1.      AMAÇ ve KAPSAM

 

Bu programın amacı, bundan sonra Yönetmelik olarak anılacak olan, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/EU)(2016/426/AB) alanında bundan sonra İNTEGRA96 olarak anılacak olan, İNTEGRA96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme, Bağımsız Denetim, Gözetim, Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından ISO/IEC 17065:2012 kapsamında Ürün Belgelendirme Faaliyetinin nasıl gerçekleştirileceğini tarif etmektir.

Bu program 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik Ürün Belgelendirme faaliyetlerini ve belgelerin yayınlanmasını kapsar.

 

2.      REFERANS DOKÜMANLAR

Oluşturulan bu belgelendirme programının içeriğinde aşağıda belirtilen dokümanlar referans alınmıştır.

 • Ürün belgelendirme faaliyetleri temel esasları için ISO/IEC 17065:2012 Uygunluk değerlendirmesi – Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar,
 • Belgelendirme programının oluşturulmasına temel esaslar için ISO/IEC 17067:2013 Uygunluk değerlendirmesi – Ürün belgelendirme temelleri ve ürün belgelendirme programları için kurallar,
 • EA-2/17:2020 , Onaylanmış Kuruluş Olma Amaçlı Akreditasyona ilişkin EA Dokümanı.
 • 03 Akreditasyon Faaliyetlerinde Yer Alacak Denetçi ve Teknik Uzmanların Nitelendirilmesi Kriterleri
 • 09 Akreditasyon Denetimleri için Denetim Sürelerinin (Adam-Gün) Hesaplanması Rehberi
 • 04 Ürün Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonuna Dair Rehber

Ürün belgelendirme faaliyetleri sırasında kullanılacak ürün bazlı standart ve yönetmelikler;

 • 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği

 

3.      TANIMLAR

 

Yetkili Otorite / Bakanlık

:

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Yönetmelik

:

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği

NB

:

Notified Body (Onaylanmış Kuruluş)

KEK.17065

:

Ürün Belgelendirme El Kitabı

YT

:

Yönetim Temsilcisi

TÜRKAK

:

Akreditasyon Kurumu

Teknik Yönetici

:

Gaz Yakan Cihazlar Departmanı Teknik Düzenleme Sorumlusu

Başvuru Sahibi

:

İNTEGRA96 belgelendirme programının öngördüğü yükümlülükleri üstlenerek, belgelendirme hizmeti almak amacıyla İNTEGRA96’ya  başvuran gerçek veya tüzel kişi(ler)

Belge

:

Program ve ISO/IEC 17065:2012 akreditasyon sistemi ve mevzuat esasları kapsamında yürütülen belgelendirme işlemleri neticesinde düzenlenen dokümanı

Müşteri

:

Başvuru ve/veya belge sahibi

Belge Sahibi

:

İNTEGRA96  belgelendirme programının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirerek belge almaya hak kazanan gerçek veya tüzel kişi(ler)

Belgelendirme

:

Ürün belgelendirme işlemleri

Belgelendirmeye Esas Doküman

:

Mevzuatstandart,     belgelendirmeye    esas     teknik     doküman    ve belgelendirme işlemlerine temel teşkil eden diğer dokümanı

Sözleşme

:

Bu program kapsamında belge kullanma hakkı verilmek üzere yeterli görülen bir ürün için belge ve marka kullanma hakkının şartlarını düzenleyen başvuru sahibi ile İNTEGRA96 arasında imzalanan sözleşmeyi

Olumsuz Olay

:

Hatalı üründen dolayı kullanıcının hayatını kaybetmesi, sakat kalması veya sağlığını ciddi boyutta tehdit altında bulunması, Hastanın vücut fonksiyonlarının sürekli bozulması veya vücut yapısında kalıcı bir hasar meydana gelmesi

 

 

Cihaz kategorisi

:

Bir cihazın emniyetli bir şekilde, istenen performans seviyesinde, cihaz kategori işaretinde belirtildiği gibi yanması için tasarlanmış gaz ailelerinin ve/veya gaz gruplarının tespitini

Dağıtıcı

:

Bir cihazı veya donanımı tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı veya ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi

Enerji verimliliği

:

Bir cihazın performans çıktısının enerji girdisine oranını,

Gaz ailesi

:

Bir Wobbe endeksi aralığı ile birbirine bağlı, benzer yanma davranışı gösteren gaz yakıtları grubunu,

Gaz grubu

:

İlgili gaz ailesi bünyesindeki belirli bir Wobbe endeksi aralığını,

Gaz yakıt

:

1 bar mutlak basınç altında 15 °C sıcaklıkta gaz halinde bulunan her türlü yakıtı,

İmalatçı

:

Bir cihazı veya bir donanımı imal eden veya tasarlanmış veya imal edilmiş bir cihaza veya donanıma sahip olup söz konusu cihazı veya donanımı kendi adı veya ticari markası altında pazarlayan veya cihazı kendi amaçları doğrultusunda kullanan gerçek veya tüzel kişiyi,

İthalatçı

:

Bir ürünü yurtdışından ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

 

Yetkili temsilci

:

İmalatçı tarafından kendi adına belirli görevleri üstlenmek üzere yazılı sözleşme ile yetkilendirilmiş Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

 

Piyasadan çekme

:

Tedarik zincirindeki bir cihazın veya donanımın piyasada bulunmasını önlemek amacıyla

alınan her türlü tedbiri,

 

Wobbe endeksi

:

Farklı bileşime sahip gaz yakıtlarına ait yanma enerjisi veriminin bir cihazda kıyaslanmasında kullanılan, gaz yakıtlarının birbiriyle değiştirilebilirlik göstergesini,

       

 

 

4.      SORUMLULUK

4.1.   İNTEGRA96’ın Sorumlulukları

 • Bu belgelendirme programının yürütülmesinden, ürün belgelendirme programı sahibi olarak İNTEGRA96 sorumludur.
 • İNTEGRA96’ın ürün belgelendirmesiyle ilgili yükümlülükleri, İNTEGRA96 tarafından belgelendirmede yapılan işlemler ve bunların sonuçlarıyla sınırlıdır.
 • İNTEGRA96’ın ürün belgelendirme faaliyetlerini, hizmet alan başvuru/belge sahibine karşı tarafsızlık, bağımsızlık, eşit muamele, dürüstlük, şeffaflık, gizlilik ilkelerine ve bunlar çerçevesinde şekillenen etik esaslara bağlı kalarak, Mevzuat, Program ve Akreditasyon kuralları çerçevesinde profesyonel anlamda yürütür.
 • İNTEGRA96 yaptığı belgelendirme işlemleri ile ilgili olarak, mevzuat çerçevesinde yetkili otoritelerin veya adli makamların bilgi ve doküman talepleri hariç olmak üzere üçüncü taraflara bilgi vermez. Bunun haricinde gerektiğinde yapılacak sözleşmelerde paylaşılabilecek bilgiler açıkça belirtilir.
 • İNTEGRA96 ve tüm çalışanları; belgelendirme ve muayene faaliyetleri ile ilgili firmalardan ve ilgili taraflardan kendisine ulaşan her türlü yazılı ve sözlü bilgiyi gizli tutar sadece imzaladığı sözleşmeler gereği İNTEGRA96’ı akredite eden ve yetkilendiren TÜRKAK ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı talep etmesi durumunda bu kurumlar ile kanun ile yasaklanmamışsa paylaşır. Diğer üçüncü taraflarla paylaşım sadece mahkeme kararı ile yapılır.
 • İNTEGRA96 mahkeme kararı nedeni ile üçüncü taraflara bilgi vermek durumunda kaldığında, ilgili müşteriyi mutlaka haberdareder.
 • İNTEGRA96, akredite olduğu standartlar ve tarafsızlık ve gizlilik gereği olarak çalışanlarını Tarafsızlık ve Gizlilik Sözleşmesiyle kontrol altına alır.
 • İNTEGRA96, Belgelendirme ve muayene faaliyetleri kapsamında zarara neden olabilecek ya da zararla sonuçlanabilecek risklere karşı “Mesleki Sorumluluk Sigortası ’na sahip olup, sorumluluğuna ilişkin kapsam ve limitler bu sigortada belirtilir.
 • Düzenlenen belgelerin üçüncü taraflarca tanınmaması durumunda İNTEGRA96’ın hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • İNTEGRA96, belgelendirme ve muayene sisteminde (standart prosedürler veya kurallarda) meydana gelebilecek önemli değişiklikleri, en kısa zamanda belge verdiği müşterilere belirlenecek geçiş süresi içinde gerekli düzenlemeleri yapmaları için duyurur. Bilgilendirme için web sayfası, e-posta vb. kullanılabilir.
 • İNTEGRA96 hizmetleri ile ilgili hazırladığı prosedülerinde ve ücretlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak değişiklikten önceki kazanılmış haklar geçerli olup değişikliklerin uygulanmasında ilgili dokümanlardaki değişiklik tarihi esas alınır. İNTEGRA96 hizmetleri için referans alınan dokümanlardaki değişiklikleri belgelendirilmiş ve başvuru yapmış tüm firmalara web sayfası, faks ya da e-posta aracılığı ile duyurmakla yükümlüdür. Meydana gelen değişiklikler önceki müşterilerin lehine bir durum arz ediyor ise değişiklik önceki müşterilerini kapsayacak şekilde uygulanır.
 • İNTEGRA96, belgeli, belgesi askıda bulunan ve belgesi iptal edilen müşterilerini web sayfasında yayınlamakla, güncellemekle sorumludur.
 • İNTEGRA96’in kendi tasarrufu ile akreditasyon faaliyetlerinden vazgeçmesi ve ya ilgili yetkili merciler tarafından durdurulması durumunda İNTEGRA96 tarafından belgelendirilmiş firmalar IAF üyesi bir akreditasyon kurumuna bağlı bir belgelendirme kuruluşunun gözetimine bırakılacaktır.
 • İNTEGRA96’ in kendi tasarrufu ile onaylanmış kuruluş faaliyetlerinden vazgeçmesi ya da ilgili yetkili merciler tarafından durdurulması durumunda; firmanın belirlediği bir onaylanmış kuruluşa (Notified Body) firma dosyalarının aktarılması sağlanır. Bu durumda belgelendirme için diğer onaylanmış kuruluşun şartları geçerlidir ve İNTEGRA96’ın bu şartlar üzerinde herhangi bir tasarruf hakkı yoktur.
 • İNTEGRA96 yukarıda belirtilen şartlar dışında belgelendirme, muayene kapsamını ilgilendiren standartlar, yönetmelikler, Türkak Rehber Dokümanları, Türkak Akreditasyon Sözleşme Şartlarına, IAF Rehberleri ve Avrupa Birliği Komisyonu dokümanlarına uymayı taahhüt eder.

 

4.2.   Müşterinin Sorumlulukları ve Yükümlülükleri

Normatif gereklilikleri yerine getirdiğini ve devam eden üretiminde bu gereklilikleri sağlamayı sürdüreceğini garanti altına almış ve bu belgelendirme programı kapsamında ürün belgelendirmesine sahip olmayı talep eden Üreticiler, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği’nde belirtilen teknik dosyayı düzenlemiş olmalıdır. Ayrıca belgelendirmek istediği ürüne ilişkin numune/numuneleri (özellikleri İNTEGRA96 tarafından belirlenir) ürün belgelendirme denetimi için hazır bulundurmalıdır.

