır.

 • Makinanın genel bir tarifi,
 • Makinanın işleyişini anlamak için uygun tarifler ve açıklamaların yanı sıra, ilgili makinanın genel bir çizimi ile kumanda devrelerinin çizimleri,
 • Makinanın temel güvenlik ve sağlık gereklerine uygunluğunu teyit etmek için gerekli olan hesaplamalar, deney sonuçları, belgelerle birlikte tam ayrıntılı çizimler,

 

 • Takip edilen işlemleri gösteren risk değerlendirmesi hakkındaki aşağıdakileri içeren belgeler:

 

 • Makinaya uygulanan temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin listesi,
 • Tanımlanmış tehlikeleri ortadan kaldırmak veya riskleri azaltmak için uygulanan koruyucu önlemlerin tarifi veya uygun olan durumlarda, makina ile ilgili giderilemeyen risklerin belirtilmesi,
 • Kullanılan standartlar ve diğer teknik şartnameler ve bu standartların kapsadığı temel sağlık ve güvenlik kurallarının gösterimi,
 • İmalatçı tarafından veya imalâtçı ya da yetkili temsilcisince seçilmiş olan bir kuruluş tarafından yapılan testlerin sonuçlarını içeren her türlü teknik rapor,
 • Makina için talimatlarının bir kopyası,
 • Uygun olan durumda, kısmen tamamlanmış makinalar için İmalatçı Beyanı ile bu tip makinalar için ilgili montaj talimatları,
 • Uygun olan durumlarda, makina ile bu makinaya takılan diğer ürünler için AT Uygunluk Beyanların kopyaları,
 • AT Uygunluk Beyanının bir kopyası

 

Tam Kalite Güvencesi (2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği EK X) Belgelendirmesinde

Firma tarafından iletilen teknik dosya, değerlendirme uzmanı tarafından UDFRM.02.05 Makina Emniyet Yönetmeliği Teknik Dosya İnceleme Formu kullanılarak incelenir. İlgili teknik dosyanın Makina Direktifi EK VII Bölüm A’da belirtilen doğrultuda ve uygun içerikte hazırlanmış olması beklenir.

Teknik dosya içeriği 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği EK VII Bölüm A’ya uygun olarak aşağıdaki maddelerden oluşmalıdır.

 • Makinanın genel bir tarifi,
 • Makinanın işleyişini anlamak için uygun tarifler ve açıklamaların yanı sıra, ilgili makinanın genel bir çizimi ile kumanda devrelerinin çizimleri,
 • Makinanın temel güvenlik ve sağlık gereklerine uygunluğunu teyit etmek için gerekli olan hesaplamalar, deney sonuçları, belgelerle birlikte tam ayrıntılı çizimler,
 • Takip edilen işlemleri gösteren risk değerlendirmesi hakkındaki aşağıdakileri içeren belgeler:

 

 • Makinaya uygulanan temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin listesi,
 • Tanımlanmış tehlikeleri ortadan kaldırmak veya riskleri azaltmak için uygulanan koruyucu önlemlerin tarifi veya uygun olan durumlarda, makina ile ilgili giderilemeyen risklerin belirtilmesi,
 • Kullanılan standartlar ve diğer teknik şartnameler ve bu standartların kapsadığı temel sağlık ve güvenlik kurallarının gösterimi,
 • İmalatçı tarafından veya imalâtçı ya da yetkili temsilcisince seçilmiş olan bir kuruluş tarafından yapılan testlerin sonuçlarını içeren her türlü teknik rapor,
 • Makina için talimatlarının bir kopyası,
 • Uygun olan durumda, kısmen tamamlanmış makinalar için İmalatçı Beyanı ile bu tip makinalar için ilgili montaj talimatları,
 • Uygun olan durumlarda, makina ile bu makinaya takılan diğer ürünler için AT Uygunluk Beyanların kopyaları,
 • AT Uygunluk Beyanının bir kopyası

 

Görevli Denetçi/Teknik Uzman UDFRM.01.22 Dokümantasyon Ön İnceleme Formunu kullanarak üreticinin kalite sistemini kontrol eder ve denetime gidilmesinin uygun olup olmadığına karar vererek Teknik Düzenleme Sorumlusuna bilgi verir.

 

 

6.3.6.  Saha İncelemesi

6.3.6.1. Planlama

 

AT Tip İncelemesi (2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği EK IX) Belgelendirmesinde

Saha incelemesi öncesi UDFRM.02.08 Saha Denetim Planı teknik düzenleme sorumlusu tarafından hazırlanır ve firma ile paylaşılır. Böylelikle tipin incelenen teknik dosyaya uygun olarak imal edildiğinin kontrol edileceği ve gerekli muayene, ölçme ve deneylerin yapılacağı yer konusunda firma ile kesin olarak anlaşılmış olur. Planlama için uygunluk değerlendirme süreleri TLM.01 Ücretlendirme Talimatında verilen bilgiye istinaden hesaplanır. Hazırlanan denetim planı en az planlanan tarihin 2 gün öncesine kadar firmaya iletilir.

 

Tam Kalite Güvencesi (2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği EK X) Belgelendirmesinde

Saha incelemesi öncesi UDFRM.02.08 Saha Denetim Planı teknik düzenleme sorumlusu tarafından hazırlanır ve firma ile paylaşılır. Böylelikle Tam Kalite Güvencesi denetiminin yapılacağı yer ve zaman konusunda firma ile kesin olarak anlaşılmış olur. Planlama için uygunluk değerlendirme süreleri TLM.01 Ücretlendirme Talimatında verilen bilgiye istinaden hesaplanır. Hazırlanan denetim planı en az planlanan tarihin 2 gün öncesine kadar firmaya iletilir.

6.3.6.2. Numune Seçimi

 

AT Tip İncelemesi (2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği EK IX) Belgelendirmesinde

Başvuru sahibi, tipin bir numunesini onaylanmış kuruluşa tahsis etmelidir. Deney programı gerektirirse, onaylanmış kuruluş daha fazla numune isteyebilir.

Firmanın ilgili tip kapsamı altında birden fazla modeli olması durumunda tipteki tüm ürün karakterlerini yansıtması için uygun numune seçimi yapılmalıdır. İlgili seçim UDTLM.01.01 Numune Alma Talimatı’na uygun olarak gerçekleştirilir.

 

Tam Kalite Güvencesi (2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği EK X) Belgelendirmesinde

Başvuru sahibi, tipin bir numunesini onaylanmış kuruluşa tahsis etmelidir. Deney programı gerektirirse, onaylanmış kuruluş daha fazla numune isteyebilir.

Firmanın ilgili tip kapsamı altında birden fazla modeli olması durumunda tipteki tüm ürün karakterlerini yansıtması için uygun numune seçimi yapılmalıdır. İlgili seçim UDTLM.01.01 Numune Alma Talimatı’na uygun olarak gerçekleştirilir.

6.3.6.3. Uygunluk Değerlendirme Uygulamaları:

 

AT Tip İncelemesi (2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği EK IX) Belgelendirmesinde

Tip İncelemesi, belirtilen tipin hazırlanan teknik dosyaya uygunluğunun kontrolü için gerçekleştirilir. Bu inceleme öncelikle ürüne özel ilgili harmonize C tip standardının doğrulamasına ilişkin kontrol raporu üzerinden gerçekleştirilir. UDLST.02.01’den UDLST.02.22’ye kadar olan Makina Emniyet Yönetmeliği Raporu’nun eki olan C tip harmonize standart kontrol listeleri doldurulur.( UDLST.02.02 EN 16092-2 Takım Tezgâhları – Mekanik Presler Muayene Raporu, UDLST.02.03 EN 16092-3 Takım Tezgâhları – Hidrolik Presler Muayene Raporu vs.). Eğer ürüne ait C tip harmonize standart yok ise B tip ve A tip standartlar üzerinden ürünle ilgili bir standart sepeti oluşturulur. Bu standart sepeti ile ürünün olabildiğince tip muayenesi eksiksiz yapılır.

İlgili harmonize standardın da atıf yaptığı ve ayrıca temel tasarım gerekliliklerinin doğrulamasının yapılması gerekmesi sebebiyle ISO 12100 standardı da kontrol edilir. İlgili bu kontrol, UDFRM.02.07 Makina Değerlendirme Raporu Formu’nda ilgili ISO 12100 kontrol listesine içeriğine uygun olarak gerçekleştirilir.

Yine ilgili harmonize standardın atıf yaptığı ve ayrıca temel elektriksel tasarım gerekliliklerinin doğrulamasının yapılması gerekmesi sebebiyle EN 60204-1 standardı da kontrol edilir. İlgili bu kontrol, UDFRM.02.07 Makina Değerlendirme Raporu Formu’nda ilgili EN 60204-1 kontrol listesine  içeriğine uygun olarak gerçekleştirilir. Ayrıca standard kapsamında yapılması gereken testler (Topraklama Sürekliliği, Yüksek Gerilim, Artık Gerilim Koruması, Fonksiyon Testi) ilgili UDTLM.01.15 Elektriksel Muayene Ölçüm Ekipmanları Kullanma Talimati’na göre  verilen metotlara uygun olarak gerçekleştirilir ve UDFRM.02.07 Makina Değerlendirme Raporu Formu’nda  ile kayıt altına alınır. İncelemeyi gerçekleştiren uzman, raporları kendi adıyla imzalar ve böylelikle incelemeyi hangi personel(ler)in gerçekleştirdiği konusunda izlenebilirlik sağlanmış olur.

Tip incelemesinde uygunsuzluk(lar)la karşılaşılması durumunda bu uygunsuzluk(lar) FRM.11 İç Uygunsuzluk Ve Düzeltme Dö Faaliyet Bildirim Formu’nda belirtilir ve raporlar firmaya iletilir. Söz konusu olan uygunsuzluk(lar)a ilişkin düzeltici faaliyetlerin ve uygunsuzluk kapamalarının 90 gün içerisinde (gerektiğinde teknik dosyada yapılacak modifikasyonlar ile birlikte) gerçekleştirilmesi beklenir.

İlgili düzeltici faaliyetlerin belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilememesi durumunda proje reddedilir ve ilgili ürün için Tip İnceleme Belgesi verilemeyeceği öncelikle firmaya UDFRM.02.07 Makina Değerlendirme Raporu Formu ile,  sonrasında diğer Onaylanmış Kuruluşlara ve Üye Ülkelere bildirilir.

 

Tam Kalite Güvencesi (2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği EK X) Belgelendirmesinde

Tam Kalite Güvencesi Makine Emniyeti Yönetmeliği Ek IV’te belirtilen Tam Kalite Güvence sistemi kullanılarak imal edilen makinaların uygunluk değerlendirmesini ve İNTEGRA96’nın kalite sistemini değerlendirme, onaylama ve uygulamasını gözlemleme işlemlerini tanımlar.

 

Tam Kalite Güvence’de kalite sisteminin, ilgili uyumlaştırılmış standartlara uygun olan unsurlarının, Kalite Sisteminde karşılık gelen gereklerle de uygun olduğu varsayılmalıdır. Firmanın uyguladığı kalite sistemi ve belgesi bulunması denetim süresinin kısalmasını sağlayabilir.