4.2.1.  Başvuru/Belge sahiplerinin hakları ve İNTEGRA96’a karşı yükümlülükleri

 • Başvuru sahibi TLM.10 Ürün Logo ve Belge Kullanma Talimatı’nde izin verildiği şekilde olmak koşuluyla, İNTEGRA96 tarafından verilen belgeyi kullanma hakkı verilen ürünler dışında hiçbir ürün üzerinde herhangi bir gerekçeyle
 • Başvuru/belge sahibi, belgelendirme çalışmalarında yapılan yazışmalarda, usulüne göre yetkilendirdiği temsilcisinin tüm beyan ve taahhütlerini kendi beyan ve taahhüdü olarak kabul
 • Başvuru sahibinin belgelendirme başvurusu sırasında yaptığı beyanlar yapılacak olan belgelendirme kapsamı ile uyumlu olmalı ve belgelendirme sırasında bu beyana karşıtlık yaratacak durumlar ya da değişiklikler meydana
 • Başvuru/belge sahibi, belgelendirme ve sonrası hizmet ve işlemler için üretiminden, piyasadan ve/veya stok vb. yerlerden gerekli numuneleri, inceleme zamanında, İNTEGRA96’ın incelemesi için hazır bulundurmalıdır.
 • Başvuru/belge sahibi, İNTEGRA96 tarafından görevlendirilen teknik uzmanına/uzmanlarına; ürünün kalitesini, özellikle güvenli olmasını etkileyen tasarım, üretim, kalite kontrol, kalite yönetimi, stok, dağıtım ve benzeri hususlarda fonksiyonu olan tüm birimlerinin ve mekanlarının ziyaret edilmesinde her türlü kolaylığı, sağlamakla, kayıtları göstermekle, istenilen belge ve bilgileri doğru, eksiksiz ve zamanında vermekle yükümlüdür.
 • Belge sahibi; belgelerini eksik veya yanıltıcı bir biçimde çoğaltamaz ve kopyalayamaz ve/veya belge üzerinde tahrifat İNTEGRA96’ın kontrolü ve yazılı izni olmaksızın yabancı dillere çeviremez.
 • Belge sahibi; müşterileri, tüketici ve/veya üçüncü kişiler tarafından bildirilen şikâyet ve her türlü uygunsuzluğa ilişkin müracaatla ilgili aldığı önlemlerin ve bunlara ilişkin yapılan tüm işlemlerin kaydını tutmak ve talep edildiğinde İNTEGRA96 ve diğer yetkili otoritelerin incelemesine sunmakla yükümlüdür.
 • Belge sahibi, cezai veya diğer sebeplerle fesih halinde sözleşme ile kendisine verilmiş belgeyi en geç 30 (otuz) gün içerisinde İNTEGRA96’a iade eder. Belgenin iptali ve sözleşmenin feshi belge sahibinin mali yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
 • Başvuru/Belge sahibi, İNTEGRA96 tarafından talep edilen düzeltici ve önleyici faaliyetleri, İNTEGRA96 tarafından belirlenmiş olan süre içinde yerine getirmekle yükümlüdür.
 • Müşteri belgelendirme şartlarına uyma yeterliliğini ektileyebilecek; ürün, imalat, hizmet yerleri, tesisleri ve faaliyetleri ile ilgili İNTEGRA96 hizmet kapsamına giren bilgileri vermelidir. Bu hususlarda meydana gelen tüm değişiklikler İNTEGRA96’a yazılı olarak gecikmeksizin
 • Müşteri İNTEGRA96’ya ilgili dokümantasyonunu gönderir ya da incelenmek üzere kullanımına açar.

 

 • Müşteri denetçilerin tesislerine girmesine, sistem ve kayıtlarına erişmesine üzerinde anlaşıldığı şekilde hizmetlerin verilmesi sürecinin muhtelif aşamalarında izin
 • Müşteri verilen hizmetlerle ilgili bilgileri İNTEGRA96’dan gizli

 

 • İlgili Standart ve Yönetmelikler çerçevesinde müşteri; ürün belgelendirme hizmet kapsamına yönelik olarak firma, İNTEGRA96’ dan almış olduğu her tür yazılı sözlü bilgi ve talimata uymakla yükümlüdür.
 • Ürününü belgelendirilen müşteri kurmuş olduğu iç üretim kontrol sisteminin uygulanması, ürün yasal ve teknik şartlarının karşılanması ve bu koşulların sürekliliğinin sağlanması amacı ile bir personelini görevlendirmekle, çalışma saatlerinde denetçilerin gerekli tüm alanlara girişine olanak sağlamakla, ürün belgelendirme kapsamında incelenmesi gereken doküman ve kayıtları ulaşıma açık tutmakla, mevcut yasal gereksinimlerin sağlandığını garanti altına almakla yükümlüdür.
 • İNTEGRA96’ın müşterisinin sahasında gerçekleştirecek olduğu muayenelere, denetimlere yada plansız ziyaretlere gözlemciler ve rehberler de eşlik edebilir. Gözlemciler denetim/muayene ekibinden bir üyeyi gözlemleyen kişi olabileceği gibi müşterinin bir yetkilisi, akreditasyon kurumu ve ya ilgili bakanlık yetkilisi de olabilir. Rehber ise denetim ekibine yardımcı olma için denetim ekibine refakat eden kişilerdir. Denetim ekibinin her bir üyesine rehber tayin edilebilir. Rehberin sorumlulukları iletişimi sağlamak, görüşmeleri ayarlamak, saha ziyaretlerini organize etmek, saha güvenlik kurallarının uygulanmasını sağlamak, müşteri adına denetime tanıklık etmek ve ya denetçi tarafından talep edilen bilgileri sağlamak gibi görevler
 • Rehber ve gözlemcilerin denetime katılımı ile ilgili önce müşteri ve denetçiler bilgilendirilir ve müşterinin onayı alınır. Rehber veya gözlemciler denetime müdahale
 • Müşteri, İNTEGRA96 personeli ile birlikte Türk Akreditasyon Kurumu temsilcileri ya da bakanlık yetkilileri de dâhil olmak üzere, muayene, ya da denetim faaliyeti ile ilgili ihtiyaç duyulan her türlü yazılı ve sözlü bilgiyi vermekle yükümlüdür.
 • Müşterinin belgelendirilen ürünü, belgelendirildikten sonra firmanın sisteminde ya da sertifika kapsamına giren ürününde olabilecek değişikliklerden ve sistemi etkileyecek organizasyon yapısındaki değişikliklerden (firmanın adres/adreslerinin, kapsamının, çalışan sayısının, şube sayısının ve bu şube/şubelerin adresinin/adreslerinin değişmesi gibi) İNTEGRA96’ ı 30 gün içinde haberdar
 • Müşteri İNTEGRA96 tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin tüm kayıtları (anlaşma, rapor, kys kayıtları vb.) verilen belgenin geçerlilik süresince saklamakla yükümlüdür.
 • Müşteri, başvuru için istenen tüm evrak ve dokümanları muayene ve denetimlerinden önce İNTEGRA96’ya ulaştırmakla yükümlüdür.
 • Yapılan değişikliklerin sisteme ya da ürüne etkisinin değerlendirilmesi amacı ile İNTEGRA96 ücret karşılığında ilave muayene veya denetim gerçekleştirebilir.
 • Müşteri; İNTEGRA96 belgelendirme ve muayene sisteminde (standart prosedürler veya kurallarda) meydana gelebilecek önemli değişiklikleri kendisine bildirilen geçiş süresinde gerçekleştirmelidir.
 • Müşteri, Sertifika ve Marka Kullanım Prosedürü, Belgelendirme Programı, İlgili Belgelendirme prosedürleri gibi integra96.com adresinde güncel olarak yayınlanan dokümanları, ilgili yönetmelikleri, ilgili standartları ve ilgili diğer tüm yasal dokümanlara uymakla ve güncelliğini takip etmekle yükümlüdür.
 • Müşteri hizmet sözleşmesinde belirtilen ücretleri ve ilgili standart ya da ilgili yönetmeliklerin öngördüğü özel ya da takip denetimlerinin ücretlerini ödemekle yükümlüdür.
 • Müşteri sahip olduğu belgenin askıya alınması veya iptalinden sonra belgeyi kullanmayı ve belgeye atıfta bulunan her türlü doküman ve tanıtım malzemesinin kullanımını durdurmakla ve belgeyi İNTEGRA96’a göndermekle yükümlüdür.
 • Müşteri faaliyetini ilgilendiren yerel yasal mevzuat ve kanunlara, yönetmeliklere ve standartlara uymakla yükümlüdür. Ürün uygunluğu belgesi kapsamında belge almak isteyen firmalar yönetmeliğin belirlediği kendileri ve ürünleri ile ilgili CE işaretleme kuralları da dahil o olmak üzere tüm kurallara uymakla yükümlüdür.
 • Belgelendirme denetimlerinden sonra, müşterinin dış kaynaklı veya iç kaynaklı süreçlerinde herhangi bir değişiklik gerçekleşirse, bu değişikliği İNTEGRA96’ a bildirmekle yükümlüdür.
 • Müşteri İNTEGRA96’den aldığı hizmetlerle ilgili çözüme kavuşturulamayan her türlü sorun ve uyuşmazlık, itiraz ve şikayetlerini integra96.com adresinde yayınlanan PR.09 Şikayet Ve Itiraz Değerlendirme Prosedürü bahsedildiği gerçekleştirir ve Şikayet-İtiraz komitesinin kararını kabul etmez ise müşteri ilgili yasal otoriteye başvurabilir (Türk Akreditasyon Kurumu veya Sanayi Bakanlığı). İNTEGRA96 bu dokümanda belirtilen itirazı çözümleme süresini aştığında müşteri aynı şekilde ilgili yasal otoriteye başvurabilir. Müşteri İNTEGRA96’ın kendisi ile ilgili almış olduğu bir karara bir ay içerisinde itiraz edebilir. Müşterinin yapacağı itarazların değerlendirilmesi PR.09 Şikayet Ve Itiraz Değerlendirme Prosedürü dokümanına göre yürütülür.
 • Müşteri, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği ve ulusal mevzuatlar tarafından şart koşulan temel veya diğer yasal gerekliliklere göre ürünün/ürünlerin tasarlanmasından ve üretiminden ve 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği tarafından şart koşulan prosedür/prosedürlere uygun olarak uygunluk değerlendirmeyi yerine getirmekten
 • Müşteri kendisine verilen belgeyi üzerinde yazan kapsam, adres için kullanabilir. Aksi her türlü yanlış kullanım durumlarda kendisine uygulancak yaptırımları kabul
 • Müşteri belgelendirme dokümanlarının (belge, rapor vb.) kopyalarını başkalarına vermesi durumunda, dokümanların bütünlüğü bozulmadan çoğaltılmasını sağlamakla yükümlüdür.
 • Müşteri İNTEGRA96’ın hiçbir şekilde uygunluk değerlendirme kapsamında veya bu kapsam ile alakalı konularda firmaya danışmanlık hizmeti vermeyeceğini kabul eder ve bu yönde taleplerde
 • Başvuru/belge sahibi; ek Belgelendirme Prosedüründe belirtilen yükümlülüklerine ilişkin ilave tüm diğer hususlara da uymakla mükelleftir.

4.2.2.  Belge sahibinin tüketiciye ve üçüncü kişilere karşı sorumluluğu

 

 • Belge sahibi, belge kullanma hakkı verilen ürünlerin/hizmetlerin, yasal düzenlemelere ve/veya belgelendirmeye esas teşkil eden dokümana uygun olmamasından, müşterileri veya üçüncü kişiler nezdinde kaynaklanacak, her türlü maddi ve manevi zarar ve ziyandan bizzat sorumludur ve bunları eksiksiz tazmin etmekle yükümlüdür.
 • Belge sahibi, bir yargı kararına istinaden veya İNTEGRA96’ın inisiyatifi dahilinde herhangi bir biçimde tüketiciye veya üçüncü kişilere İNTEGRA96 tarafından ödenen ve belge sahibinin kusurundan kaynaklı, ürün bedeli ve/veya maddi manevi tazminat tutarını İNTEGRA96’ın ilk talebinde itiraz etmeden ve İNTEGRA96’ya ödemekle yükümlüdür.
 • Belge sahibi, gerek tüketicinin/müşterisinin şikayeti ve gerekse İNTEGRA96’nın ikazı üzerine belgeli üründen doğan şikâyeti, tüketici/müşterisi nezdinde incelemek ve kusurlu ürünü hiçbir bedel veya fark talep etmeksizin onarmak veya yenisi ile değiştirmek veya satın alma bedelini defaten ödemekle yükümlüdür. Ürünün belge sahibi tarafından incelenmesi ve ilgili belgelendirmeye esas dokümana uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, durum belge sahibi tarafından şikayetçiye ve İNTEGRA96’ya yazılı olarak bildirilir. Şikayetçinin, belge sahibi tarafından yapılan inceleme sonucuna itiraz etmesi halinde, söz konusu ürün İNTEGRA96 tarafından ilgili belgelendirmeye esas dokümana göre tekrar incelenebilir. Gerekli görüldüğünde tüm masrafları belge sahibinden alınmak suretiyle, muayene ve deneyler İNTEGRA96 tarafından tekrar yapılır veya yaptırılır.
 • Belge kapsamındaki ürünün can ve mal güvenliğini etkileyecek uygunsuzluğunun tespiti halinde, yetkili karar komiteleri kararı ile belge sahibi, söz konusu uygunsuzluklara sahip ürünlerini piyasadan toplamak, hizmeti durdurmak ve tüketiciye ulaşmış olan ürünler için yazılı veya görsel medya aracılığı ile uyarıda bulunmakla yükümlüdür.
 • Belgenin askıya alınması veya iptali/sözleşmenin fesih edilmesi, belge sahibinin daha önceden piyasaya sürülmüş olan ürünlerin kullanım ömrü süresince tüketiciye veya üçüncü kişilere karşı mali, cezai ve hukuki sorumlulukları ile ilgili yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
 • Yukarıda verilen maddelere ilişkin tüm ihtilaf hallerinde, Şikayet ve İtiraz Komitesinin vereceği karar nihai ve kesindir. Başvuru/belge sahipleri bu hususu bir daha karşı çıkamayacak şekilde kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

4.2.3.  İtiraz ve uyuşmazlıklar

Müşteri İNTEGRA96’dan aldığı hizmetlerle ilgili çözüme kavuşturulamayan her türlü sorun ve uyuşmazlık, itiraz ve şikayetlerini www.integra96.com adresinde yayınlanan PR.09 Şikayet Ve Itiraz Değerlendirme Prosedürü’nde bahsedildiği gerçekleştirir ve Şikayet-İtiraz komitesinin kararını kabul etmez ise müşteri ilgili yasal otoriteye başvurabilir (Türk Akreditasyon Kurumu veya Sanayi Bakanlığı). İNTEGRA96 bu dokümanda belirtilen itirazı çözümleme süresini aştığında müşteri aynı şekilde ilgili yasal otoriteye başvurabilir. Müşteri İNTEGRA96’ın kendisi ile ilgili almış olduğu bir karara bir ay içerisinde itiraz edebilir. Müşterinin yapacağı itarazların değerlendirilmesi PR.09 Şikayet Ve Itiraz Değerlendirme Prosedürü dokümanına göre yürütülür.

 

5.      KARAR ORGANLARI

5.1.   Belgelendirme Komitesi

Belgelendirme faaliyetleri konusunda nihai karar vermek üzere yetkilendirilen, komite, Teknik düzenleme sorumlusudur.

5.2.   Şikayet ve İtiraz Komitesi

Tarafsızlık, bağımsızlık ve şeffaflık ilkesini sağlayabilecek şekilde, İNTEGRA96 bünyesinde görev yapmakta olan ve belgelendirme ve uygunluk değerlendirmesi hizmetleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi kişiler arasından Genel Müdür’ün onayı ile görevlendirilen organdır. Bu komiteye bir yönetmelik uzmanı üye olarak katılır. Komitenin üye sayısı, diğer üyelerinin kim olacağı ve çalışma usulleri Genel Müdür’ün onayı ile belirlenir.

5.3.   Tarafsızlık Komitesi

İNTEGRA96 tarafından yürütülmekte olan belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde; tarafsızlık politika ve uygulamalarını izlemek ve sonuçları değerlendirerek yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak üzere belgelendirme hizmeti verilen konularda bilgi ve tecrübe sahibi kişilerden, kamuyu temsilen bakanlıklardan/meslek odalarından, üretici derneklerinden, üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından, hizmet verilen sektör temsilcilerinden, oluşur. Gerektiği durumlarda plansız olarak veya senede en az bir kez toplanabilir.

6.     UYGULAMA

6.1.   Belgelendirme Programı Tablosu (Ref. ISO/IEC 17067:2013 Table 1)

 

 

Uygunluk Değerlendirme Fonksiyon ve Aktiviteleri

Durum

I

Seçim, belgelendirme sistemi için gerekli normatif dokümanların, planlama ve hazırlık aktiviteleri dahil tüm gerekliliklerin belirlenmesi.

ü

II

Test, Muayene, Tasarım Değerlendirmesi (Teknik Dosya Kontrolü).

 

 

 

ü

II

Gözden geçirme,

 

Değerlendirme (karakteristiklerin belirlenmesi) aşamasında elde edilen kanıtların, belirlenen gereklilikleri karşıladığını kontrol etmek için, gözden geçirilmesi.

 

 

ü

IV

Belgelendirme kararı,

 

Belgenin verilmesi, sürdürülmesi, kapsam genişletmesi, kapsam daraltılması, askıya alınması, geri çekilmesi

 

ü

V

Onay ve Lisans

 

AB Tip Onay Belgesinin yayınlanması

Modul C2 sertifikasının yayınlanması

Modul D sertifikasının yayınlanması

Modul E sertifikasının yayınlanması

Modul F sertifikasının yayınlanması

Modul G sertifikasının yayınlanması

 

ü

6.2.   Akreditasyon Gereklilikleri

İNTEGRA96 bu belgelendirme programını ISO/IEC 17065:2015 standardı şartı gereği ISO/IEC 17067:2013 standardının rehberliğinde hazırlamıştır.

Belgelendirme proses metotlarında; muayene adımları için ISO/IEC 17020:2012 standardı kuralları uygulanır.

6.3.   Belgelendirme Metot ve Prosedürleri

6.3.1.  Başvurunun Alınması ve Değerlendirilmesi

 

Modül B: AB Tip İncelemesi – Üretim Tipi Belgelendirmesinde;

 

    Başvurular UDPR.01.01 Uygunluk Değerlendirme Başvuru Prosedürü’ne göre yapılır.

Başvuru telefon, e-mail veya başvuran firmanın şirketimizi ziyareti sırasında yapılmış ise sözlü olarak başvuran firmanın soruları Teknik düzenleme sorumlusu tarafından cevaplanır. İlk görüşme sonrasında başvuruda bulunan firmaya UDFRM.07.01 Gaz Yakan Cihazlar Başvuru Bilgi Formu gönderilir.

E-mail yolu veya web sitesi üzerinden yapılan başvurularda Teknik düzenleme sorumlusu başvuruda bulunan firmaya UDFRM.07.01 Gaz Yakan Cihazlar Başvuru Bilgi Formu gönderilir.

 

Gönderilen UDFRM.07.01 Gaz Yakan Cihazlar Başvuru Bilgi Formu’nun doldurulması ile ilgili takibi Teknik Düzenleme Sorumlusu yapar ve formun eksiksiz olarak doldurulmasını sağlar.

İlgili başvuruda en az aşağıdaki bilgiler temin edilmelidir.

 

Başvuru şunları içermelidir:

 1. İmalatçının adı ve adresi; eğer başvuru temsilci tarafından yapılmışsa temsilcinin adı ve adresi,
 2. Başvurunun önceden başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı bir taahhütname, UDFRM.07.01 Gaz Yakan Cihazlar Başvuru Bilgi Formu
 3. Teknik dosya (cihaz ya da donanımın Yönetmeliğin uygulanabilir gereklerine uygunluğunun değerlendirilmesini mümkün kılacak ve risk/risklerin yeterli bir analizi ve değerlendirmesini içermelidir. Teknik dosya uygulanabilir gerekleri belirtmeli ve bu tür değerlendirme için ilgili olduğu müddetçe, cihaz ya da donanımın tasarımını, üretimini ve işletimini kapsamalı.)
 4. Deney programını yapmak için öngörülen imalatı temsil eden numuneleri. (İNTEGRA96 ihtiyaç duyarsa başka numuneler de isteyebilir.)
 5. Teknik tasarım çözümünün yeterliliğine dair destekleyici kanıt. Bu destekleyici kanıtta, özellikle de ilgili uyumlulaştırılmış standartların tamamen uygulanmadığı durumlarda kullanılan belgelerden bahsedilecektir. İmalatçının laboratuvarı tarafından ilgili diğer teknik şartnamelere uygun olarak yürütülen veya imalatçı adına ve sorumluluğunda başka bir test laboratuvarı tarafından yürütülen testlerin sonuçları, gerekmesi durumunda destekleyici kanıta dâhil edilecektir.

 

İmalatçı, uygun durumlarda, İNTEGRA96’ya aşağıdaki dokümanları da sağlamalıdır:

 1. Cihaza takılan donanıma ait AB Tip İnceleme Sertifikası ve AB Uygunluk Beyanı,
 2. Cihaz ya da donanımın üretim ve/veya muayene ve/veya izleme metotlarıyla ilgili onaylar ve sertifikalar,
 3. İNTEGRA96’nın yaptığı değerlendirmeye faydalı olacak her türlü dokümanlar.

 

Başvuruda bulunan firmanın Uygunluk Değerlendirmesi için başvurduğu ürün kapsamı incelenir. Değerlendirmede aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulur. UDFRM.07.03 Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği Talep Değerlendirme Formunda değerlendirilmesi gerçekleştirilir.

 1. Temin edilen bilgilerin belgelendirme prosesinin gerçekleştirilmesi için yeterli olup olmadığı değerlendirilir.
 2. Başvuruda bulunulan kapsamda yer alan ürünün 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği kapsamında girip girmediği ve İNTEGRA96 Belgelendirme akreditasyonu kapsamında olup olmadığı değerlendirilir.
 3. İlgili ürün için uzmanlık gerektiren alanlar belirlenir ve bu alanda belgelendirme uzmanı olup olmadığı kontrol
 4. Uygunluk değerlendirme faaliyeti sırasında kullanılması gerekecek inceleme ekipmanı/donanım yeterliliğinin ve kalibrasyonlarının kontrolü.
 5. Ürün uygunluğu kapsamında söz konusu ürün için başvuru sahibi başka bir Onaylanmış Kuruluş’a başvuruda bulunulmamış olmalıdır. Geçerli bir ürün uygunluk belgesi olmamalıdır.
 6. Başvurusu yapılan ürünle ilgili CIRCABC veritabanında Avrupa Birliği Teknik Komisyonları tarafından alınmış özel bir    karar olup olmadığı kontrolü.
 7. Başvuruyu yapan firma kanun dışı faaliyetler içerisinde olduğunda, belgelendirme/ürün şartları ile ilgili tekrarlanan uygunsuzluklara sahip bir geçmişi olduğunda veya hizmet alan ile ilgili benzer durumlar gibi esasa yönelik veya kanıtlanmış gerekçeler olduğunda bir başvurunun kabulünü geri çevirebilir veya hizmet alan ile bir sözleşme oluşturabilir.

NOT: b ve c maddelerinden elde edilen verilerin müşteri tarafından farklı algılanması durumu söz konusu ise bu durum çözüme kavuşturulmadan süreç devam ettirilmez.

Firma, başvuru sırasında bir ya da birden fazla tescilli markası için başvuru yapması durumunda bu konu Başvuru Değerlendirme Formunda belirtilir.

İlgili başvuruda talep edilen kapsamda belgelendirme faaliyeti gerçekleştirilemeyeceği durumlarda başvuru reddedilir.