Kalite sistemi özellikle, aşağıdakilerin yeterli bir tanımını içermelidir:

 • Makinanın tasarımı ve kalitesiyle ilgili olarak kalite hedefleri, kuruluş yapısı ve yönetimin yetki ve sorumlulukları,
 • Uygulanacak standartlar dahil olmak üzere; teknik tasarım şartnameleri ve 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen standartların tam olarak uygulanmadığı durumlarda, 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği’nin temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin karşılanmasını güvence altına almak için uygulanacak yollar,
 • 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği kapsamındaki makinaları tasarımlarken kullanılacak, tasarım inceleme ve tasarım doğrulama teknikleri, süreçleri ve sistematik faaliyetleri,
 • Kullanılacak olan karşılık gelen imalât, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, süreçleri ve sistematik faaliyetleri,
 • İmalat öncesinde, imalât sırasında ve sonrasında yürütülecek olan muayeneler ve deneyler ile bunların yapılma sıklıkları,
 • Muayene raporları ve deney verileri, kalibrasyon verileri ve raporları türünden kalite kayıtları ile ilgili personelin nitelikleri hakkında raporlar,
 • Kalite sisteminin verimli işleyişi yanı sıra, makinaların gerekli tasarım ve kalite düzeyine ulaşılmasını sağlamak için izleme yöntemleri.

 

İntegra96, üreticinin kalite sisteminin yukarıda ki gerekleri yerine getirip getirmediğini belirlemeye yönelik değerlendirme yapmaktadır. UDFRM.02.08 Saha Denetim Planı ile müşteri denetim hakkında bilgilendirilir ve teyit alınır. İNTEGRA96 bu değerlendirme esnasında UDFRM.02.09 Makina Emniyet Yönetmeliği Modül H Soru Listesi Formu ve UDFRM.01.17 Yönetmelik ISO 9001 Kontrol Listesi kullanır. Ayrıca üretim sahası ve şartları da incelenerek gerekli kontroller yapılır.

 

Tetkikçiler ekibinin üyelerinden en az birisi makinanın teknolojisinin değerlendirilmesi hususunda deneyimli bir kişi olmalıdır. Değerlendirme işlemi, imalâtçının imalât tesislerinde yürütülecek bir muayeneyi de içermelidir. Değerlendirme sırasında, tetkikçiler ekibi, ilgili sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğunu belirlemek amacıyla, İmalatı tasarlanan Ek IV’te belirtilen her bir makina kategorisinin bir modeli için teknik dosyaların gözden geçirilmesini sağlamalıdır.

6.3.7.  Uygunsuzlukların Raporlanması ve Bildirimi

6.3.7.1. Teknik dosya kontrolü sırasında tespit edilen uygunsuzluklar

Teknik dosya incelemesinde tespit edilen uygunsuzluklar aşağıdaki şekilde 2 grupta sınıflandırılırlar.

 • Küçük Uygunsuzluklar: Teknik dokümantasyon şartlarından, sistemin genelini etkilemeyen ve sistematik olmayan sapmalardır.

Bu tip uygunsuzlukların tespitinde:

 • Bu uygunsuzluklar kapatılmadan belgelendirme kararı alınmaz.
 • Talep edilen düzeltici faaliyetlerin kuruluş tarafından yerine getirildiği, yapılacak ürün incelemesinde doğrulanır.
 • Büyük Uygunsuzluklar: Teknik dokümantasyon şartlarından, ürün güvenliğini doğrudan etkileyen büyük sapmalardır.

Bu tip uygunsuzlukların tespitinde:

 • Kuruluş, talep edilen düzeltici faaliyetleri yerine getirdiğini teyit eder. Talep edilen düzeltici faaliyetlerin yerine getirildiğinin doğrulanması amacıyla yeniden teknik dosya incelemesi ve ürün incelemesi gerekir.

Firma belirtilen büyük uygunsuzlukları en geç 90 gün içinde kapatmalı ve ilgili kapatma kayıtlarını İNTEGRA96’ya iletmelidir. Belgelendirme uzmanı uygunsuzlukların kapatıldığını doğrulaması ile üretim incelemesi için planlama yapılabilir.

Uygunsuzlukların kapatılması 90 iş gününü geçmiş fakat müşteri bu durumu haklı gerekçelerini içerecek şekilde yazılı olarak beyan etmiş ise Belgelendirme Uzmanı, Teknik Düzenleme Sorumlusu katılımı ile müşterinin beyan ettiği haklı gerekçeler değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda belgelendirme sürecinin devam ettirilmesi veya sonlandırılması kararı verilir.

 

Uygunsuzlukların bildirimi

 

Belgelendirmenin tüm aşamalarında tespit edilen uygunsuzluklar firmaya FRM.11 İç Uygunsuzluk Ve Düzeltme Dö Faaliyet Bildirim Formu ile bildirilir ve firmanın bu uygunsuzlukları kabul ettiğine, belgelendirme sürecini devam ettirmek için gerekli düzeltici faaliyetleri gerçekleştireceğine ilişkin beyan alınır. Bu beyana istinaden ilgili uygunsuzlukların gerektirdiği ölçüde değerlendirme faaliyetleri tekrar edilir. Eğer firma uygunsuzlukları kabul etmez ve belgelendirme sürecini devam ettirmek istemediğini beyan eder ise ya da ilgili uygunsuzluklara ilişkin faaliyet planını 15 iş günü içerisinde İNTEGRA96’a iletmezse belgelendirme süreci olumsuz olarak sonlandırılır. Bu durumda ilgili ürün için Tip İnceleme Belgesi verilemeyeceği öncelikle firmaya sonrasında diğer Onaylanmış Kuruluşlara ve Üye Ülkelere bildirilir.

Firma belirtilen uygunsuzlukları 90 iş günü içerisinde kapatmalı ve düzeltici faaliyetlerini tamamladığını İNTEGRA96’ya bildirmelidir.

Uygunsuzlukların kapatılması 90 iş gününü geçmiş fakat müşteri bu durumu haklı gerekçelerini içerecek şekilde yazılı olarak beyan etmiş ise ise İnceleme Uzmanı ve Teknik düzenleme sorumlusu ile müşterinin beyan ettiği haklı gerekçeler değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda belgelendirme sürecinin devam ettirilmesi veya sonlandırılması kararı verilir.

Takip tetkikinde uygunsuzlukların kapatılamadığı ya da yapılan düzeltici faaliyetlerin yeni uygunsuzluklara sebep verdiği tespit edilirse;

 • Küçük uygunsuzluk durumunda 60 iş gününe kadar ilave süre

 

Büyük uygunsuzluk durumunda belgelendirme işlemleri olumsuz olarak sonuçlandırılabilir. Bu durumda ilgili ürün için Tip İnceleme Belgesi verilemeyeceği öncelikle firmaya sonrasında diğer Onaylanmış Kuruluşlara ve Üye Ülkelere bildirilir

6.3.7.2. AT Tip incelemesi (2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği EK IX) belgelendirmesinde karşılaşılan uygunsuzluklar

 

Tip incelemesi ve testler sırasında tespit edilen uygunsuzluklar aşağıdaki şekilde 2 grupta sınıflandırılırlar.

 

 • Küçük Uygunsuzluklar: Ürün normatif şartlarından, ürünün genelini etkilemeyen ve sistematik olmayan sapmalardır.

Bu tip uygunsuzlukların tespitinde:

 

 • Bu uygunsuzluklar kapatılmadan belgelendirme kararı alınmaz.
 • Talep edilen düzeltici faaliyetlerin kuruluş tarafından yerine getirildiği, firmanın göndereceği düzeltici faaliyet kayıtları ile doğrulanır.
 • Büyük Uygunsuzluklar: Ürün normatif şartlarından, ürünün genelini etkileyen ve ürün güvenliğini doğrudan etkileyen büyük sapmalardır. (Test sonuçlarının olumsuz çıkması dahil)

Bu tip uygunsuzlukların tespitinde:

 

 • Bu uygunsuzluklar kapanmadan belgelendirme kararı alınmaz.
 • Kuruluş, talep edilen düzeltici faaliyetleri yerine getirdiğini teyit eder. Talep edilen düzeltici faaliyetlerin yerine getirildiğinin doğrulanması amacıyla ürün bütünlüğünü etkileyen tüm maddeler kapsamında yeniden inceleme (takip denetimi)

 

Uygunsuzlukların bildirimi

 

Belgelendirmenin tüm aşamalarında tespit edilen uygunsuzluklar firmaya FRM.11 İç Uygunsuzluk Ve Düzeltme Dö Faaliyet Bildirim Formu ile bildirilir ve firmanın bu uygunsuzlukları kabul ettiğine, belgelendirme sürecini devam ettirmek için gerekli düzeltici faaliyetleri gerçekleştireceğine ilişkin beyan alınır. Bu beyana istinaden ilgili uygunsuzlukların gerektirdiği ölçüde değerlendirme faaliyetleri tekrar edilir. Eğer firma uygunsuzlukları kabul etmez ve belgelendirme sürecini devam ettirmek istemediğini beyan eder ise ya da ilgili uygunsuzluklara ilişkin faaliyet planını 15 iş günü içerisinde İNTEGRA96’a iletmezse belgelendirme süreci olumsuz olarak sonlandırılır. Bu durumda ilgili ürün için Tip İnceleme Belgesi verilemeyeceği öncelikle firmaya sonrasında diğer Onaylanmış Kuruluşlara ve Üye Ülkelere bildirilir.

Firma belirtilen uygunsuzlukları 90 iş günü içerisinde kapatmalı ve düzeltici faaliyetlerini tamamladığını İNTEGRA96’ya bildirmelidir.

Uygunsuzlukların kapatılması 90 iş gününü geçmiş fakat müşteri bu durumu haklı gerekçelerini içerecek şekilde yazılı olarak beyan etmiş ise İnceleme Uzmanı ve Teknik düzenleme sorumlusu ile müşterinin beyan ettiği haklı gerekçeler değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda belgelendirme sürecinin devam ettirilmesi veya sonlandırılması kararı verilir.

Takip tetkikinde uygunsuzlukların kapatılamadığı ya da yapılan düzeltici faaliyetlerin yeni uygunsuzluklara sebep verdiği tespit edilirse;

 • Küçük uygunsuzluk durumunda 60 iş gününe kadar ilave süre

 

Büyük uygunsuzluk durumunda belgelendirme işlemleri olumsuz olarak sonuçlandırılabilir. Bu durumda ilgili ürün için Tip İnceleme Belgesi verilemeyeceği öncelikle firmaya sonrasında diğer Onaylanmış Kuruluşlara ve Üye Ülkelere bildirilir.

6.3.7.3. Tam Kalite Güvencesi (2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği EK X) Belgelendirmesinde karşılaşılan uygunsuzluklar

 

 • Küçük Uygunsuzluklar: Ürün normatif şartlarından, ürünün genelini etkilemeyen ve sistematik olmayan sapmalardır.

Bu tip uygunsuzlukların tespitinde:

 

 • Bu uygunsuzluklar kapatılmadan belgelendirme kararı alınmaz.
 • Talep edilen düzeltici faaliyetlerin kuruluş tarafından yerine getirildiği, firmanın göndereceği düzeltici faaliyet kayıtları ile doğrulanır.