Bu durumlar aşağıda verilmiştir;

 • Başvuruya konu ürünün 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği kapsamında olmadığında,
 • İNTEGRA96’ın ilgili ürün tipi üzerinde deneyimi olmadığında,
 • İNTEGRA96’ın ilgili ürüne ilişkin normatif standartta deneyimi ve/veya yetkisi olmadığında,
 • İNTEGRA96’ın ürün belgelendirme kapsamında olmayan bir belgelendirme programında ürün belgelendirme talep edildiğinde,
 • İlgili başvuru döneminde yeterlilik ve imkan eksikliği söz konusu olduğunda
 • İlgili başvuruya konu ürünler üzerinde daha önceden ilgili müşteriye ya da faklı müşterilere ilişkin yapılmış olan başvurunun/başvuruların reddedilmesi durumunda

 

İlgili başvuru değerlendirmesi olumlu ya da olumsuz tüm gerekçeleri ile birlikte UDFRM.07.03 Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği Talep Değerlendirme Formu ile kayıt altına alınır ve müşteriye yazılı yada mail ile başvuru değerlendirme sonucu bildirilir.

 

Modül C2: Üretimin Dâhilî Kontrolü Ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayenesine Dayalı Tipe        Uygunluk Belgelendirmesinde;

Başvuruda bulunan firmanın Uygunluk Değerlendirmesi için başvurduğu ürün kapsamı incelenir. Değerlendirmede aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulur. UDFRM.07.03 Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği Talep Değerlendirme Formunda değerlendirilmesi gerçekleştirilir.

 1. Temin edilen bilgilerin belgelendirme prosesinin gerçekleştirilmesi için yeterli olup olmadığı değerlendirilir.
 2. Başvuruda bulunulan kapsamda yer alan ürünün 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği kapsamında girip girmediği ve İNTEGRA96 Belgelendirme akreditasyonu kapsamında olup olmadığı değerlendirilir.
 3. İlgili ürün için uzmanlık gerektiren alanlar belirlenir ve bu alanda belgelendirme uzmanı olup olmadığı kontrol
 4. Uygunluk değerlendirme faaliyeti sırasında kullanılması gerekecek inceleme ekipmanı/donanım yeterliliğinin ve kalibrasyonlarının kontrolü.
 5. Ürün uygunluğu kapsamında söz konusu ürün için başvuru sahibi başka bir Onaylanmış Kuruluş’a başvuruda bulunulmamış olmalıdır. Geçerli bir ürün uygunluk belgesi olmamalıdır.
 6. Başvurusu yapılan ürünle ilgili CIRCABC veritabanında Avrupa Birliği Teknik Komisyonları tarafından alınmış özel bir karar olup olmadığı kontrolü.
 7. Başvuruyu yapan firma kanun dışı faaliyetler içerisinde olduğunda, belgelendirme/ürün şartları ile ilgili tekrarlanan uygunsuzluklara sahip bir geçmişi olduğunda veya hizmet alan ile ilgili benzer durumlar gibi esasa yönelik veya kanıtlanmış gerekçeler olduğunda bir başvurunun kabulünü geri çevirebilir veya hizmet alan ile bir sözleşme oluşturabilir.

 

Modül D: Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk Belgelendirmesinde;

 

İmalatçı ya da yetkili temsilci, söz konusu cihazlara yönelik kalite sisteminin onaylanması için integra96’ya başvurabilir.

 

Başvuru şunları içermelidir:

 • İmalatçı ya da gerekiyorsa yetkili temsilcisinin adı ve adresi,
 • Başka bir onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunulmadığına dair yazılı bir beyan,
 • Onaylı kalite sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekli kılınacağına dair taahhüt,
 • Uygunluğunu ve etkinliğini sağlamak için onaylı kalite sisteminin muhafazası için taahhüt,
 • Kalite sistem dokümantasyonu,
 • AB tip inceleme sertifikasının bir kopyası ve onaylı tiple ilgili dokümanlar.

 

İmalatçının benimsediği tüm öğeler, koşullar ve hükümler, sistematik ve mantığa uygun bir biçimde kurallar, prosedürler ve yazılı talimatlar şeklinde belgelendirilmelidir. Kalite sistemine ilişkin bu dokümantasyon kalite programı, planlar, el kitapları ile kayıtların tutarlı bir şekilde yorumlanmasını mümkün kılmalıdır. Bu dokümantasyon kalite program, plan, kılavuz ve kayıtların yorumunda birliği sağlamalıdır.

 

Belgeler özellikle de aşağıdakilerin yeterli tanımını içermelidir:

 • Yönetimin kalite hedefleri, organizasyon yapısı ve sorumlulukları ile cihaz kalitesi konusundaki yetkisini,
 • Üretim süreçleri, kullanılacak kalite kontrol ve kalite güvence tekniklerini ve sistematik faaliyetlerini,
 • Üretim öncesinde, sonrasında ve üretim boyunca yapılacak muayene, test ve bunların uygulanma sıklığını,
 • Muayene raporları ve deney verileri, kalibrasyon verileri ve raporları türünden kalite kayıtları ile ilgili personelin nitelikleri hakkında raporlar,
 • İstenen cihaz kalitesinin sağlanmasını ve kalite sisteminin etkin işleyişini izleme metodunu.

 

 

İntegra96, imalatçıdan aşağıdaki gerekli bilgileri sağlamak üzere bir yetkili personel ister (TS EN ISO/IEC 17021-1 Madde 9.1.1)

 

 1. a) Modul D denetim kapsamının belirlenmesi
 2. b) Kuruluşun adı, tesisin/tesislerinin adresi/adresleri, prosesleri ve işlemleri, insan ve teknik kaynakları, fonksiyonları, ilişkileri ve ilgili herhangi bir yasal kısıtlama dahil belgelendirme programında istendiği şekilde,
 3. c) Kuruluş dışında yaptırılan proseslerin belirtilmesi,
 4. d) Modul D denetiminin gerçekleştirileceği standradlar, mevzuatlar veya diğer şartlar,

 

 

Başvurunun Gözden Geçirilmesi:

Başvuruda bulunan firmanın başvurduğu ürün kapsamı incelenir. Değerlendirmede aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulur. UDFRM.07.03 Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği Talep Değerlendirme Formunda değerlendirilmesi gerçekleştirilir.

İntegra96, aşağıdakilerden emin olmak için başvuruyu gözden geçirir. (TS EN ISO/IEC 17021-1 Madde 9.1.2.1)

 1. a) Yönetim sistemi ile ilgili bilginin denetimi (bk. Madde 9.1.3) gerçekleştirmek için yeterli olup olmadığı,
 2. b) Başvuruda bulunan kuruluş arasında bilinen farklı anlaşılmaların giderildiği,
 3. c) Belgelendirme faaliyetlerini yerine getirebilecek yeterlilik ve kabiliyete sahip olduğu,
 4. d) Denetimin kapsamı, imalatçının faaliyetlerinin yürütüldüğü tesis/tesisler, denetim süresi ve denetimi etkileyen diğer hususların (dil, güvenlik koşulları, tarafsızlığa tehditler vb.) dikkate alınması

İntegra96, gözden geçirme işleminden sonra başvuruyu kabul veya ret eder. Eğer başvuru red edilmişse, bunun gerekçeleri müşteriye yazılı olarak bildirilir. (TS EN ISO/IEC 17021-1 Madde 9.1.2.2)

İntegra96, gözden geçirme işleminden sonra denetim ekibinin yeterliliklerini belirler. (TS EN ISO/IEC 17021-1 Madde 9.1.2.3)

 

 

 

Modül E: Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk Belgelendirmesinde;

 

İmalatçı ya da yetkili temsilci, söz konusu cihazlara yönelik kalite sisteminin onaylanması için integra96’ya başvurabilir.

 

Başvuru şunları içermelidir:

 • İmalatçı ya da gerekiyorsa yetkili temsilcisinin adı ve adresi,
 • Başka bir onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunulmadığına dair yazılı bir beyan,
 • Onaylı tiple ve AB tip inceleme sertifikasının bir kopyasıyla ilgili dokümanlar.
 • Onaylı kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirme taahhüdü,
 • Uygunluğunu ve etkinliğini sağlamak için onaylı kalite sisteminin muhafazası için taahhüt,
 • Kalite sistem dokümantasyonu,
 • AB tip inceleme sertifikasının bir kopyası ve onaylı tiple ilgili dokümanlar.

 

 

İntegra96, imalatçıdan aşağıdaki gerekli bilgileri sağlamak üzere bir yetkili personel ister (TS EN ISO/IEC 17021-1 Madde 9.1.1)

 

 1. a) Modul E denetim kapsamının belirlenmesi
 2. b) Kuruluşun adı, tesisin/tesislerinin adresi/adresleri, prosesleri ve işlemleri, insan ve teknik kaynakları, fonksiyonları, ilişkileri ve ilgili herhangi bir yasal kısıtlama dahil belgelendirme programında istendiği şekilde,
 3. c) Kuruluş dışında yaptırılan proseslerin belirtilmesi,
 4. d) Modul E denetiminin gerçekleştirileceği standradlar, mevzuatlar veya diğer şartlar,

 

 

 

Başvurunun Gözden Geçirilmesi:

Başvuruda bulunan firmanın başvurduğu ürün kapsamı incelenir. Değerlendirmede aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulur. UDFRM.07.03 Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği Talep Değerlendirme Formunda değerlendirilmesi gerçekleştirilir.

İntegra96, aşağıdakilerden emin olmak için başvuruyu gözden geçirir. (TS EN ISO/IEC 17021-1 Madde 9.1.2.1)

 1. a) Yönetim sistemi ile ilgili bilginin denetimi (bk. Madde 9.1.3) gerçekleştirmek için yeterli olup olmadığı,
 2. b) Başvuruda bulunan kuruluş arasında bilinen farklı anlaşılmaların giderildiği,
 3. c) Belgelendirme faaliyetlerini yerine getirebilecek yeterlilik ve kabiliyete sahip olduğu,
 4. d) Denetimin kapsamı, imalatçının faaliyetlerinin yürütüldüğü tesis/tesisler, denetim süresi ve denetimi etkileyen diğer hususların (dil, güvenlik koşulları, tarafsızlığa tehditler vb.) dikkate alınması

İntegra96, gözden geçirme işleminden sonra başvuruyu kabul veya ret eder. Eğer başvuru red edilmişse, bunun gerekçeleri müşteriye yazılı olarak bildirilir. (TS EN ISO/IEC 17021-1 Madde 9.1.2.2)

İntegra96, gözden geçirme işleminden sonra denetim ekibinin yeterliliklerini belirler. (TS EN ISO/IEC 17021-1 Madde 9.1.2.3)

 

 

 

Modül F: Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk Belgelendirmesinde;

 

Başvuru sahibi, imalat işleminin, imal edilen cihaz ya da donanımların AB tip inceleme sertifikasında belirlenen tipe ve kendilerine uygulanan bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygunluğunu sağlaması için gerekli tüm önlemleri almalıdır. İmalatçı ya da onun Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, her bir cihaza yada donanıma CE uygunluk işaretini iliştirmeli ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenlemelidir. Uygunluk belgesi birden fazla cihazı veya donanımı kapsayabilir ve bu belge, imalatçı ya da onun Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi tarafından muhafaza edilmelidir.

 

Modül G: Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk Belgelendirmesinde;

 

İmalatçı, teknik dosyayı oluşturmalı ve hazır bulundurmalıdır. Dosya, cihaz ya da donanımın Yönetmeliğin uygulanabilir gereklerine uygunluğunu değerlendirmeye imkân sağlamalı ve risk/risklerin değerlendirmesi ve yeterli bir analizini içermelidir. Teknik dosya, uygulanabilir gerekleri belirtmeli ve mümkün olduğu kadar cihaz ya da donanımın değerlendirmesi ile ilgili tasarımı, imalatını ve kullanılmasını içermelidir.

 

             İmalatçının ya da Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin, az sayıda veya bir adet üreteceği ürünün, yönetmeliğin Temel Gereklerine uygun olduğunu beyan ve garanti etmesi ve bu uygunluğun doğrulanması aşamalarıdır.

 

6.3.2.  Ürün Belgelendirme Teklif/Sözleşmesinin Hazırlanması

Alınan başvurunun uygun bulunması halinde Müşteri İlişkileri Sorumlusu Teknik Düzenleme Sorumlusu’ndan aldığı bilgiler dahilinde ISO/IEC 17026:2015 EK F referans alınarak oluşturulan UDFRM.01.15 CE Belgelendirme Sözleşmesi’ni hazırlar. Teklifin ücretlendirilmesi TLM.01 Ücretlendirme Talimatı’na uygun olarak gerçekleştirilir.

6.3.3.  İş Emri Oluşturulması ve Denetçi/Uzman Görevlendirilmesi

Sözleşmenin taraflarca imzalanması sonrasında Teknik düzenleme sorumlusu ilgili uygunluk değerlendirme faaliyeti için iş emrini oluşturur. UDFRM.01.24 Denetçi Atama ve Bilgi Formu ile kayıt altına alınır.

Bu formun hazırlanmasından önce, tipin incelenen teknik dosyaya uygun olarak imal edildiğinin kontrol edileceği ve gerekli inceleme, ölçme ve deneylerin yapılacağı yer konusunda başvuru sahibiyle görüşülür ve UDFRM.01.10 Muayene – Deney Hazırlık ve Kontrol Formu ile karara bağlanır.

İlgili bu dokümanda faaliyete konu olan ürüne, firmaya, tip incelemesinin gerçekleştirileceği adreslere, uygunluk değerlendirme faaliyetinde kullanılacak talimat, plan, rapor, kontrol listesi vb. dokümanlara ilişkin bilgiler, faaliyet sırasında kullanılacak ölçü-kontrol ekipman/cihazlarına ilişkin bilgiler, faaliyeti gerçekleştirecek uygunluk değerlendirme uzman(lar)ına ilişkin bilgiler yer alır. Ürün belgelendirmesi kapsamında gerçekleştirilecek değerlendirme faaliyetlerinin bütününü karşılayacak nitelikte teknik uzman/uzmanlar görevlendirilir. Ayrıca, oluşturulan bu form görevin kabul edildiğine ilişkin olarak ilgili uzman tarafınca imzalanır ve ıslak imzalı kopyası Teknik düzenleme sorumlusu tarafından proje dosyasına kaldırılır.

İntegra96, Modul D ve Modul E denetimlerinde TS EN ISO 9001:2015 standard eğitimi almış olan Teknik Uzmanlarını görevlendirir.  (TS EN ISO/IEC 17021-1 Madde 9.2.2)

6.3.4.  Teknik Dosyanın Kontrolü

 

Teknik Dosya, İNTEGRA96’nın istediği seviyede değerlendirmesi için, aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 1. Cihaz ya da donanımın genel bir tanımı,
 2. Kavramsal tasarım ve üretim çizimleri, bileşenlerin, alt grupların, devrelerin vb. şemaları,
 3. Belirtilen çizimlerin, şemaların ve cihaz ya da donanımın çalışmasının anlaşılması için gerekli tanımlamalar ve açıklamalar,
 4. Tamamen veya kısmen uygulanan uyumlaştırılmış standartların bir listesi ve söz konusu standartların uygulanmadığı durumlarda uygulanan diğer ilgili teknik şartnamelerin bir listesi dâhil, bu Yönetmeliğin temel gereklerini karşılamak için kullanılan çözümlerin açıklamaları ve kısmi uygulanan uyumlaştırılmış standartlar varsa uygulanan bölümler (parçalar),
 5. Yapılan tasarım hesaplamamalarının sonuçları, incelemeler vb.
 6. Deney raporları,
 7. Cihazın kurulum ve kullanma talimatları,
 8. Bir cihaz teşkil etmek üzere donanımın nasıl yerleştirilmesi ya da monte edilmesi gerektiğine dair talimatların da yer aldığı AB uygunluk beyanı;

 

                   Kurulum ve kullanım talimatları, uygun hallerde teknik dosya şunları içermelidir:

 1. Cihaza takılan donanıma ait AB Tip İnceleme Sertifikası ve AB Uygunluk Beyanı,
 2. Cihaz ya da donanımın üretim ve/veya muayene ve/veya izleme metotlarıyla ilgili onaylar ve sertifikalar,
 3. İNTEGRA96’nın yaptığı değerlendirmeye faydalı olacak her türlü dokümanlar.

 

  İNTEGRA96 tarafından tasarım dökümanı UDFRM.07.06 Gaz Yakan Cihazlar Teknik Dosya İnceleme Formu ile incelenir.

 

6.3.5.  Saha İncelemesi

6.3.5.1.   Planlama

Modül B: AB Tip İncelemesi – Üretim Tipi Belgelendirmesinde;

Bundan sonra “üretim tipi” olarak adlandırılacak olan ve üretimin numunesi olan cihaz, başvuru sahibi tarafından İNTEGRA96’ya teslim edilir. İNTEGRA96 test programı için gerekirse daha fazla tip numunesi isteyebilir. Üretim tipi, ürünün varyasyonlarını da içerebilir, ancak bunlar risk açısından farklı özelliklere sahip olmamalıdır.

 

Modül C2: Üretimin Dâhilî Kontrolü Ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayenesine Dayalı Tipe        Uygunluk Belgelendirmesinde;

İNTEGRA96 uygunluğun sağlanması için belirtilen şekilde ve sıklıkta cihazlar üzerinde rasgele denetlemeler yapar. UDFRM.07.10 Saha Denetim Planı ile müşteri bilgilendirilir ve teyit alınır.

 

Modül D: Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk Belgelendirmesinde;

İntegra96, üreticinin kalite sisteminin yukarıda ki gerekleri yerine getirip getirmediğini belirlemeye yönelik değerlendirme yapmaktadır. UDFRM.07.10 Saha Denetim Planı ile müşteri denetim hakkında bilgilendirilir ve teyit alınır.

 

Modül E: Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk Belgelendirmesinde;

İntegra96, kalite sisteminin yukarıda ki gerekleri yerine getirip getirmediğini belirlemeye yönelik değerlendirme yapmaktadır. UDFRM.07.10 Saha Denetim Planı ile müşteri denetim hakkında bilgilendirilir ve teyit alınır.

 

 

Modül F: Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk Belgelendirmesinde;

İntegra96, kalite sisteminin yukarıda ki gerekleri yerine getirip getirmediğini belirlemeye yönelik değerlendirme yapmaktadır. UDFRM.07.10 Saha Denetim Planı ile müşteri denetim hakkında bilgilendirilir ve teyit alınır.

 

Modül G: Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk Belgelendirmesinde;

İntegra96, gerekli görüldüğü takdirde muayene ve testler, donanımın birleştirilmesinden ya da cihazın kurulmasından sonra da yapılabilir. Bu durumda, UDFRM.07.10 Saha Denetim Planı ile müşteri denetim hakkında bilgilendirilir ve teyit alınır.

 

Saha incelemesi öncesi UDFRM.07.10 Saha Denetim Planı teknik düzenleme sorumlusu tarafından hazırlanır ve firma ile paylaşılır. Böylelikle tipin incelenen teknik dosyaya uygun olarak imal edildiğinin kontrol edileceği ve gerekli muayene, ölçme ve deneylerin yapılacağı yer konusunda firma ile kesin olarak anlaşılmış olur. Planlama için uygunluk değerlendirme süreleri TLM.01 Ücretlendirme Talimatında verilen bilgiye istinaden hesaplanır. Hazırlanan denetim planı en az planlanan tarihin 1 hafta öncesine kadar firmaya iletilir.

6.3.6.1.     Numune Seçimi

Modül B: AB Tip İncelemesi – Üretim Tipi Belgelendirmesinde;

Bundan sonra “üretim tipi” olarak adlandırılacak olan ve üretimin numunesi olan cihaz, başvuru sahibi tarafından İNTEGRA96’ya teslim edilir. İNTEGRA96 test programı için gerekirse daha fazla tip numunesi isteyebilir. Üretim tipi, ürünün varyasyonlarını da içerebilir, ancak bunlar risk açısından farklı özelliklere sahip olmamalıdır. UDTLM.01.01 Numune Alma Talimatı kullanılarak numune seçimi yapılr. Firmanın ilgili tip kapsamı altında birden fazla modeli olması durumunda tipteki tüm ürün karakterlerini yansıtması için uygun numune seçimi yapılmalıdır. İlgili seçim UDTLM.01.01 Numune Alma Talimatı’na uygun olarak gerçekleştirilir

 

Modül C2: Üretimin Dâhilî Kontrolü Ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayenesine Dayalı Tipe        Uygunluk Belgelendirmesinde;

Modül C2 Gözetim denetimi periyodik olarak yapılacak bir saha denetimidir. İNTEGRA96 üreticiye haber vermeksizin ziyaretlerde bulunur. Bu ziyaretler sırasında cihazları test eder ya da ettirir. Teknik Uzmanı yeterli sayıda cihaz inceler bu inceleme uygunluğu UDFRM.07.11 Gaz Yakan Cihazlar İnceleme Raporu ile kayda alınır. Firmanın ilgili tip kapsamı altında birden fazla modeli olması durumunda tipteki tüm ürün karakterlerini yansıtması için uygun numune seçimi yapılmalıdır. İlgili seçim UDTLM.01.01 Numune Alma Talimatı’na uygun olarak gerçekleştirilir

 

Modül F: Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk Belgelendirmesinde;

İstatistikî denetim cihazlar özellikleri itibariyle istatistiksel kontrole tabidir. Cihazlar, aynı koşullarda imal edilen aynı modelin birimlerinden oluşan tanımlanabilir yığınlar halinde gruplanmalıdır. Her partiden rastgele örnek alınmalıdır. Firmanın ilgili tip kapsamı altında birden fazla modeli olması durumunda tipteki tüm ürün karakterlerini yansıtması için uygun numune seçimi yapılmalıdır. İlgili seçim UDTLM.01.01 Numune Alma Talimatı’na uygun olarak gerçekleştirilir

 

6.3.6.2.     Uygunluk Değerlendirme Uygulamaları:

Modül B: AB Tip İncelemesi – Üretim Tipi Belgelendirmesinde;

Montaj Talimatı ve Kullanım Talimatlarının Kontrolü 

 

İmalatçı tarafından hazırlanan Gaz Yakan Cihaza ait montaj talimatlarının içeriği kontrol edilecektir.

 

Bu kontrolde aşağıdakiler aranacaktır: 

 • Kullanılan gazın türünü,
 • Kullanılan gazın besleme basıncını,
 • Yanma havası beslemesi için gerekli temiz hava akışını,
 • B/C tipi cihazlar için temel gereklerde tanımlanan donanıma sahip olmayan cihazlar kullanıldığında tehlikeli yanmamış gaz karışımlarının oluşumunu engellemek için yanma ürünlerinin dışarı atılma koşullarını,
 • Cihazların bitmiş şekliyle ilgili temel gereklere uygunluğunun sağlanmasını desteklemek amacıyla cebri üflemeli brülörlerle teçhiz edilecek ısıtma elemanlarına, ait özellikler, montajla ilgili gereksinimler ve yerine göre üretici tarafından önerilen kombinasyonların listesini içermelidir.

 

Kullanıcıya yönelik kullanım ve servis talimatları; 

 • Güvenli kullanım için gereken tüm bilgiyi içermeli ve özellikle kullanım kısıtlamalarına kullanıcının dikkati çekilmelidir.
 • Cihazın ve ambalajının üstündeki uyarı bilgileri kullanılan gazın cinsini, gazın besleme basıncını ve kullanım kısıtlamalarını, özellikle de cihazın havalandırması yeterli olan yerlere kurulması koşulunu açıkça belirtmelidir.
 • O cihazın bir parçası olacak donanım, talimatlara uygun şekilde monte edildiğinde öngörülen amaçları doğru olarak yerine getirebilecek şekilde tasarımlanmış ve üretilmiş olmalıdır.
 • İlgili donanıma yönelik montaj, ayar, işleyiş ve bakım talimatları sağlanmalıdır.