 

 • Büyük Uygunsuzluklar: Ürün normatif şartlarından, ürünün genelini etkileyen ve ürün güvenliğini doğrudan etkileyen büyük sapmalardır. (Test sonuçlarının olumsuz çıkması dahil)

Bu tip uygunsuzlukların tespitinde:

 

 • Bu uygunsuzluklar kapanmadan belgelendirme kararı alınmaz.
 • Kuruluş, talep edilen düzeltici faaliyetleri yerine getirdiğini teyit eder. Talep edilen düzeltici faaliyetlerin yerine getirildiğinin doğrulanması amacıyla ürün bütünlüğünü etkileyen tüm maddeler kapsamında yeniden inceleme (takip denetimi)

 

Uygunsuzlukların bildirimi

 

Belgelendirmenin tüm aşamalarında tespit edilen uygunsuzluklar firmaya FRM.11 İç Uygunsuzluk Ve Düzeltme Dö Faaliyet Bildirim Formu ile bildirilir ve firmanın bu uygunsuzlukları kabul ettiğine, belgelendirme sürecini devam ettirmek için gerekli düzeltici faaliyetleri gerçekleştireceğine ilişkin beyan alınır. Bu beyana istinaden ilgili uygunsuzlukların gerektirdiği ölçüde değerlendirme faaliyetleri tekrar edilir. Eğer firma uygunsuzlukları kabul etmez ve belgelendirme sürecini devam ettirmek istemediğini beyan eder ise ya da ilgili uygunsuzluklara ilişkin faaliyet planını 15 iş günü içerisinde İNTEGRA96’a iletmezse belgelendirme süreci olumsuz olarak sonlandırılır. Bu durumda ilgili ürün için Tip İnceleme Belgesi verilemeyeceği öncelikle firmaya sonrasında diğer Onaylanmış Kuruluşlara ve Üye Ülkelere bildirilir.

Firma belirtilen uygunsuzlukları 90 iş günü içerisinde kapatmalı ve düzeltici faaliyetlerini tamamladığını İNTEGRA96’ya bildirmelidir.

Uygunsuzlukların kapatılması 90 iş gününü geçmiş fakat müşteri bu durumu haklı gerekçelerini içerecek şekilde yazılı olarak beyan etmiş ise İnceleme Uzmanı ve Teknik düzenleme sorumlusu ile müşterinin beyan ettiği haklı gerekçeler değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda belgelendirme sürecinin devam ettirilmesi veya sonlandırılması kararı verilir.

Takip tetkikinde uygunsuzlukların kapatılamadığı ya da yapılan düzeltici faaliyetlerin yeni uygunsuzluklara sebep verdiği tespit edilirse;

 • Küçük uygunsuzluk durumunda 60 iş gününe kadar ilave süre

 

 • Büyük uygunsuzluk durumunda belgelendirme işlemleri olumsuz olarak sonuçlandırılabilir. Bu durumda ilgili ürün için Tip İnceleme Belgesi verilemeyeceği öncelikle firmaya sonrasında diğer Onaylanmış Kuruluşlara ve Üye Ülkelere bildirilir

6.3.8.  Belgelendirme Raporlarının Oluşturulması

6.3.8.1. AT Tip incelemesi (2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği EK IX) belgelendirmesinde

 

Tip incelemesi sırasında gerçekleştirilen tetkik adımlarına uygun olarak;

 • C Tip standardına uygun hazırlanmış kontroller, Makina direktifi harmonize standartlarından A Tipi Standart olan EN ISO 12100 standardına uygun olarak gerçekleştirilmiş kontroller ve eğer makina elektrik aksamına sahip ise EN 60204-1 standardına göre yapılmış kontroller Teknik Uzmanının imzası ile UDFRM.02.07 Makina Değerlendirme Raporu Formu’nda kayıt altına alınır.

 

Firmaya ait geçmiş dönem belge raporların kabulü

 

Değerlendirme faaliyeti sırasında firma tarafından sunulan, değerlendirme faaliyetine konu olan ürün/lere ait geçmiş dönem belge ve raporlar her hangi bir aşamada kabul edilmez. Ürün üzerindeki tetkikler mutlaka tam olarak gerçekleştirilir.

Test raporlarının kabul edilmesi ile ilgili olarak ise, ilgili ürün için gerekli olan testlerin ilgili standardın son revizyonu kapsamında sadece EN 17025 standardına göre EA’nın tanıdığı akreditasyon kurumundan akredite bir deney laboratuvarı tarafından yapılmış deneylere ilişkin raporlar kabul edilir. Bu konuda kritik olan nokta ilgili deney yapıldıktan sonra ürün üzerinde deneyin konusuna ilişkin alanda bir modifikasyon yapılmamış olmasıdır.

6.3.8.2. Tam Kalite Güvencesi (2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği EK X) Belgelendirmesinde

İntegra96, imalâtçının kalite sistemini sürdürdüğü ve uyguladığından emin olmak için periyodik tetkikler yapmaktadır. Bu tetkikler sonrasında, imalâtçıya bir tetkik raporu verilir. Periyodik tetkiklerin sıklığı her yıl gözetim olmak üzere 3 yıllık sertifika döneminde gerçekleşir.

6.3.9.  Final raporunun oluşturulması

6.3.9.1. AT Tip incelemesi (2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği EK IX) belgelendirmesinde

 

Belgelendirme işlemlerinin bütününü ve diğer tüm kontrollere atıfları ve sonuçlarını içeren UDFRM.02.07 Makina Değerlendirme Raporu Formu Teknik uzman tarafından oluşturulur ve referans olması için gözden geçirme ve belgelendirme kararının verilmesi prosesinde görevlendirilen Teknik düzenleme sorumlusuna iletilir. Denetim ekibinin belgelendirme kararına ilişkin tavsiyesi bu rapor ile kayıt altına alınır. Bu rapor ürün incelemesi konusunda yetkin olan teknik uzman imzası ile kayıt altına alınır. Değerlendirme faaliyetleri sırasında iki ürün uzmanı kullanılması durumunda AT Tip İncelemesinden sorumlu olan personel bu raporu oluşturmakla yükümlüdür.

 

 Final Raporu, Rapor Numarası verilirken;

 

M-XXXX/ZZ formatı kullanılır. Bu formatta;

M               : İNTEGRA96 Makina Direktifi CE Markalama

XXXX       : Final Raporunun Düzenlendiği Müşteri numarası

ZZ:           : Müşterinin Dosya Numarası

 

6.3.9.2. Tam Kalite Güvencesi (2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği EK X) Belgelendirmesinde

        

Belgelendirme işlemlerinin bütününü ve diğer tüm kontrollere atıfları ve sonuçlarını içeren UDFRM.02.07 Makina Değerlendirme Raporu Formu Teknik uzman tarafından oluşturulur ve referans olması için gözden geçirme ve belgelendirme kararının verilmesi prosesinde görevlendirilen Teknik düzenleme sorumlusuna iletilir. Denetim ekibinin belgelendirme kararına ilişkin tavsiyesi bu rapor ile kayıt altına alınır. Bu rapor ürün incelemesi konusunda yetkin olan teknik uzman imzası ile kayıt altına alınır. Değerlendirme faaliyetleri sırasında iki ürün uzmanı kullanılması durumunda Tam Kalite Güvencesi denetiminden sorumlu olan personel bu raporu oluşturmakla yükümlüdür.

 

 Final Raporu, Rapor Numarası verilirken;

 

M-XXXX/ZZ formatı kullanılır. Bu formatta;

M               : İNTEGRA96 Makina Direktifi CE Markalama

XXXX       : Final Raporunun Düzenlendiği Müşteri numarası

ZZ:           : Müşterinin Dosya Numarası

6.3.10.  Gözden Geçirme ve Belgelendirme Kararı

 

İNTEGRA96 Ürün Belgelendirme faaliyetleri için gözden geçirme ve belgelendirme kararı eş zamanlı olarak gerçekleştirilebilir. Gözden geçirme ve belgelendirme kararının alınmasına ilişkin prosese dair kurallar aşağıda verilmiştir. Gözden geçirme ve belgelendirme kararını Teknik Düzenleme Sorumlusu verir.

 

Yapılacak gözden geçirme faaliyetinde aşağıdaki hususlar incelenir;

 

 • Müşterinin başvuru değerlendirme sürecinin uygunluğu,
 • Başvuru kapsamına göre denetçilerin uygunluğunu,
 • Çalışan sayısına göre denetim planlarının uygunluğu
 • Rapor içeriklerinin uygunluğu,
 • Denetim hedefinin, muayene, test ve kontrollerin başarıyla gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği,
 • Belgenin verilmesinin veya verilmemesi ile ilgili denetçilerin tavsiyesi ve kanıtlarının kontrolü,
 • Tespit edilmiş herhangi bir uygunsuzluğun kapatmalarının etkin olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin kontrolü

 

İhtiyaç duyduğu yerde gözden geçirme ve belgelendirme kararının verilmesinde Teknik düzenleme sorumlusu(TDS) denetiminde yer alan belgelendirme uzmanından bilgilendirme isteyebilir, gerektiği yerlerde düzeltme isteyebilir.

Yapılan gözden geçirme sonrasında belgelendirme kararı UDFRM.02.07 Makina Değerlendirme Raporu Formu ile kayıt altına alınır.

Gözden geçirme ve belgelendirme kararının verilmesinde Teknik düzenleme sorumlusu(TDS) belgenin askıya alınması, belgenin iptali, kapsamın daraltılması gibi kararları Madde 6.6.4’e göre alır.

Bu görevlerde yer alan Teknik düzenleme sorumlusu(TDS)’in, değerlendirme, gözden geçirme ve belgelendirme kararında elde ettiği her türlü elektronik ve/veya basılı dokümanları herhangi bir nedenle başka ortamlara aktarması, kopyalaması, ödünç vermesi, üçüncü taraflarla paylaşması ve görevlendirildiği faaliyetler dışında kullanması kesinlikle yasaktır. Görevin herhangi bir anda bitirilmesi durumunda, ilgili personel, hemen, hiçbir kopya veya kayıt almadan personelin görevi süresindeki hizmet verilen kuruluşu ilgilendiren tüm ekipman, doküman ve kayıtları iade eder ve tüm bu gibi dokuman ve diğer tüm notların, yazılı kayıtların, fotoğrafların, çizimlerin ve kendisi tarafından yapılan veya sağlanan veya kendisine verilen diğer materyallerin tüm kopyalarını ve özetleri iade eder. Elektronik kayıtlar değerlendirme personeline ait elektronik ortamlardan kalıcı olarak silinir, geri dönüşüm kutusuna gönderilmez. Basılı dokümanların değerlendirme personelinde bulunan kopyaları okunmayacak şekilde yırtılarak imha edilir.

Belgelendirme kararı tamamen İNTEGRA96 yetkisi altında ve sorumluluğundadır, kesinlikle dış kaynaklı olarak gerçekleştirilemez. Belgelendirme kararı alacak personel İNTEGRA96 sözleşmeli tam zamanlı personeli olmalıdır.

6.3.11.  Belge verilmesi

Makina Direktifi AT Tip İncelemesi Belgesi UDFRM.02.10 Makina Emniyet Yönetmeliği AT Tip İnceleme Belgesi Formatı Formu kullanılarak oluşturulur. Tam Kalite Güvence Belgesi UDFRM.02.11 Makina Emniyet Yönetmeliği Tam Kalite Güvencesi Belgesi Formatı Formu kullanılarak oluşturulur. Verilen belge Genel Müdür tarafından imzalanır. Yayınlanan belge Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından UDFRM.01.03 Proje Kayıt Formu’na kaydedilir. Belgelendirilmiş firmalar listesi Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından her belge yayınlandığında güncellenir. Yayınlanan tüm sertifikaların orijinalleri müşteriye posta ya da kargo yolu ile en geç 3 iş günü içerisinde gönderilir.

 

Düzenlenen 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği Uygunluk Sertifikalarında;

 

 • İNTEGRA96’ın ünvanı, adresi, onaylanmış kuruluş kimlik numarası
 • Müşterinin Unvanı, merkez adresi ve belgelendirme kapsamında olan diğer adresleri
 • Uygunluk değerlendirme metodu
 • 2006/42/AT Belgelendirme Kapsamında olan tipin;
  • Etiketinde belirtildiği şekilde ismi, teknik özellikleri,
  • Varyantları, modelleri ve fark yaratan nitelik bilgisi,
 • Varsa Tescilli marka bilgileri (olması halinde birden fazla marka ve bağlı varyant, model bilgileri verilebilir)
 • Belgelendirmenin dayandırıldığı rapor numarası
 • Yapılan inceleme sonucunda direktifin ilgili ekinin şartlarının karşılandığın ifadesi
 • Belge Tarihi ve Geçerlilik Tarihi
 • Belge Numarası
 • Belgeleri onaylayan isim, soyisim, ünvan ve imza

 

Yayınlanan belgenin geçerlilik süresi Tip İnceleme Sertifikası için 5 yıl, Tam Kalite güvence sertifikası için 3 yıldır. Belge geçerlilik tarihi belge yayın tarihinden önceki hafta içine gelecek şekilde ayarlanır. Belge, teknik dosya ve ilgili dokümanlar, belge tarihi itibariyle 15 yıl süre ile kayıtların gizliliğinin sürdürülmesi güvence altına alınarak kilitli ve/veya şifreli ortamlarda saklanır.

 

Sertifikanın Numaralandırılması

 

İLK BELGELENDİRME

YENİDEN BELGELENDİRME

SERTIFIKA REVIZYONU

2422-MD-XXXX/ZZ

2422-MD-XXXX/ZZ -YB

2422-MD-XXXX/ZZ /R.00

MD :

2006/42/AT Makina Direktifi

MD :

2006/42/AT Makina Direktifi

MD :

2006/42/AT Makina Direktifi

XXXX :

Final Raporunun Düzenlendiği Müşteri numarası

XXXX :

Final Raporunun Düzenlendiği Müşteri numarası

XXXX :

Final Raporunun Düzenlendiği Müşteri numarası

ZZ :

Müşterinin Dosya Numarası

ZZ :

Müşterinin Dosya Numarası

ZZ :

Müşterinin Dosya Numarası

 

YB :

Yeniden Belgelendirme

R.00 :

Revizyon Numarası

 

Belge www.integra96.com adresinde ilgili alanlar doldurulduktan sonra ulaşılabilir şekilde yayınlanır. Bu alanda yayınlanan bilgiler kamuya açıktır ve gizli değildir, aşağıda belirtilen bilgileri içerir.

 • Kuruluş Adı
 • Kuruluşun belgelendirme kapsamındaki adreslerine ait Şehir, Ülke bilgisi
 • Belgelendirme kapsamı
 • Belgelenin durumu (Aktif, İptal, Askı)
 • Değerlendirmenin yapıldığı standart/yönetmelik bilgisi

 

Kuruluş yukarıda belirtilen bilgilerden güvenlik nedeni ile veya gizli bilgi olması nedeni ile sınırlandırma isteyebilir. Fakat bu sınırlandırma talebi kuruluş tarafından İNTEGRA96’ a gerekçesi ile birlikte yazılı ve yetkili tarafından imzalanmış olarak sertifika yayınından önce bildirilmiş olmalıdır. Bildirim yapılmaması durumunda İNTEGRA96 maddi ve manevi zararlarda sorumluluk kabul etmeyecektir.

6.3.12.  Belgelendirmenin Olumsuz Sonuçlandırılması

Gözden Geçirme ve Belgelendirme Kararı sonrasında, ilgili uygunsuzlukların belirlenen sürede kapatılmaması ve/veya karar tutanağında belirtilen hususlarda olumsuz durumlar olması halinde firmaya belge verilmemesi kararı çıkabilir. Bu yönde bir karar çıkması halinde;

 • Firmaya AT Tip İnceleme veya Tam Kalite Güvence Belgesi hazırlanmaz.
 • İlgili durum ve konuya ilişkin hususlar yazılı olarak Teknik düzenleme sorumlusunun imzası ile firmaya Olumsuz Sonuç Bildirimi tebliğ
 • Olumsuz karar hakkında Yetkili Otoriteler ve diğer onaylanmış kuruluşlara (mail yolu ile) da bilgi

 

Firmanın belge sahibi olamaması durumu direkt ürün ile ilgili ise ve firmanın üründe tasarım değişikliği yaptığını beyan etmesi ve kanıtlarla ispat etmesi halinde firmanın tekrar yapacağı başvurular değerlendirmeye alınabilir ve belgelendirme faaliyetleri başvuru aşamasından itibaren yeniden gerçekleştirilebilir.

6.4.   Belgelendirme Sonrası İşlemler

6.4.1.  Belge Geçerliliği ve Yenilenmesi

Verilen AT Tip İnceleme Belgeleri 5 yıl süre ile gereçli olup, üretici her 5 sene sonunda yeni bir tip incelemesi için başvuru yapmalıdır. Belge geçerliliğinin bitmesine yakın tarihlerde İNTEGRA96 tarafından firmaya hatırlatma yapılabilir.

5 yılını doldurmuş belgeler için yenileme talebi olması halinde yapılacak incelemede teknolojik gelişmelere dikkat edilir. Belgenin yenilenmesi için gerçekleştirilecek tüm işlemler yeni bir belge vermek için yapılması gereken işlemlerle birebir aynıdır.

İNTEGRA96, AT Tip İnceleme Belgesinin geçerli kalmasını güvenceye alma hususunda daimi bir sorumluluğa sahiptir ve belgenin geçerliliği ve Makina tipi üzerinde etkisi olabilecek, yasal gereklilikler, harmonize standartlar, temel sağlık güvenlik şartları, teknolojik gelişmeler, ilgili Makina grubu hakkında komisyondan çıkan kararlar gibi büyük değişikliklerden ve AT Tip İnceleme Belgesinin güncellenmesi gerektiğinden imalâtçıyı haberdar eder. Söz konusu değişikliğin yeniden bir tip incelemesi gerektirmesi durumuna ilişkin karar Belgelendirme Komisyonu tarafından verilir, ilgili değişiklik ilgili ürün tipi üzerinde etki etmiyor ise doküman değişiklikleri ile belge güncellenebilir. Yeniden bir tip incelemesi gerekmesi halinde belge geçerliliği yeniden 5 yıl olarak tanımlanır ancak tip inceleme gerekmediği durumlarda belge güncel geçerlilik tarihini korur.

Yenileme yapılan belgelerde ilk veriliş tarihi belge üzerinde korunur ve ilave olarak yenileme tarihi ve yeni geçerlilik tarihi belirtilir.

İNTEGRA96, geçerliliğini yitiren belgeleri geri çeker. Belge için iptal ve Askı koşulları 6.4.4 maddesinde verilmiştir.

Verilen Tam Kalite Güvence Belgeleri 3 yıl süre ile gereçli olup, üretici her yıl ara kontrol yapılır. 3 sene sonunda yeni bir Tam Kalite Güvence Belgesi için başvuru yapmalıdır. Belge geçerliliğinin bitmesine yakın tarihlerde İNTEGRA96 tarafından firmaya hatırlatma yapılabilir.

3 yılını doldurmuş belgeler için yenileme talebi olması halinde yapılacak incelemede teknolojik gelişmelere dikkat edilir. Belgenin yenilenmesi için gerçekleştirilecek tüm işlemler yeni bir belge vermek için yapılması gereken işlemlerle birebir aynıdır.

İNTEGRA96, Tam Kalite Güvence Belgesinin geçerli kalmasını güvenceye alma hususunda daimi bir sorumluluğa sahiptir ve belgenin geçerliliği ve Makina tipi/üretimi üzerinde etkisi olabilecek, yasal gereklilikler, harmonize standartlar, temel sağlık güvenlik şartları, teknolojik gelişmeler, ilgili Makina grubu hakkında komisyondan çıkan kararlar gibi büyük değişikliklerden ve Tam Kalite Güvence Belgesinin güncellenmesi gerektiğinden imalâtçıyı haberdar eder.

Yenileme yapılan belgelerde ilk veriliş tarihi belge üzerinde korunur ve ilave olarak yenileme tarihi ve yeni geçerlilik tarihi belirtilir.

İNTEGRA96, geçerliliğini yitiren belgeleri geri çeker. Belge için iptal ve Askı koşulları 6.4.4 maddesinde verilmiştir.

 

6.4.2.  Kısa İhbar Denetimleri

Firmaya yönelik objektif deliller içeren şikayetler söz konusu olduğunda, İNTEGRA96’ın inceleme programında olmadığı halde firmayla iletişime geçerek olağandışı bir denetim gerçekleştirme kararı alabilir. Bu tür denetimlerde firmanın mevcut durumu değiştirmesine imkan vermeyecek bir süre önce (en fazla 1 gün önce) firmaya haber verilir ve inceleme gerçekleştirilir. Bu inceleme firmanın üretim yerinde (ürün incelemesi) ve/veya ürün satışını gerçekleştirdiği bir firmadaki ürün üzerinde inceleme gerçekleştirilebilir.

Denetimi gerçekleştirecek denetim ekibi atanırken mümkünse bir önceki denetim ekibinden farklı ve mutlaka şikayet konusunu yorumlayabilecek yeterlilikte bir denetim ekibini görevlendirir.

Firmanın denetimi kabul etmemesi halinde belgesi Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından askıya alınır ve durum firmaya yazı ile bildirilir. İNTEGRA96, bu kararı alabileceğini firmaya hizmet öncesi imzalanan sözleşme ve genel belgelendirme kuralları ile belirtmiştir.

Ayrıca yukarıda belirtilen durum dışında alınan olumsuz duyumlar söz konusu ise yada İNTEGRA96 veya TÜRKAK İNTEGRA96’in belgelendirdiği kuruluşlara gerek görmesi halinde plansız ziyaretler gerçekleştirebilir.

6.4.3.  Belgelendirmeyi Etkileyen Değişiklikler

6.4.3.1. Belgenin Revizyonu

 

Eğer firma ilgili belge üzerinde değişiklik yapmak isterse İNTEGRA96’ya başvurur. Teknik düzenleme sorumlusu (TDS) tarafından İlgili değişiklik talebi üzerine inceleme gerçekleştirilir. Teknik düzenleme sorumlusunun yapacağı değerlendirme sonucu, söz konusu değişiklik talebinin konusuna göre aksiyon alınır.

İlgili talep, incelemesi yapılan tipin söz konusu belge limitleri dışına çıkmasına neden olabilecek kadar büyük bir değişiklik talebiyse ve yeni bir tip incelemesi gerektiriyorsa, İNTEGRA96 ilgili belgenin değişiklik yapılmış tip için geçerli olmadığını ve yeni bir AT Tip İncelemesi başvurusu gerektirdiğini firmaya bildirir. Gerekli olan tip incelemesi kapsamı limitli olarak değişikliğin etki ettiği fonksiyonlar (örn. Etiket Bilgilerinin kontrolü) üzerinden gerçekleştirilebilir.

6.4.3.2. Kapsam değişikliği

 

Belge sahibinin belge kapsamının genişletilmesini aynı normatif standarda göre belgelendirilecek bir ürün için talep etmesi durumunda, kapsama ilave edilecek yeni ürünler için gerekli belgelendirme işlemleri sonucuna bağlı olarak Teknik düzenleme sorumlusu kararına göre uygulama yapılır. Kuruluş belge kapsamında belirtilen modeller ve/veya varyantlardan bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde şartları karşılamayan kısım dışarıda kalacak şekilde daraltır. İlgili model ve/veya varyantların belge kapsamından çıkarılması müşteri tarafından da talep edilebilir. Bu durumlarda Belgelendirme Komisyonu kararına göre işlem yapılır.