 

İmalatçı, teknik dosyayı oluşturmalı ve hazır bulundurmalıdır. Dosya, cihaz ya da donanımın Yönetmeliğin uygulanabilir gereklerine uygunluğunu değerlendirmeye imkân sağlamalı ve risk/risklerin değerlendirmesi ve yeterli bir analizini içermelidir.

 

İmalatçı, cihazına veya donanımına ilişkin riskleri tespit etmek amacıyla risk analizi yapmakla yükümlüdür. İmalatçı, bunların tasarım ve yapım aşamasına yapmış olduğu risk analizini dikkate alarak geçmelidir. Kişilerin ve evcil hayvanlara ilişkin riskleri kapsayan ürün güvenliğini değerlendirmek için açıkça bir risk analizi gerektirmektedir. Özellikle öngörülebilir kullanıcı davranışı ile ortaya çıkabilecek riskleri tanımlamalıdır (Yönetmelik, Ek I, Madde 1.4’te belirtildiği gibi). Üretici, GAR’da belirtilen tüm riskleri kapsayan risk analizlerinin kanıtlarını İNTEGRA96’ya sunacaktır.

 

Risk Analizi  Değerlendirme Kriterleri

 

İmalatçı, cihazına veya donanımına ilişkin riskleri tespit etmek amacıyla risk analizi yapmakla yükümlüdür. İmalatçı, bunların tasarım ve yapım aşamasına risk analizini dikkate alarak geçmelidir.

( 2016/426/EU Annex 1-1.2 / 2016/426/AB Ek 1 Madde 1.2)

 

Teknik Uzman trafından risk analizi kontrol edilirken aşağıda belirtilen GAR ile ilgili risk analizi kriterleri aranmalıdır.

I: Güvenlik:
– Patlama (gaz veya buhar),
– Yangın,
– Sıcak yüzey sıcaklıkları,
– Zehirlenme (yanma gazları, su ve gıda),
– Boğulma.
II: Kişilerin ve evcil hayvanların sağlığı:
– Sağlığa zararlı olan maddelere uzun süreli maruz kalma

Risk Analizi için bir yöntem içeren mevcut teknik şartlar (örn., EN 15502 / EN 14459 /ISO 12100 gibi), güvenlik riskini karşılamak için risk analizlerinin temeli olarak kullanılabilir.

 

Risk analizini takiben, üretici, riski karşılamak için en uygun çözümü (Yönetmelik Ek I Madde 1.3’te belirtildiği gibi) seçmelidir, teknik uzmanın dosya incelemesi esnasında gerekli kontrolleri yapması gerekmektedir.

 

İmalatçı, en uygun çözümleri seçerken aşağıda belirtilen ilkeleri aşağıdaki sırayla uyguladığı kontrol edilmelidir:

 • Riskleri mümkün olduğunca saf dışı tutma veya azaltma (doğası gereği emniyetli tasarım ve yapım);
 • Saf dışı bırakılması mümkün olmayan risklerle ilgili gerekli koruma tedbirlerini alma;
 • Uygulanan koruma tedbirlerinin eksikliği sebebiyle kullanıcıların arta kalan risklerden haberdar edilmesi ve özel önlemlerin gerekip gerekmediğinin belirtilmesi.

 

İNTEGRA96 cihaz ya da donanımın teknik tasarımının yeterliliğini değerlendirmek için teknik dosyayı ve destekleyici delilleri inceleyerek üretim tipinin teknik dosyaya uygun üretildiğini inceler. Yukarıda belirtilen kriterler ve analizler sonucu teknik uzman risk analizini UDFRM.07.07 Risk Analizi Değerlendirme Formu ile ürün ve üretim için yeterli gördüğü taktirde ürün denetim safasına geçer. Yeterli olmadığı taktirde başvuru sahibine bilgi verir ve gerekli düzenlemeleri tamamlaması istenir. Bu düzenlemeler tamamlanmadan ürün/numune inceleme safasına geçilmez.

 

Numunelerin teknik dosyaya uygun bir şekilde üretilmiş olduğunu doğrular, ilgili uyumlaştırılmış standartların uygulanabilir hükümlerine uygun bir şekilde tasarlanmış elemanların yanı sıra ilgili diğer teknik şartnamelere uygun olarak tasarlanmış elemanları tespit edilir.

 

İmalatçının ilgili standartlarda yer alan çözümleri uygulamayı tercih etmesi halinde, bunların doğru olarak uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek için uygun inceleme ve/veya deneyler İNTEGRA96 tarafından yapılır veya onaylı bir firmada yaptırılır. Başvuru sahibi ile birlikte incelemelerin ve gerekli testlerin yapılacağı yeri tespit etmelidir.

 

İlgili uyumlaştırılmış standartlarda yer alan çözümlerin uygulanamadığı yada kısmen uygulandığı durumlarda, diğer ilgili teknik şartnameleri uygulamak suretiyle başvuru sahibi tarafından benimsenmiş olan çözümlerin, Yönetmeliğin temel gereklerini karşılayıp karşılamadığını tespit etmek için UDLST.07.01Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik Temel Gerekler Listesi ve uygun muayene ve/veya deneyleri kendi laboratuvarında yada onaylı laboratuvarda uygular ya da uygulatır.

 

İnceleme esnasında firmada yapılan deney ve test faaliyetlerinde yeterli ve güvenilir bir sonuca ulaşılamaması durumunda UDPR.01.10 Laboratuvar Seçimi ve Onay Prosedürü’ne göre laboratuvar kapsamı dahilinde önce İNTEGRA96 Laboratuvarına, kapsam dahilinde olmaması durumunda TS EN ISO 17025’den akredite laboratuvara numune gönderimi sağlanır. Laboratuvar sonucu Teknik Uzmanı tarafından yorumlanır. Teknik Uzmanı ürünlerin teknik dosyada öngörülen üretim aşamalarına, uyumlaştırılmış standartlara ve yönetmelik temel gereklerine uygun üretildiğini doğrulamak için ürün ile iligili kapsamda öngörülen muayene ve deneyleri yaparak sonuçları UDFRM.07.11 İnceleme Raporu’na kaydeder.

 

Deney sonuçları, Gaz Yakan Cihazlar Teknik Uzmanı’na firma veya dosya sorumlusu tarafından iletilir. Gerekirse prototipin tasarıma uygunluğu muayene ve / veya deneylerle doğrulanır.

 

Modül C2: Üretimin Dâhilî Kontrolü Ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayenesine Dayalı Tipe        Uygunluk Belgelendirmesinde;

Piyasaya sürülmeden önce İNTEGRA96 tarafından üretim yerinde alınan son cihaz ya da donanımın yeterli sayıda numunesi incelenir ve uyumlaştırılmış standartlarda belirtilen uygun testler ve/veya ilgili diğer teknik şartnamelerdeki eşdeğer testler, cihaz ya da donanımın Yönetmeliğin ilgili gereklerine uygunluğunu kontrol etmek için yapılır. Şayet denetimi gerçekleştiren teknik uzman belirtilen ürün tip onayı ile numunenin/lerin arasında farklılıklar tespit etmiş ise, başvuru sahibinden numune revizyonu ister.

 

Ürün kontrolü;

 • Gözle Muayene
 • Teknik resme ve hesaplara uyum
 • Güvenlik bileşenlerinin kontrolü
 • Etiket kontrolü,
 • Uyarı işaretlerinin kontrolü,
 • Teknik Dosyada Yapılan İncelemelerin Ürün Üzerinde Kontrolü
 • Temel gerekliliklerin sağlanması
 • Ürün standardına uygunluk

İmalatçı, mamulün nihai muayenesi ve deneyi de dahil olmak üzere imalat süreci sonunda elde edilen üretimin homojen olmasını ve cihazların MODÜL B: AB Tip İncelemesi – Üretim Tipi sertifikası’nda belirtilen örnek tipe ve Yönetmeliğin ilgili temel gerekliliklerine uygun olmasını sağlamalıdır.

 

Gaz Yakan Cihazlar Teknik Uzmanı ürünlerin teknik dosyada öngörülen üretim aşamalarına ve yönetmelik temel gereklerine uygun üretildiğini doğrulamak için öngörülen muayene ve deneyleri yaparak sonuçları UDFRM.07.11 İnceleme Raporu’na kaydeder.

 

İnceleme esnasında firmada yapılan deney ve test faaliyetlerinde yeterli ve güvenilir bir sonuca ulaşılamaması durumunda UDPR.01.10 Laboratuvar Seçimi ve Onay Prosedürü’ne göre laboratuvar kapsamı dahilinde önce İNTEGRA96 Laboratuvarına, kapsam dahilinde olmaması durumunda TS EN ISO 17025’den akredite laboratuvara numune gönderimi sağlanır. Teknik Uzmanı UDTLM.01.01 Numune Alma Talimatı ile ürünleri teslim alır ve gönderimini yapar.

 

 Laboratuvar sonucu Teknik Uzmanı tarafından yorumlanır. Teknik Uzmanı ürünlerin teknik dosyada öngörülen üretim aşamalarına, uyumlaştırılmış standartlara ve yönetmelik temel gereklerine uygun üretildiğini doğrulamak için ürün ile ilgili kapsamda öngörülen muayene ve deneyleri yaparak sonuçları UDFRM.07.11 İnceleme Raporu’na kaydeder.

 

Modül D:Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk Belgelendirmesinde;

 

Denetim ekibi UDFRM.01.22 Dökümantasyon Ön İnceleme Formu’nu kullanarak aşağıdakileri gerçekleştirmek amacı ile dokümantasyonu kontrol eder: (TS EN ISO/IEC 17021-1 Madde 9.3.1.2.2)

 

 1. Müşterinin yönetim sisteminde dokümante edilmiş bilgiyi gözden geçirmek,
 2. Müşteri mahallini ve sahaya özgü koşulları değerlendirmek ve Modul D denetimine hazırlığın belirlenmesindeki müşterinin personeli ile müzakereleri yapmak,
 3. Müşterinin statüsünün gözden geçirilmesi ve özellikle temel performansın veya önemli hususların, proseslerin, hedeflerin ve yönetim sisteminin çalışmasının tanımlanmasıyla ilgili standard şartlarını anlamak,

 

 1. d) Aşağıdakiler dahil yönetim sisteminin kapsamı ile ilgili gerekli bilgileri elde etmek:

 

– Müşterinin sahası/sahaları,

– Prosesler ve kullanılan teçhizat,

– Oluşturulan kontrol seviyeleri (özellikle birden fazla sahası olan müşterilerde),

– Uygulanabilir durumsal ve düzenleyici şartlar,

 

 1. e) Modul D denetimine yönelik kaynak tahsisinin gözden geçirmek ve Modul D denetiminin ayrıntıları üzerinde müşteri ile anlaşmaya varmak,

 

 1. f) Yönetim sistemi standardının veya diğer hüküm ihtiva eden dokümanlar bağlamında, müşterinin yönetim sisteminin ve saha operasyonlarının yeterli bir şekilde anlaşılmasının sağlanmasıyla, Modul D denetiminin planlanmasına odaklanmak,

 

 1. g) İç tetkiklerin ve yönetimin gözden geçirmesinin planlanıp planlanmadığı ve gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin değerlendirilmesi ve uygulanan yönetim sisteminin uygulama seviyesi ile müşterinin Modul D denetimi için hazır olup olmadığını değerlendirmek.

 

Doküman ön inceleme sonucu, teknik uzman tarafından müşteriye bildirilir. (TS EN ISO/IEC 17021-1 Madde 9.3.1.2.3)

Doküman Ön İnceleme ve Modul D denetimi arasındaki aralığın belirlenmesinde, Doküman Ön İnceleme esnasında belirlenen hususların çözüme kavuşturulmasına yönelik müşterinin ihtiyaç duyacağı zaman dikkate alınmalıdır. Yönetim sistemini etkileyecek önemli değişiklikler olursa, İntegra96, Doküman ön incelemenin tekrarının gerekli olup olmadığını değerlendirir. Müşteri, Doküman Ön İnceleme sonuçlarının Modul D denetimini ertelemeye veya iptal etmeye yol açabileceği konusunda bilgilendirilmelidir. (TS EN ISO/IEC 17021-1 Madde 9.3.1.2.4)

 

İntegra96, denetimin başlangıcında bir açılış toplantısı, tetkikin bitiminde de bir kapanış toplantısı yapar. Bu toplantıya katılımcıları ve görüşülen konuları kayıt altına almak için FRM.87 Denetim Katılım Listesi Formu’nu kullanır. (TS EN ISO/IEC 17021-1 Madde 9.4.1)

 

İntegra96 bu değerlendirme esnasında UDFRM.01.17 Yönetmelik ISO 9001 Kontrol Listesi ve UDFRM.01.18 Yönetmelik Modül D Soru Listesi kullanır. Ayrıca üretim sahası ve şartları da incelenerek gerekli kontroller yapılır. İnceleme sonuçlarını onaylaması için Gaz Yakan Cihazlar Teknik Düzenleme Sorumlusu’na iletir. İnceleme sonucunda Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından belirlenen eksikler olması durumunda bu eksiklikler giderilerek sertifikalandırma yapılır

 

Kalite sisteminin, ilgili uyumlaştırılmış standardlara uygun olan unsurlarının, Kalite Sisteminde karşılık gelen gereklerle de uygun olduğu varsayılmalıdır.Firmanın uyguladığı kalite sistemi ve belgesi bulunması denetim süresinin kısalmasını sağlayabilir.

 

Tetkikçiler ekibinin üyelerinden en az birisi ürünün teknolojisinin değerlendirilmesi hususunda deneyimli bir kişi olmalıdır. Değerlendirme işlemi, imalâtçının imalât tesislerinde yürütülecek bir muayeneyi de içermelidir. Değerlendirme sırasında, tetkikçiler ekibi, ilgili Temel Gerekliliklerin uygunluğunu belirlemek amacıyla, İmalatı tasarlanan her bir ürün kategorisinin bir modeli için teknik dosyaların gözden geçirilmesini sağlamalıdır.

İmalatçı, gözetim amacıyla, İntegra96 tasarım, imalât, gözetim, deney ve depolama yerlerinin erişimine izin vermeli ve İntegra96’ya aşağıda belirtilenler gibi gerekli bütün bilgileri sağlamalıdır:

 • Kalite sistemiyle ilgili dokümantasyon,
 • Analiz, hesaplamalar, deneyler sonuçları vb. gibi kalite sisteminin tasarımla ilgili kısımları için sağlanan kalite kayıtları,
 • Muayene raporları ve deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliği hakkında raporlar gibi kalite sisteminin imalâtla ilgili kısımları için sağlanan ilgili kalite kayıtları.

 

 

 

Modül E: Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk Belgelendirmesinde;

 

Denetim ekibi UDFRM.01.22 Dökümantasyon Ön İnceleme Formu’nu kullanarak aşağıdakileri gerçekleştirmek amacı ile dokümantasyonu kontrol eder: (TS EN ISO/IEC 17021-1 Madde 9.3.1.2.2)

 

 1. Müşterinin yönetim sisteminde dokümante edilmiş bilgiyi gözden geçirmek,
 2. Müşteri mahallini ve sahaya özgü koşulları değerlendirmek ve Modul E denetimine hazırlığın belirlenmesindeki müşterinin personeli ile müzakereleri yapmak,
 3. Müşterinin statüsünün gözden geçirilmesi ve özellikle temel performansın veya önemli hususların, proseslerin, hedeflerin ve yönetim sisteminin çalışmasının tanımlanmasıyla ilgili standard şartlarını anlamak,

 

 1. d) Aşağıdakiler dahil yönetim sisteminin kapsamı ile ilgili gerekli bilgileri elde etmek:

 

– Müşterinin sahası/sahaları,

– Prosesler ve kullanılan teçhizat,

– Oluşturulan kontrol seviyeleri (özellikle birden fazla sahası olan müşterilerde),

– Uygulanabilir durumsal ve düzenleyici şartlar,

 

 1. e) Modul E denetimine yönelik kaynak tahsisinin gözden geçirmek ve Modul D denetiminin ayrıntıları üzerinde müşteri ile anlaşmaya varmak,

 

 1. f) Yönetim sistemi standardının veya diğer hüküm ihtiva eden dokümanlar bağlamında, müşterinin yönetim sisteminin ve saha operasyonlarının yeterli bir şekilde anlaşılmasının sağlanmasıyla, Modul E denetiminin planlanmasına odaklanmak,

 

 1. g) İç tetkiklerin ve yönetimin gözden geçirmesinin planlanıp planlanmadığı ve gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin değerlendirilmesi ve uygulanan yönetim sisteminin uygulama seviyesi ile müşterinin Modul E denetimi için hazır olup olmadığını değerlendirmek.

 

Doküman ön inceleme sonucu, teknik uzman tarafından müşteriye bildirilir. (TS EN ISO/IEC 17021-1 Madde 9.3.1.2.3)

 

Doküman Ön İnceleme ve Modul E denetimi arasındaki aralığın belirlenmesinde, Doküman Ön İnceleme esnasında belirlenen hususların çözüme kavuşturulmasına yönelik müşterinin ihtiyaç duyacağı zaman dikkate alınmalıdır. Yönetim sistemini etkileyecek önemli değişiklikler olursa, İntegra96, Doküman ön incelemenin tekrarının gerekli olup olmadığını değerlendirir. Müşteri, Doküman Ön İnceleme sonuçlarının Modul E denetimini ertelemeye veya iptal etmeye yol açabileceği konusunda bilgilendirilmelidir. (TS EN ISO/IEC 17021-1 Madde 9.3.1.2.4)

 

 

İntegra96, denetimin başlangıcında bir açılış toplantısı, tetkikin bitiminde de bir kapanış toplantısı yapar. Bu toplantıya katılımcıları ve görüşülen konuları kayıt altına almak için FRM.87 Denetim Katılım Listesi Formu’nu kullanır. (TS EN ISO/IEC 17021-1 Madde 9.4.1)

 

 

Kalite sisteminin bir parçası olarak, her bir tip muayene edilmeli ve Yönetmeliğin 6.ncı maddesinde belirtilen uygulanabilir standartlarda belirtilen deneyler ya da bu Yönetmelikteki temel gerekliliklere uygunluğunu denetleyen eşdeğer deneyler uygulanmalıdır.

 

İmalatçının benimsediği tüm öğeler, yönetmelik ve hükümler; tedbirler, prosedürler ve yazılı talimatlar sistematik olarak ve mantıklı bir şekilde belgelendirilmelidir. Kalite sistemine ilişkin bu dokümantasyon kalite programı, planlar, el kitapları ile kayıtların tutarlı bir şekilde yorumlanmasını mümkün kılmalıdır. Kalite sistem dokümantasyonu, özellikle de aşağıdakilerin yeterli tanımını içermelidir:

 • Yönetimin kalite hedefleri, organizasyon yapısı ve sorumlulukları ile cihaz kalitesi konusundaki yetkisini,
 • Üretim sonrasında uygulanacak kontrol ve deneyleri,
 • Muayene raporları ve deney verileri, kalibrasyon verileri ve raporları türünden kalite kayıtları ile ilgili personelin nitelikleri hakkında raporlar,
 • İstenen cihaz kalitesinin sağlanmasını ve kalite sisteminin etkin işleyişini izleme metodunu.

 

İntegra96 bu değerlendirme esnasında UDFRM.01.17 Yönetmelik ISO 9001 Kontrol Listesi ve UDFRM.01.19 Yönetmelik Modül E Soru Listesi kullanır. Ayrıca üretim sahası ve şartları da incelenerek gerekli kontroller yapılır. İnceleme sonuçlarını onaylaması için Gaz Yakan Cihazlar Teknik Düzenleme Sorumlusu’na iletir. İnceleme sonucunda Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından belirlenen eksikler olması durumunda bu eksiklikler giderilerek sertifikalandırma yapılır. Onay sonrası İNTEGRA96 tarafından Modül E: Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk Belgesi firmaya Genel Müdür imzası ile sunulur. Belge birden fazla cihazı/donanımı kapsayabilir. İNTEGRA96’nın onaylanmış kuruluş numarası olan 2422 tanıtım numarası da konulmalıdır.

 

Kalite sisteminin, ilgili uyumlaştırılmış standardlara uygun olan unsurlarının, Kalite Sisteminde karşılık gelen gereklerle de uygun olduğu varsayılmalıdır. Firmanın uyguladığı kalite sistemi ve belgesi bulunması denetim süresinin kısalmasını sağlayabilir.

 

Tetkikçiler ekibinin üyelerinden en az birisi ürünün teknolojisinin değerlendirilmesi hususunda deneyimli bir kişi olmalıdır. Değerlendirme işlemi, imalâtçının imalât tesislerinde yürütülecek bir muayeneyi de içermelidir. Değerlendirme sırasında, tetkikçiler ekibi, ilgili Temel Gerekliliklerin uygunluğunu belirlemek amacıyla, İmalatı tasarlanan her bir ürün kategorisinin bir modeli için teknik dosyaların gözden geçirilmesini sağlamalıdır.

 

İmalatçı veya yetkili temsilcisine karar bildirilmelidir. Bildirim, muayene sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir. Karara itiraz hakkı olmalıdır.

 

 

 

 

 

 

Modül F: Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk Belgelendirmesinde;

 

İNTEGRA96, ya her bir cihazı yada donanımı muayene ve test ederek ya da cihazları veya donanımı istatistiki bazda muayene ve test ederek, Yönetmelik gerekliliklerine uygunluğunu denetler.

 

 1. Her bir cihazı veya donanımı muayene ve test ederek onaylama;

Tüm cihazlar tek tek incelenir ve Yönetmeliğin ilgili standartlarda istenilen deneyler ya da eşdeğer deneyler (uyumlaştırılmış standardın olmaması durumunda İNTEGRA96 Teknik Düzenleme Sorumlusunun karar vereceği yapılacak uygun deneyler)ve/veya diğer ilgili teknik şartnamelerde belirtilen muadil deneyler, cihazların AB tip inceleme sertifikasında tanımlanan tipe ve kendilerine uygulanan bu Yönetmeliğin temel gerekliliklerine uygunluğunu doğrulamak için yapılır.

 

 1. İstatistiksel doğrulama

İmalatçılar üretilen cihazları/donanımları bir örnek yığınlar halinde sunmalı ve imalat işleminin, üretilen grupların bir örnek olmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almalıdır.

 

Bir numunedeki tüm cihaz ya da donanımlar ayrı ayrı incelenmeli ve ilgili uyumlulaştırılmış standartta/standartlarda belirtilen uygun testler ve/veya diğer teknik şartnamelerde belirtilen eşdeğer testler, bu Yönetmeliğin uygulanabilir gereklerine uygunluğu doğrulamak için ve partinin kabul edilip edilmediğini tespit etmek için yapılmalıdır. Böyle bir uyumlaştırılmış standardın olmaması durumunda İNTEGRA96 Teknik Düzenleme Sorumlusu yapılacak uygun deneyleri belirler.

 

Aşağıdaki özelliklere sahip bir örnekleme sistemi uygulanır:

 • %0,5-%1,5 arasında bir uygunsuzluk yüzdesine sahip % 95 onay olasılığına tekabül eden bir kalite düzeyi,
 • %5-%10 arasında bir uygunsuzluk yüzdesine sahip % 5 onay olasılığına tekabül eden bir kalite limiti.