6.4.3.3. Belge sahibinin marka, adres, unvan ve/veya statü değişikliği

 

Belge Sahibi her ne sebeple olursa olsun başvuru formu ve eklerindeki bilgilerde değişiklik olması durumunda, bunu en geç otuz (30) gün içinde İNTEGRA96’a bildirmek ve bununla ilgili belgeleri göndermekle yükümlüdür.

Belge sahibi kuruluşun belgelendirilmiş bir ürününün mevcut markasının değişikliğini talep etmesi ya da belgesine marka bilgisinin eklenmesi ve başvuru sırasında istenilen gerekli belgeleri ilgili marka için sunması halinde, ürünün işaretleme ve ambalajlama kontrolü ve gerektiğinde ürün incelemesi yapılarak teknik düzenleme sorumlusu kararına göre işlem yapılır. Firmanın ilk defa edindiği markayı ya da ikinci bir tescilli marka eklemeyi istemesi ve buna ilave olarak ürün model isimlerinde değişiklik ya da yeni model ekleme talebi olması halinde bu işlem yeni bir teknik dosya incelemesi gerektirdiği ve ilgili modeller için ayniyat beyanı bulunsa dahi modellerin aynı olma durumlarının doküman üzerinden incelenmesinin manipülasyona açık olması sebebiyle yeni bir tip incelemesi gerektirir. Dolayısıyla bu gibi durumlarda ilk başvuru prosesi işletilecektir.

Üretim yeri ve bulunduğunda ticari markası değişmemek kaydıyla, adres, unvan ve/veya hukuki statüsü değişen Belge Sahibinin, başvuruda istenen belgeleri yeni unvanı ve/veya statüsü için düzenlenmiş olarak sunması halinde; ürün üzerinde inceleme yapılmadan, Teknik düzenleme sorumlusu kararı ile belge sahibinin yeni adresi, unvanı ve/veya statüsü adına yeni belge düzenlenir. Bu durum belgelendirme geçerlilik süresinin uzamasına sebep olamaz.

Belge sahibinin, belge kapsamındaki üretim yerinin başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından tamamen satın alınması halinde, bu durum belge sahibi ve/veya yeni yer sahibi tarafından en geç 30 (otuz) gün içinde İNTEGRA96’e bildirilir. Bu durumda, üretim yeri ve tescilli markası değişmemek kaydıyla, yeni sahibi başvuruda istenen belgeleri yeni unvanı ve/veya hukuki statüsü için düzenlenmiş olarak sunması ve İNTEGRA96’e karşı mali yükümlülükleri üstlendiğini taahhüt etmesi halinde; teknik düzenleme sorumlusu tarafından gerekli görülmesi halinde gerektiğinde ürün üzerinde inceleme de yapılarak, teknik düzenleme sorumlusu kararı ile yeni belge düzenlenebilir ve yeni sözleşme imzalanabilir. Bu durum belgelendirme geçerlilik süresinin uzamasına sebep olamaz.

6.4.3.4. Belgelendirmeye esas dokümanlarda meydana gelen değişiklikler

 

Belgelendirmeye esas dokümanda değişiklik olması halinde, yapılacak yeni uygulamalar, değişen belgelendirmeye esas dokümanın yürürlüğe giriş tarihi ve içeriğinde bulunan teknik şartlar dikkate alınarak belirlenir. Belgelendirmeye esas dokümanların belgelendirme durumunu etkileyecek olan tüm belgeli firmalar ilgili bu hususta teknik düzenleme sorumlusu tarafından sözleşmede belirtilen e-mail adresine bilgilendirme yapılır.

Belge sahibinin mevcut belgesine esas teşkil eden temel belgelendirme şartlarında bir değişiklik söz konusu olduğunda, talebi halinde, belgelendirmeye esas dokümanın yürürlükten kalkış süresi içinde olmak kaydıyla belge yenilenebilir. Yenileme işlemlerinin gerçekleştirilmediği durumda belgenin geçerlilik süresi, belgelendirmeye esas dokümanın yürürlükten kalkış süresi ile sınırlıdır.

Bu dokümanlar için yasal bir süre kısıtlaması yoksa, geçiş süresi standart yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on sekiz (18) aydır. Bu süre teknik düzenleme sorumlusu kararıyla uzatılabilir veya kısaltılabilir.

İptal edilen standart konusunda yapılacak belgelendirme başvuruları, teknik düzenleme sorumlusunun aksi yönde bir kararı mevcut değilse iptal edilen standardın geçerlilik süresi içerisinde belgelendirme yapılabilir.

Geçiş işlemleri için belirlenen süre içerisinde, işlemlerini tamamlayarak yeni standart geçiş yapmayan/yapamayan kuruluşların, iptal edilmiş standarda göre düzenlenmiş belgeleri iptal edilir.

Normatif Dokümanlarda meydana gelen değişiklikler durumunda yeni bir “AT Tip İncelmesi” faaliyeti gerekir bu sebeple tüm belgelendirme işlemleri en baştan yürütülür.

6.4.3.5. Belge formatında yapılan değişiklikler ve yazım hataları

 

Belge formatının değişmesi ve/veya yazım hatası ve benzeri durumların İNTEGRA96’dan kaynaklandığının anlaşılması halinde belge sahibine ücret alınmaksızın yeniden belge düzenlenebilir.

6.4.3.6. Belgenin deforme olması

 

Belge sahibinin yazılı olarak belgesinin zayi olduğunu beyan etmesi ve tekrar belge düzenlenmesini talep etmesi halinde, zayi olmuş belgenin geçerlilik tarihi ile sınırlı olmak üzere, belge basım ücreti karşılığı yeniden belge düzenlenebilir.

6.4.4.  Belgenin askıya alınması, iptal edilmesi ve bildirimleri

6.4.4.1. Belgenin askıya alınması ve kapsamının daraltılması

 

Sertifikaların kapsamının tamamının veya bir bölümünün askıya alınması, sertifika geri çekilmesi öncesinde uygulanan ara bir tedbirdir. Sertifikaların askıya alınma süresi 6 ayı aşamaz.

İNTEGRA96, aşağıdaki koşulların oluşması halinde müşteri sertifikalarını askıya alma hakkını saklı tutar:

 

 • Firmanın önemli değişiklikler içine girmesi ya da faaliyetlerine ara vermesi (müşteri talebi üzere)
 • Müşterinin, ilgili standart tarafından düzenlenen teknik detayları ürünlerine adapte etmemekte direnmesi.
 • Piyasa gözetimi geçiren ürün için olumsuz bilgilendirme gelmesi ve bu nedenle araştırma yapılmasına karar
 • Kısa ihbar denetimlerinde elde edilen olumsuz buldular veya firmanın kısa ihbar denetimini kabul etmemesi.
 • Belgelendirme işleminin yanlış yansıtılması, logo, sertifika, ilgili dokümanların kötüye ya da hatalı kullanımı.
 • Müşterinin, belgelendirme sürecinin saygınlığını zedeleyecek şekilde davranışlarda bulunması.
 • Müşterinin, İNTEGRA96 ile olan hizmet sözleşmesine ve UBPR.01 Ürün Belgelendirme Prosedürü ve 2006/42/AT Yönetmelik Şartlarına aykırı hareketlerde bulunması.
 • Müşterinin İNTEGRA96 e karşı finansal yükümlülüklerini yerine
 • Belgelendirme sonrasında uygunsuzlukların tespit edilmesi ve bunların kapatılamaması.
 • Müşterinin belge almasına esas teşkil edebilen yasal şartlara uygunluk durumunu muhafaza edememesi.
 • Müşterinin, belge almış olduğu standart esaslarını ihlal ettiğine uygunluğu sürdüremediğine delalet eder şekilde kaza veya olaylara karışması (örnek: insan sağlığını ciddi tehdit eden olaylar)
 • Müşterinin kendi talebi üzerine

 

Kuruluş belge kapsamında belirtilen modeller ve/veya varyantlardan bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde şartları karşılamayan kısım dışarıda kalacak şekilde daraltır. İlgili model ve/veya varyantların belge kapsamından çıkarılması müşteri tarafından da talep edilebilir. Belgelendirme kapsamı daraltılması talep/tavsiye edildiği durumlarda İNTEGRA96 daraltılmış belgelendirme kapsamının müşteriye açıkça bildirir ve daraltılmış kapsamlı belgenin müşteriye ulaştırılmasından önce müşterinin elindeki belgeyi geri çağırır. (Eğer belge 15 gün içinde firmadan geri gelmez ise tüm kapsam askıya alınır ve askıya alma kuralları işletilir) Firmanın kapsamının daraltılması sonrasında kamuya açık bilgilerde ve Belgelendirilmiş Firmalar Listesinde belgenin kapsamı Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından güncellenir.

Tüm durumlarda askı kararı Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından alınır.

İNTEGRA96 belgelerin askıya alınması ile ilgili olarak 5 iş günü içinde müşteriye antetli kağıdımıza haklı gerekçeleri belirterek teknik düzenleme sorumlusu tarafından yazılı bilgi verir.

Belgenin tamamının ya da bir kısmının askıya alınması kararında belgenin durumu UDFRM.01.03 Proje Kayıt Formu’nda belirtilir ve bu süreçte ürünün belgesinin devam ettiği yönünde hiçbir emare olmamasını sağlamak amacıyla belgelendirme karar tutanaklarında (sebep metni ile birlikte), kamuya açık bilgilerde ürün belgesinin askıya alındığına ilişkin güncellemeler yapılır.

Belgelerin askıya alınmasını gerektiren durumlar 6 ay içerisinde ortadan kaldırılamazsa söz konusu belge iptal edilir.

 

Askı gerekçesini doğuran sebeplerin ortadan kaldırıldığının doğrulanması için gerçekleştirilecek faaliyetler değerlendirme, gözden geçirme ve belgelendirme kararı süreçlerinin kısmen ya da tamamen gerçekleştirilmesini gerektirebilir. Değerlendirme faaliyeti gerektiren durumlarda ilgili faaliyet adımları en az iş emrinin oluşturulmasında itibaren baştan gerçekleştirilir.

Belgelerin askıya alınmasını gerektiren koşulların başarı ile ortadan kaldırılması ardından veya müşterinin kendi talebi ile askıya alınan sertifikalarda ilgili askıya alınma talebinin içeriğine bağlı olarak askıdan indirmede *faaliyet gerçekleştirilmesi sonrası, müşteri İNTEGRA96 tarafından belgelendirme sürecinin devam ettiği yönünde bilgilendirilir ve konu ile ilgili tüm haklarını geri alır. Askıya alma süreci boyunca müşteri sertifikasını elinde tutabilir ancak haklarından yararlanamaz.

*Müşteri talebi ile askı süreci başlatılması halinde askı sebebinin doğru anlaşılması, müşterinin askıdan indirme talebi olması sonrasında, askıdan indirme işlemleri için önemlidir. Sertifikanın askıdan indirilmesi için müşterinin beyan ettiği askı durumunun ortadan kalktığının doğrulanması gereklidir. Örneğin firma teknolojik gelişmelere bağlı olarak ürün üzerinde köklü bir revizyon yaptığı durumda askı talep etmiş ise askıdan indirme talebi sonrasında yeniden bir tip incelemesi gerçekleştirilmeli ve sonrasında yeterli şartların sağlandığı tespit edilmiş ise ilgili sertifika askıdan indirilmelidir. Diğer bir konu olarak mali sebeplerden dolayı askı talebi olması muhtemel durumlardan biridir, bu duruma ilişkin olarak ilgili mali problemin ortadan kalması ile askıdan indirme talebi gelmesi halinde firmanın belgelendirme çevrimindeki durumu kontrol edilir ve firmanın ürün üzerinde ve teknik dosyasında bir değişiklik gerçekleştirmediği yönünde beyan alınır. Bahsedilen alanlarda bir değişiklik olması halinde gerekli prosedür (Tip incelemesi) işletilir ancak bir değişiklik olmaması halinde belge geçerlilik tarihini koruyacak şekilde askıdan indirilir.

Belgelendirmenin askıdan indirilmesinden sonrasında, ürünün belgesinin devam etmekte olduğu yönünde uygun tüm gösterimlerin mevcudiyetini sağlamak amacıyla belgelendirme karar tutanaklarında ve kamuya açık bilgilerde belgelendirmenin durumu güncellenir.

6.4.4.2. Belgenin iptali ve sözleşmenin feshi

 

Belgenin iptali ve sözleşmenin feshedilmesi; belge sahibine verilen belge kullanma hakkının sona erdirilmesidir.

İNTEGRA96, 6.4.4.1’de verilen koşulların oluşması halinde müşteri sertifikalarını iptal hakkına sahiptir. İptal etme öncesinde sertifikalar askıya alınır, uygunsuzluğunun boyutuna (müşterinin, belge almış olduğu standart ve yönetmelik esaslarını bilerek ihlal ettiğini gösteren durumlar) göre ve aşağıda belirtilen durumlarda direkt iptal edilebilir.

 • Üretim yerinin değişmesi halinde, belge sahibinin bu konuda 30 (otuz) gün içerisinde İNTEGRA96’a bilgi vermemesi.
 • İNTEGRA96’dan yazılı onay alınmadan belge kapsamındaki üründe değişiklik yapılması.
 • Üretim yeri belge sahibine ait değilse, yer sahibi ile yaptığı sözleşmenin sona ermesi ve yenilenmemesi.
 • Tescilli marka belge sahibine ait değilse, tescilli markanın sahibi ile belge sahibi arasındaki markanın kullanma hakkıyla ilgili sözleşmenin sona ermesi ve
 • Belgelendirmeye konu ticari markanın tescilinin sona ermesi ve
 • Belge sahibinin; beyanının esas alındığı işlemlerle ilgili olarak, gerçeklerle bağdaşmayan beyanda bulunması.
 • Belge sahibinin ölmesi, kısıtlanması veya tüzel kişi ise tüzel kişiliğinin sona ermesi ,iflası veya yasa dışı faaliyetleri.
 • Belge sahibinin yapılan ihtar ve verilen süreye rağmen İNTEGRA96’a karşı hukuki ve mali yükümlülüklerini yerine
 • Belgenin askıya alınmasına sebep olan uygunsuzlukların belirlenmiş olan süre sonunda giderilmemiş olması.
 • Bunlar haricinde İNTEGRA96 tarafından fesih kararı alınmasını gerektirecek düzeyde bir aykırılık veya uygunsuzluğun tespit
 • Firmanın tetkik sırasında sahte ve yanıltıcı bilgiler vermesi
 • Yapılan denetimlerde ürün sisteminin uygunluğunu tamamen yitirildiğinin tespit edilmesi
 • Firmanın belge ve eklerde tahribat yapması
 • İptal edilen normatif standartların geçiş işlemleri için belirlenen süre içerisinde, işlemlerini tamamlayarak yeni standart geçiş yapmayan/yapamayan kuruluşların, iptal edilmiş standarda göre düzenlenmiş belgeleri iptal

Bu durumların dışında müşteriler belgelendirme işlemlerinin iptali ve sözleşmelerinin feshedilmesini talep edebilirler. İptal talebi yazılı olarak alınır. Gelen talep teknik düzenleme sorumlusu tarafından incelenir ve onaylanmasının ardından müşteriye antetli kağıdı kullanarak yazılı bilgi verir.

İNTEGRA96 müşterilerine belgelerin iptali ve sözleşmenin feshedilmesine dair antetli kağıda haklı gerekçeleri belirterek yazılı bilgi teknik düzenleme sorumlusu kararı ile verilir. Sertifikasının geri gönderilmesi İNTEGRA96 tarafından talep edilir.

Sertifikaların iptal ve sözleşmelerin fesih edilmesi yönünde karar alındığının müşteriye bildirilmesi ardından, müşteri derhal İNTEGRA96, Akreditasyon Kurumu (TURKAK), CE logolarının ve belgelendirilmiş olduğunu yansıtan diğer ibarelerin kullanımını durdurur. Bu kapsamda reklam, tesislerde kullanılan logo ve markalarda yer alır.

Belgenin iptali ve sözleşmenin feshedilmesi kararında belgenin durumu UDFRM.01.03 Proje Kayıt Formunda belirtilir ve ürünün belgesinin devam ettiği yönünde hiçbir emare olmamasını sağlamak amacıyla ürün belgesi geri çağırılır ve kamuya açık bilgilerde belgenin iptal edildiğine ilişkin güncelleme yapılır.

Belgenin iptali ve sözleşmenin feshedilmesi durumda belgesini geri almak isteyen müşterinin tüm belgelendirme sürecini baştan geçirmesi gereklidir.

İNTEGRA96, müşterilerine sertifika askıya alma, kapsam daraltma ve iptal durumlarında gerekli bilgileri yazılı olarak bildirir. İNTEGRA96, sertifika askıya alma, kapsam daraltma ve iptal durumlarında topluma gerekli bilgileri verme hakkına sahiptir. Müşterilere sertifika askıya alma, kapsam daraltma ve iptal işlemine itiraz etmeleri halinde hukuki yollar açıktır. İNTEGRA96, askıya alınan, kapsamı daraltılan ve iptal edilen belgeleri UDFRM.01.03 Proje Kayıt Formu vasıtasıyla yayınlar ve bu durumu akreditasyon kurumuna ve Yetkili Otoriteye ve diğer Onaylanmış Kuruluşlara bildirir.
UDFRM.01.03 Proje Kayıt Formu’nun yetkili otoriteye ulaşıp ulaşmadığının teyidi telefon, faks, e-mail yoluyla alınır. Ayrıca askıya alınan, kapsamı daraltılan ve iptal edilen belgeler www.integra96.com adresinde ilan edilir.

6.4.4.3. Askıya alınan, kapsamı daraltılan ve iptal edilen sertifikaların yetkili otoriteye bildirimi

 

6.4.4.1 ve 6.4.4.2 maddelerinde belirtilen durumlar Yetkili Otoriteye (TC. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) Teknik Yönetici tarafından ilgili durumun başlamasından itibaren en geç 15 gün içinde “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ” EK-2 ve EK-3 dokümanlarına uygun olarak hazırlanmış olan UDFRM.01.03 Proje Kayıt Formu eklerindeki bildirim dokümanları ile Sanayi Genel Müdürlüğü, Makina Sanayi Şubesine iletilir.

6.5.   Belgelendirilmiş Ürünler Veri Tabanı

İNTEGRA96, gerçekleştirdiği değerlendirme faaliyetlerine ilişkin Ürünün tanımı, uygunluğun belgelendirildiği standard(lar) ve diğer normatif doküman(lar), müşterinin tanımı ve değerlendirme sonuçlarını içeren veri tabanını UDFRM.01.03 Proje Kayıt Formu  ile oluşturur. Bu dokümana ulaşım Teknik Yöneticinin kontrolündedir, istenildiğinde ve kurallar çerçevesinde gerektiğinde ilgili taraflarca paylaşılabilir. Bu listenin paylaşımına ilişkin kurallar takip eden maddelerde verilmiştir.

Belge www.integra96.com adresinde ilgili alanlar doldurulduktan sonra ulaşılabilir şekilde  yayınlanır. Bu alanda yayınlanan bilgiler kamuya açıktır ve gizli değildir, aşağıda belirtilen bilgileri içerir.

 • Kuruluş Adı
 • Kuruluşun belgelendirme kapsamındaki adreslerine ait Şehir, Ülke bilgisi
 • Belgelendirme kapsamı
 • Belgelenin durumu (Aktif, İptal, Askı)
 • Değerlendirmenin yapıldığı standart/yönetmelik bilgisi

 

Kuruluş yukarıda belirtilen bilgilerden güvenlik nedeni ile veya gizli bilgi olması nedeni ile sınırlandırma isteyebilir. Fakat bu sınırlandırma talebi kuruluş tarafından İNTEGRA96’ a gerekçesi ile birlikte yazılı ve yetkili tarafından imzalanmış olarak sertifika yayınından önce bildirilmiş olmalıdır. Bildirim yapılmaması durumunda İNTEGRA96 maddi ve manevi zararlarda sorumluluk kabul etmeyecektir.

6.6.   Sertifika, Marka ve Logo Kullanım Kuralları

Firma, internet, dokümanlar, broşürler veya diğer reklam araçları gibi belgelendirme statüsüne atıfta bulunurken www.integra96.com adresinde yayınlanan TLM.10 Ürün Logo ve Belge Kullanma Talimatı ve aşağıda belirtilen şartlara uymak durumundadır.

 • Firmanın kendi belgelendirmesine ilişkin kamuoyuna herhangi bir yanıltıcı beyan yapamaz veya buna müsaade edemez,
 • Firma verilen sertifikayı ve bunun herhangi bir kısmını yanıltıcı bir tarzda kullanamaz veya kullanımına müsaade edemez,
 • Bu belgelendirme programında belirtilen şartlarda belgelendirme kapsamı daraltıldığında buna göre bütün reklâm malzemelerini değiştirecektir ve belgelendirmenin geri çekilmesi veya iptal edilmesi üzerine belgelendirmeye konu olan bir atfı kapsayan bütün reklâm işlerini durduracaktır.
 • Firma belgelendirmenin belgelendirme kapsamı dışındaki faaliyetlere uygulandığını ima edemez,
 • Firma belgelerini İNTEGRA96’nın veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda

Belge sahibi, belgesini ve kullanma kazandığı CE işaretini, sadece belge üzerinde yazılı üretim yerinde ürettiği, belge üzerinde yazılı ürünleri için kullanabilir.İNTEGRA96 tarafından sağlanan belge kullanımına ilişkin kuralların detayları, ayrıca, TLM.10 Ürün Logo ve Belge Kullanma Talimatı’nda verilmiştir.

Belge sahibi firmanın talep etmesi halinde kendi kamuya açık bilgilerinde bu belgelendirme programına referans verebilir.

6.7.   Yetkili Otorite, Akreditasyon Kurumu ve Diğer NB’ler ile İletişim

6.7.1.  Yetkili Otorite ve Akreditasyon Kurumu ile iletişim

İNTEGRA96, yılın yarısında ve sonunda (Haziran ve Aralık ayı sonları) yurtiçinde gerçekleştirdiği akreditasyon kapsamındaki tüm belgelendirmelerin listesini; tetkikçi, belgelendirme türü, belgelendirilen ürün, müşteri ismi/kodu ve lokasyonunu içerecek şekilde hazırladığı UDFRM.01.03 Proje Kayıt Formu’nu elektronik ortamda hazırlar ve hazırladığı listeyi TÜRKAK e-portalında Müşteri Listesi bölümüne yükler. Bu liste yurtdışı faaliyetleri için ayrıca oluşturulur ve her yılın Aralık ayında ve rutin gözetim denetim tarihlerinden 3 ay önce TÜRKAK e-portalındaki ilgili bölüme yüklenir.

İNTEGRA96, oluşturmuş olduğu bu listeleri kullanarak her yıl yapılacak akreditasyon gözetim denetim öncesi, TÜRKAK’a mevcut tetkikçilerinin hangi belgelendirme alanında hangi belgelendirme türleri (kapsamı) için yetkin olduğunu, deneyim süresini, mesleğini, işe başlangıç tarihini ve pozisyonu bilgilerini de içeren güncel UDTLM 01 21 Uygunluk Değerlendirme Personeli Yetkilendirme Matrisi denetim için planlanan tarihten en geç 45 gün önce TÜRKAK e- portalında ilgili bölüme yükler.

İNTEGRA96, yeni belgelendirme kararlarını Onaylanmış Kuruluş görevlendirmesini takip eden süreçte üçer (3) aylık dönemlerde, belge askı durumları ve geri çekmelerine (iptal) ilişkin kararlar ise söz konusu kararların alındığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde UDFRM.01.03 Proje Kayıt Formu  ile yazılı ve/veya elektronik olarak TC. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletir.

Yeni belgelendirme, askıya alma ve iptal durumlarında ONTEK sistemi üzerinden Sanayi bakanlığı ile iletişim halinde bulunulur.

Belirlenen prosedürler ve yetkilerinin kapsamı içinde faaliyetlerin sürdürülmesini etkileyecek her türlü yapısal değişiklik en geç 30 gün içinde, iletişim bilgilerine ilişkin her türlü değişiklik en geç 20 iş günü içerisinde Bakanlığa bildirilir.

2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında çalışan teknik düzenleme sorumlusunun değiştirilmesi durumunda bilgilendirme Yetkili Otoriteye ve ilgili akreditasyon kapsamında görevli yönetim personelinin değişmesi durumunda TÜRKAK’a ilgili atama dokümanları ile bildirilir.

İNTEGRA96 tüzel kişiliğinde yapılan değişiklikler (adres değişikliği, ünvan değişikliği, imzaya yetkili kişilerin değişikliği) Yetkili Otorite ve TÜRKAK’a bildirilir.

Komisyon, Üye Ülkeler ve diğer onaylanmış kuruluşlara, istemeleri halinde, AT Tip İnceleme Belgelerinin bir kopyası verilebilir. Geçerli bir sebep sunmak şartıyla, Komisyon ve Yerel ya da Üye Ülke Otoriteleri teknik dosyanın ve İNTEGRA96 tarafından yapılmış olan inceleme sonuçlarının bir kopyasını isteyebilirler, bu durumda İNTEGRA96 ilgili teknik dosyanın söz konusu talebe ilişkin olan bölümünü ya da tamamını paylaşır.

Üye ülkelerin Yetkili Otoritelerinden İNTEGRA96 tarafından gerçekleştirilmiş bir belgelendirme faaliyeti ile ilgili olarak herhangi bir bilginin talep edilmesi durumunda bilgi içeriği ile birlikte her iki Yetkili Otoriteye bu bilgi verilir.

İNTEGRA96’a ait ISO/IEC 17065 Akreditasyon sertifikasında oluşan değişiklik ve/veya revizyonlar hakkında yetkili otoriteye bilgi verilir.

6.7.2.  Diğer Onaylanmış Kuruluşlar ile iletişim

İNTEGRA96 Onaylanmış Kuruluşların Koordinasyonu amacı Avrupa Komisyonu, T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, CIRCABC gibi otoritelerce düzenlenecek toplantılara katılmayı veya vekaleten diğer onaylanmış kuruluşlar vasıtası ile katılıp, iş birliği içerisinde olmayı hedeflemektedir. Bu toplantılar sonucunda yayınlanan tüm dokümanları İNTEGRA96 arşivinde tutar ve toplantı dokümanlarını, alınan kararları Yetkili Otorite ile paylaşır.

Diğer onaylanmış kuruluşlar tarafından İNTEGRA96’a bildirimi yapılan, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında Ürün Belgelendirmesi İNTEGRA96 tarafından yapılmış firmalar hakkındaki bildirimler Yetkili Otorite ile paylaşılır.

Diğer onaylanmış kuruluşlar tarafından İNTEGRA96’e bildirimi yapılan, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında Ürün Belgelendirmesi İNTEGRA96 tarafından yapılmamış firmalar hakkındaki bildirimler Yetkili Otorite paylaşılır.

Başka bir onaylanmış kuruluş tarafından ürün belgelendirmesi yapılmış olan bir firma hakkında İNTEGRA96’e yapılan olumsuz bildirimler söz konusu Onaylanmış Kuruluşa iletilir.

 

7.      PERSONEL

7.1.   Personelin Gizlilik ve Tarafsızlığı

Ürün Belgelendirme faaliyetlerinde görev alan/alacak personel hizmete başlamadan önce;

 

 • Belgelendirme faaliyetinde görev alacağı ürünlere ilişkin; hakkında karar alınacak firma ile ilgili tarafsızlığını tehlikeye düşürebilecek derecede yakın ilişki içerisinde bulunmadığı (akrabalık, arkadaşlık ilişkisi, ürünü tasarlayan, tedarik eden vb.) yönünde beyanı içeren,
 • Gizlilik ve ticari ve diğer çıkarlardan bağımsızlığı dahil İNTEGRA96’a ait diğer kuralları içeren,
 • Kendileri ve İNTEGRA96 açısından bir çıkar çatışması oluşturabilecek durumları İNTEGRA96’a bildireceğini beyan eden, Gizlilik ve Tarafsızlık taahhüt ve Sözleşme imzalar ve görev alacağı faaliyetlerde tarafsız davranacağını taahhüt eder.

Ürün Belgelendirme faaliyetlerinde görev alan/alacak, dış denetçiler dahil olmak üzere tüm personel ilgili firmalardan ve ilgili taraflardan kendisine ulaşan her türlü yazılı ve sözlü bilgiyi gizli tutar, sadece imzaladığı sözleşmeler gereği İNTEGRA96’ı akredite eden ve yetkilendiren TÜRKAK ve ilgili bakanlıklar talep etmesi durumunda bu kurumlar ile (kanun ile yasaklanmamışsa) paylaşır. Diğer üçüncü taraflarla paylaşım sadece mahkeme kararı ile yapılır. İNTEGRA96 mahkeme kararı nedeni ile üçüncü taraflara bilgi verme durumunda kaldığında, ilgili müşteriyi mutlaka haberdar eder.

Ürün Belgelendirme faaliyetlerinde görev alan/alacak personelin ücretlendirmesi yapılırken iş adedi, işin hızlı bitmesi gibi işin yapılış anında performansı etkileyecek ve işin güvenilirliğini şüpheye sokacak parametrelerin değerlendirilmediği, muayene sonuçlarına etki etmeyecek bir ücretlendirme metodu kullanılır. Bu bağlamda maaşlı çalışan personel için prim sistemi uygulanmaz, dış kaynaklı personel için sabit gün ücreti uygulaması yapılır.

İNTEGRA96, bu bilgileri, tarafsızlığa ilişkin olarak bu durumdaki personelin veya bu personeli istihdam eden kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin belirlenmesinde girdi olarak kullanır.

7.2.   Ürün Belgelendirme Personeli Yetkinliği ve Atama Kuralları

İNTEGRA96, ürün belgelendirme faaliyetlerinde yer alacak personelin yetkinlik kriterleri ve belgelendirme uzmanı olarak atanması için gerekli faaliyetler detayları ile UDTLM.01.02 Muayene Sorumlusu-Uzmanı Atama Kriterleri Talimatı ve PR.07 Eğitim Prosedürü’nde detaylarıyla verilmiştir.

 

8.      PROGRAM FAALİYETLERİ İÇİN DIŞ KAYNAK / TAŞERON KULLANIMI

İNTEGRA96, bu program kapsamında ürün uygunluğu değerlendirme aktivitesinde dış kaynak(onaylanmış kuruluş, üçüncü taraf bağımsız denetim kuruluşları vs.)  kullanmaz.

İNTEGRA96 2006/42/AT kapsamında yapılan inceleme için kullanacağı inceleme/test cihazlarının tamamını kendi bünyesine kayıtlı kalibrasyonu yapılmış ve geçerli cihazlar ile gerçekleştirir. Herhangi bir şekilde müşteri veya ikinci tarafa ait kiralık/ödünç test ve inceleme cihazı kullanmaz.

İNTEGRA96 gerçekleştirdiği faaliyetler sırasında dış denetçi ve uzman kullanımı ile ilgili riskleri belirleyip önlemlerini almıştır. İNTEGRA96 Programın tamamına ya da bir kısmına ait faaliyetleri Taşer’e etmez ancak gerektiğinde Taşer’e edilmesi ile ilgili 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği kapsamında ilgili ülkenin akredite kuruluşu tarafından sadece EN ISO/IEC 17025 kapsamında akredite olmuş laboratuvarlar tercih edilir.  Müşteriden gelen test raporlarının geçerliliği ve doğruluğu ilgili kuruluş ile irtibata geçerek kontrol edilir.

İNTEGRA96 Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği kapsamında çalışacağı EMC laboratuvarları içinUDFRM.01.05 Onaylı Laboratuvar Listesi listesinde kayıt altına alır.

İNTEGRA96 Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği kapsamında çalışacağı EMC laboratuvarına, müşteri, ürün ve ürün dokümantasyonu ile ilgili tarafsızlık ve gizlilik kurallarını garanti altına almak için FRM-099 Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi onaylanmadan müşteri bilgisi, ürün ve ürün dokümantasyonu paylaşımı yapmaz.

UDFRM.01.15 CE Belgelendirme Sözleşmesi’nde müşteri eğer EMC testi gerekir ise bilgilendirmesi kullanılacak standartlar ve testi yapacak olan laboratuvarı bilgisi paylaşılır.

UDFRM.01.05 Onaylı Laboratuvar Listesi her yılın sonunda güncellenir. EMC Laboratuvar kabul kriteri; ilgili ülkenin akreditasyon kurumu tarafından verilmiş geçerli bir  EN ISO/IEC 17025 akreditasyon sertifikasıdır.

 

9.      HAKSIZ MARKA KULLANIMI, BELGELERİN TAHRİFİ VEYA SAHTE BELGE TANZİMİ

9.1.   Belge Sahibinin Belge Kapsamında Olmayan Ürünler İçin Belge ve Markaları Haksız Kullanması

Belge sahibi kişi veya kişilerin, sahip oldukları belge kapsamında olmayan bir ürün/ler için İNTEGRA96’dan yetkilendirildiği belgeyi/belgeleri kullanması halinde, İNTEGRA96 tarafından yazılı resmi uyarı gönderilerek söz konusu belge kapsamında olmayan ürünler için kullanımın durdurulması sağlanır ve gerektiği durumlarda bir yazı ile bu durum İNTEGRA96’ın anlaşmalı avukatına bildirilir. İhlalin tekerrür etmesi halinde ise; haksız kullanım hükümleri uygulanmak üzere bu programın 6.4.4 ve sonrasında 9.2 maddesine göre işlem yürütülür.

İNTEGRA96 hiçbir müşterisine İNTEGRA96 markalarını kullanma yetkisi vermez, ilgili kurallar TLM.10 Ürün Logo ve Belge Kullanma Talimatı detaylıca belirtilmiştir.

9.2.   İNTEGRA96’e Ait Markaların İzinsiz ve Lisans Süresi Dolan Belgelerin Tahrif Edilerek Kullanılması

İNTEGRA96 tarafından kullanma yetkisi verilmediği halde herhangi bir nedenle sona eren belge/belgeleri kullanmaya devam edenler aleyhine; sözleşme akdetmeyerek İNTEGRA96’ı maddi-manevi zarara sokmaları sebebiyle, hukuki işlem başlatılmak üzere, Yönetim Kurulundan alınan onay ile birlikte tüm ilgili dokümanlar anlaşmalı şirket avukatına yazıyla bildirilir. Söz konusu bildirimde, tazminat hesaplamasına esas alınacak olan ve ürünün belge kullanma tavan ücreti de belirtilir.

İhlale konu ürün ile ilgili bir yıllık emsal belge kullanma tavan ücreti tutarının iki (2) katından az olmamak üzere maddi tazminat, kamuoyunu yanıltmak ve haksız rekabete sebep olmak yoluyla İNTEGRA96’ı kamu ve tüketici nezdinde güven kaybına uğratmaktan dolayı belge kullanma tavan ücreti tutarının üç (3) katı tutarında, manevi tazminat talep edilmesi için ve gerekli cezai kovuşturmaların icrasına yönelik hukuki işlemler başlatılır.

İNTEGRA96’a farklı yollardan bildirilen haksız marka kullanımı ile ilgili ihbar veya şikayetler veya İNTEGRA96 tarafında bu konuda re ’sen yapılan tespitler için, ihlali yapan kişi veya kişiler hakkında, belgeli olmaları durumunda bu programın 6.4.4 maddesi hükmüne göre işlem yapılması, ihlalin belge sahibi olmayan kişilerce işlenmesi halinde ise Yönetim Kurulundan gerekli olurun alınarak Programın bu maddesine göre işlem yapılır.

İNTEGRA96’a ait belge(ler) haksız kullanan kişi veya kişilere, eylemlerinin tespitine yarar delillerin toplanmasından sonra, yapılacak hukuki takibatın kesinleşme süreci sonuna kadar geçecek sürede, bu konu hakkında TÜRKAK ve Bakanlığa bilgilendirme yapılır.

9.3.   Belgelerin tahrif edilmesi ve sahte belge düzenlenmesi

Belgeyi tahrif veya taklit eden gerçek veya tüzel kişilerin tespiti halinde, bu konudaki bilgi ve belgeler, hukuki/cezai işlemler uygulanmak üzere, yukarıdaki esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulunun onayı ile anlaşmalı şirket avukatına gönderilir. Tahrif veya taklit edilen belgeler hakkında gerekli kanıtların toplanmasını müteakip bu konu hakkında TÜRKAK ve Bakanlığa bilgi verilir.

 

10.   TEYAKKUZ SONRASI EYLEM

Makinaların 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliğine göre belgelendirilip ürünlerin piyasaya arzından sonra üreticiler arz edilen ürünlerinin takibini yapmakla yükümlüdürler.

Satış sonrası veya firmaya bildirilen bir şikayet incelemesinin sonucunda Yetkili Otoriteye ve Onaylanmış Kuruluşa (İNTEGRA96) raporlama yapması gereken durumlar meydana gelebilir. Bu durumlar aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

10.1. Üretici Olay Raporu Bildirimi

Üreticiler olay raporlarını yetkili otoritesi ile birlikte İNTEGRA96’ya da göndermekle yükümlüdürler. Bildirilen olayın değerlendirilmesinde ve incelenmesinde İNTEGRA96’nın bir rolü yoktur. Sadece olayın bilgisi ve olayın yinelenmesini önleme amaçlı yapılan düzeltici ve önleyici faaliyet ile sonuçlandırılmış final raporunu İNTEGRA96’a bildirmelidir. Bu rapor olayın tam incelemesini ve düzeltici faaliyetin açıklamasını içermelidir. Üretici olay ile ilgili olarak Yetkili Otoriteyle iletişimde olduğu sürece güncel raporları veya rapor özetlerini İNTEGRA96’a de bildirmelidir. Halk sağlığı tehdit eden ciddi olaylarda İNTEGRA96 onayladığı sertifikayı askıya alabilir hatta iptal edebilir. Bu durumda askı ve iptal durumlarında bahsedilen metotlar ile yetkili otoriteye bildirim gerçekleştirilir ve belge ile ilgili kamuya açık bilgi güncellenir.

Üreticinin İNTEGRA96’a sağlayacağı bildirim ile ilgili herhangi bir tereddüt veya şüpheyi önlemek amacı ile üretici ile İNTEGRA96 arasında teyakkuz durumlarının bildirimini UDFRM.01.15 CE Belgelendirme Sözleşmesi ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan TLM.10 Ürün Logo ve Belge Kullanma Talimatı içerisinde belirtilen şartlar ile garanti altına alınır.

10.2. Olay Bildirimleri İçin Zaman Aralıkları

 • Ciddi Halk Sağlığı tehdidi; Böyle bir tehdidin üretici tarafından fark edilmesinden sonra 2 takvim gününden az olmayacak şekilde acil olarak (haklı olmayan bir gecikme olmadan),
 • Sağlık durumunda ciddi bozulma veya ölüm; olayın fark edilme tarihini takip eden 10 takvim günü geçmeyecek şekilde üretici olayla cihaz arasında bir bağlantı belirledikten sonra derhal (herhangi bir haksız gecikme olmaksızın).
 • Diğer; olayın fark edilme tarihini takip eden 30 takvim günü geçmeyecek şekilde üretici olayla cihaz arasında bir bağlantı belirledikten sonra derhal (herhangi bir haksız gecikme olmaksızın).

Potansiyel raporlanabilir bir olayın farkına varılmasından sonra, olayın raporlanabilir bir olay olup olmadığı hakkında belirsizlik varsa, üretici yukarıdaki verilmiş olan zaman aralıklarında olayın tipi için raporlamasını Yetkili Otoriteye ve Onaylanmış Kuruluşa (İNTEGRA96) bildirim yapmış olmalıdır.

10.3. Verilmiş Sertifikalar Üzerindeki Teyakkuz Konusunun Etkisinin Değerlendirilmesi

İNTEGRA96, üreticiden veya Yetkili Otoriteden teyakkuz durumu hakkında bilgiyi aldıktan sonra aşağıdaki düşünceler hakkında bir karar verir.

 • Teyakkuz durumunun İNTEGRA96 tarafından verilmiş olan sertifika ile açık olarak bir ilişkisinin olmamasında bir aksiyon şartı aranmaması.
 • İNTEGRA96, üreticinin gözlemleri ve Yetkili Otoritenin aktiviteleri ve üreticinin araştırma sonuçlarına tehlike arz eden bir durumun olmaması veya üretici tarafından yeterli düzeltici faaliyetin gerçekleştirilmesi durumunda verdiği sertifikanın devamına izin
 • Olağanüstü gözetim ölçümlerinin (doküman gözden geçirmesi, denetim, ürün testleri vb.) performansı sonucunda yüksek bir olasılıkla bir risk varsa verilmiş sertifika

Üretici başlattığı veya verdiği yeterli önlemleri Yetkili Otoriteye ve İNTEGRA96’ e iletmiş olmalıdır. İNTEGRA96 aldığı kararları gerekçeleri ile birlikte dokümante eder.

Eğer üretici yeterli önlemleri almazsa, İNTEGRA96, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği madde 15 referansıyla; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ Bölüm 5’te kendisi ile ilişkili sorumluluklarını onayladığı sertifika için uygular.

Üreticinin ürününden kaynaklı meydana gelen olayların (geçerli bir kanıt ile desteklenmiş) İNTEGRA96 tarafından tespit edilmesinden veya İNTEGRA96’ya bildiriminden sonra;

 • Kullanıcının veya diğer kişilerin ölümüne,

 

 • Kullanıcının veya diğer kişilerin sağlık durumunun ciddi bozulmasına, sebep olmuş ise üreticinin İNTEGRA96 tarafından verilmiş olan, olay ile ilgili geçerli AT Tip İnceleme Sertifikası derhal askıya alınır ve firmadan olay ile ilgili tüm yasal raporların bildirilmesi beklenir. Bu süreçte konu hakkında Yetkili Otorite bilgilendirilir ve belge ile ilgili kamuya açık bilgi güncellenir.

Araştırmanın tamamlanması ile birlikte üreticin cihaz teknik dosyasında beyan ettiği tasarım, satın alma, üretim veya kalite kontrol bilgilerinden farklı bir uygulama gerçekleştirmesi durumunda üreticinin ürün ile ilgili AT Tip İncelemesi Sertifikası derhal iptal edilir. Üreticinin İNTEGRA96 tarafından verilmiş olan diğer sertifikaları var ise gerekli kontroller için plansız denetim aktivitesi gerçekleştirilir.

İNTEGRA96, üreticiden veya Yetkili Otoriteden gelen bildirimleri aşağıda verilmiş olan şartları değerlendirmek için dikkate alır.

 • Olağan üstü tetkiklerin gerçekleştirilmesi (doküman gözden geçirmesi, denetim veya ürün testi, tasarım incelemesinin tekrar değerlendirilmesi),
 • Üreticinin üretim yönetim sisteminin yeniden tetkik edilmesi,
 • Olası yeniden belgelendirme sırasında özel ürünlerin ve üretim yönetim sisteminin özel proseslerinin önemle gözden geçirilmesi.
 • Herhangi bir diğer ilgili ölçümler.

 

11.   KAMUYA AÇIK BİLGİLERE ERİŞİM

İNTEGRA96 tarafından yayınlanan bu programa ilişkin bilgiler dahil ilgili politika, taahhüt ve prosedürler firma resmi web sitesi www.integra96.com dokümanlar bölümünde kamu erişimine açık olarak bulundurulmaktadır. İNTEGRA96 ilgili tüm bu dokümanlarda yapılan revizyonları web sitesindeki kopyalarında da işlemekle yükümlüdür.

 

12.   İLGİLİ İÇ DOKÜMANLAR

 

PR.05

Uygunsuzlukları Değerlendirme ve DÖF Prosedürü

PR.07

Eğitim Prosedürü

FRM.27

Etik Kurallar (Gizlilik, Tarafsızlık ve Bağımsızlık Taahhütnamesi)

TLM.10

Ürün Logo ve Belge Kullanma Talimatı

TLM.01

Ücretlendirme Talimatı

PR09

Şikayet Ve İtiraz Değerlendirme Prosedürü

UDTLM.01.01

Numune Alma Talimatı

UDFRM.02.10

Makina Emniyet Yönetmeliği AT Tip İnceleme Belgesi Formatı

UDFRM.02.11

Makina Emniyet Yönetmeliği Tam Kalite Güvencesi Belgesi Formatı

UDFRM.01.24

Denetçi Atama ve Bilgi Formu

UDFRM.02.05

Makina Emniyet Yönetmeliği Teknik Dosya İnceleme Formu

UDFRM.02.08

Saha Denetim Planı

UDFRM.02.07

Makina Değerlendirme Raporu Formu

FRM.11

İç Uygunsuzluk ve Düzeltme, D-Ö Faaliyet Bildirim Formu

UDFRM.01.03

Proje Kayıt Formu

FR11.01 Makina Ürün Belgelendirme Başvuru Formu -Rev1

FR11.01 Makina Ürün Belgelendirme Başvuru Formu -Rev1

UDFRM.02.01

Makina Emniyet Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formu

UDFRM.01.15

CE Belgelendirme Sözleşmesi

UDTLM.02.03

Makina Elektriksel Test Emniyetli Çalışma Talimatı

UDTLM.02.04

Makina Ek9 Kapsamında Belgelendirme Talimatı