 

Görevlendirilen Gaz Yakan Cihazlar Teknik Uzmanı UDTLM.01.01 Numune Alma Talimatı ile ürünleri teslim alır.

 

Modül G: Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk Belgelendirmesinde;

 

İmalatçı ya da onun Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi doğrulama yapılacak her cihaz ya da donanımına CE uygunluk işaretini iliştirmeli ve yazılı bir AB Uygunluk Beyanı (Yönetmelik Ek 5’e göre) düzenlemelidir. Bu uygunluk beyanı doğrulama yapılacak cihaz(lar)ı/donanım(lar)ı kapsar ve imalatçı tarafından muhafaza edilir.

             İNTEGRA96 Yönetmeliğin uygulanabilir gerekleriyle cihaz ya da donanımın uygunluğunu kontrol etmek için uygun incelemeleri ve ilgili uyumlaştırılmış standardlarda belirtilen deneyleri ve/veya diğer ilgili teknik şartnamelerde belirtilen muadil deneyleri, teknik dosyayıda dikkate alarak yapar veya yaptırır. Böyle bir standardın olmaması durumunda İNTEGRA96 Teknik Düzenleme Sorumlusu yapılacak uygun deneylere karar verir. İNTEGRA96 tarafından teknik dosya UDFRM.07.06 Gaz Yakan Cihazlar Teknik Dosya İnceleme Formu ile incelenir. İNTEGRA96 gerekli görüldüğü takdirde muayene ve testler, donanımın birleştirilmesinden ya da cihazın kurulmasından sonra da yapılabilir.

 

Gaz Yakan Cihazlar Teknik Uzmanı inceleme sonuçlarını Gaz Yakan Cihazlar Teknik Düzenleme Sorumlusu’na iletir.

 

 

6.3.7    Uygunsuzlukların Raporlanması ve Bildirimi

 Modül B: AB Tip İncelemesi – Üretim Tipi Belgelendirmesinde;

 • Küçük Uygunsuzluklar: Ürün normatif şartlarından, ürünün genelini etkilemeyen ve sistematik olmayan sapmalardır.

Bu tip uygunsuzlukların tespitinde:

 

 • Bu uygunsuzluklar kapatılmadan belgelendirme kararı alınmaz.
 • Talep edilen düzeltici faaliyetlerin kuruluş tarafından yerine getirildiği, firmanın göndereceği düzeltici faaliyet kayıtları ile doğrulanır.
 • Büyük Uygunsuzluklar: Ürün normatif şartlarından, ürünün genelini etkileyen ve ürün güvenliğini doğrudan etkileyen büyük sapmalardır. (Test sonuçlarının olumsuz çıkması dahil)

Bu tip uygunsuzlukların tespitinde:

 

 • Bu uygunsuzluklar kapanmadan belgelendirme kararı alınmaz.
 • Kuruluş, talep edilen düzeltici faaliyetleri yerine getirdiğini teyid eder. Talep edilen düzeltici faaliyetlerin yerine getirildiğinin doğrulanması amacıyla ürün bütünlüğünü etkileyen tüm maddeler kapsamında yeniden inceleme (takip denetimi)

 

Uygunsuzlukların bildirimi

Belgelendirmenin tüm aşamalarında tespit edilen uygunsuzluklar firmaya FRM.86 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Bildirim Formu ile bildirilir ve firmanın bu uygunsuzlukları kabul ettiğine, belgelendirme sürecini devam ettirmek için gerekli düzeltici faaliyetleri gerçekleştireceğine ilişkin beyan alınır. Bu beyana istinaden ilgili uygunsuzlukların gerektidiği ölçüde değerlendirme faaliyetleri tekrar edilir. Eğer firma uygunsuzlukları kabul etmez ve belgelendirme sürecini devam ettirmek istemediğini beyan eder ise ya da ilgili uygunsuzluklara ilişkin faaliyet planını 15 iş günü içerisinde İNTEGRA96’a iletmezse belgelendirme süreci olumsuz olarak sonlandırılır. Bu durumda ilgili ürün için Tip İnceleme Belgesi verilemeyeceği öncelike firmaya sonrasında diğer Onaylanmış Kuruluşlara ve Üye Ülkelere bildirilir.

Firma belirtilen uygunsuzlukları 90 iş günü içerisinde kapatmalı ve düzeltici faaliyetlerini tamamladığını İNTEGRA96’ya bildirmelidir.

Uygunsuzlukların kapatılması 90 iş gününü geçmiş fakat müşteri bu durumu haklı gerekçelerini içerecek şekilde yazılı olarak beyan etmiş ise İnceleme Uzmanı ve Teknik düzenleme sorumlusu ile müşterinin beyan ettiği haklı gerekçeler değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda belgelendirme sürecinin devam ettirilmesi veya sonlandırılması kararı verilir.

Takip tetkikinde uygunsuzlukların kapatılamadığı ya da yapılan düzeltici faaliyetlerin yeni uygunsuzluklara sebep verdiği tespit edilirse;

 • Küçük uygunsuzluk durumunda 60 iş gününe kadar ilave süre

 

 • Büyük uygunsuzluk durumunda belgelendirme işlemleri olumsuz olarak sonuçlandırılabilir. Bu durumda ilgili ürün için Tip İnceleme Belgesi verilemeyeceği öncelike firmaya sonrasında diğer Onaylanmış Kuruluşlara ve Üye Ülkelere

 

Modül C2: Üretimin Dâhilî Kontrolü Ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayenesine Dayalı Tipe        Uygunluk Belgelendirmesinde;

 • Küçük Uygunsuzluklar: Ürün normatif şartlarından, ürünün genelini etkilemeyen ve sistematik olmayan sapmalardır.

Bu tip uygunsuzlukların tespitinde:

 

 • Bu uygunsuzluklar kapatılmadan belgelendirme kararı alınmaz.
 • Talep edilen düzeltici faaliyetlerin kuruluş tarafından yerine getirildiği, firmanın göndereceği düzeltici faaliyet kayıtları ile doğrulanır.
 • Büyük Uygunsuzluklar: Ürün normatif şartlarından, ürünün genelini etkileyen ve ürün güvenliğini doğrudan etkileyen büyük sapmalardır. (Test sonuçlarının olumsuz çıkması dahil)

Bu tip uygunsuzlukların tespitinde:

 

 • Bu uygunsuzluklar kapanmadan belgelendirme kararı alınmaz.
 • Kuruluş, talep edilen düzeltici faaliyetleri yerine getirdiğini teyid eder. Talep edilen düzeltici faaliyetlerin yerine getirildiğinin doğrulanması amacıyla ürün bütünlüğünü etkileyen tüm maddeler kapsamında yeniden inceleme (takip denetimi)

 

Uygunsuzlukların bildirimi

Belgelendirmenin tüm aşamalarında tespit edilen uygunsuzluklar firmaya FRM.86 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Bildirim Formu ile bildirilir ve firmanın bu uygunsuzlukları kabul ettiğine, belgelendirme sürecini devam ettirmek için gerekli düzeltici faaliyetleri gerçekleştireceğine ilişkin beyan alınır. Bu beyana istinaden ilgili uygunsuzlukların gerektidiği ölçüde değerlendirme faaliyetleri tekrar edilir. Eğer firma uygunsuzlukları kabul etmez ve belgelendirme sürecini devam ettirmek istemediğini beyan eder ise ya da ilgili uygunsuzluklara ilişkin faaliyet planını 15 iş günü içerisinde İNTEGRA96’a iletmezse belgelendirme süreci olumsuz olarak sonlandırılır. Bu durumda ilgili ürün için Tip İnceleme Belgesi verilemeyeceği öncelike firmaya sonrasında diğer Onaylanmış Kuruluşlara ve Üye Ülkelere bildirilir.

Firma belirtilen uygunsuzlukları 90 iş günü içerisinde kapatmalı ve düzeltici faaliyetlerini tamamladığını İNTEGRA96’ya bildirmelidir.

Uygunsuzlukların kapatılması 90 iş gününü geçmiş fakat müşteri bu durumu haklı gerekçelerini içerecek şekilde yazılı olarak beyan etmiş ise İnceleme Uzmanı ve Teknik düzenleme sorumlusu ile müşterinin beyan ettiği haklı gerekçeler değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda belgelendirme sürecinin devam ettirilmesi veya sonlandırılması kararı verilir.

Takip tetkikinde uygunsuzlukların kapatılamadığı ya da yapılan düzeltici faaliyetlerin yeni uygunsuzluklara sebep verdiği tespit edilirse;

 • Küçük uygunsuzluk durumunda 60 iş gününe kadar ilave süre

 

 • Büyük uygunsuzluk durumunda belgelendirme işlemleri olumsuz olarak sonuçlandırılabilir.

 

Modül D: Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk Belgelendirmesinde;

 • Küçük Uygunsuzluklar: Ürün normatif şartlarından, ürünün genelini etkilemeyen ve sistematik olmayan sapmalardır.

Bu tip uygunsuzlukların tespitinde:

 

 • Bu uygunsuzluklar kapatılmadan belgelendirme kararı alınmaz.
 • Talep edilen düzeltici faaliyetlerin kuruluş tarafından yerine getirildiği, firmanın göndereceği düzeltici faaliyet kayıtları ile doğrulanır.
 • Büyük Uygunsuzluklar: Ürün normatif şartlarından, ürünün genelini etkileyen ve ürün güvenliğini doğrudan etkileyen büyük sapmalardır. (Test sonuçlarının olumsuz çıkması dahil)

Bu tip uygunsuzlukların tespitinde:

 

 • Bu uygunsuzluklar kapanmadan belgelendirme kararı alınmaz.
 • Kuruluş, talep edilen düzeltici faaliyetleri yerine getirdiğini teyid eder. Talep edilen düzeltici faaliyetlerin yerine getirildiğinin doğrulanması amacıyla ürün bütünlüğünü etkileyen tüm maddeler kapsamında yeniden inceleme (takip denetimi)

 

Uygunsuzlukların bildirimi

Belgelendirmenin tüm aşamalarında tespit edilen uygunsuzluklar firmaya FRM.86 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Bildirim Formu ile bildirilir ve firmanın bu uygunsuzlukları kabul ettiğine, belgelendirme sürecini devam ettirmek için gerekli düzeltici faaliyetleri gerçekleştireceğine ilişkin beyan alınır. Bu beyana istinaden ilgili uygunsuzlukların gerektidiği ölçüde değerlendirme faaliyetleri tekrar edilir. Eğer firma uygunsuzlukları kabul etmez ve belgelendirme sürecini devam ettirmek istemediğini beyan eder ise ya da ilgili uygunsuzluklara ilişkin faaliyet planını 15 iş günü içerisinde İNTEGRA96’a iletmezse belgelendirme süreci olumsuz olarak sonlandırılır. Bu durumda ilgili ürün için sertifika düzenlenemeyeceği öncelike firmaya sonrasında diğer Onaylanmış Kuruluşlara ve Üye Ülkelere bildirilir.

 

İntegra96, müşteriden, belirlenen süre içerisinde, sebep analizi yapmasını ve yapılan veya yapılması planlanan belirli düzeltme ve düzeltici faaliyetleri tanımlamasını, tespit edilen uygunsuzlukların ortadan kaldırılmasını ister. (TS EN ISO/IEC 17021-1 Madde 9.4.9)

 

Firma belirtilen uygunsuzlukları 90 iş günü içerisinde kapatmalı ve düzeltici faaliyetlerini tamamladığını İNTEGRA96’ya bildirmelidir.

İntegra96, müşteri tarafından tespit edilen düzeltmeleri, belirlenen sebepleri ve uygulanabilir düzeltici faaliyetleri gözden geçirir. İntegra96, gerçekleştirilen her bir düzeltme ve düzeltici faaliyetin etkinliğini doğrular. Uygunsuzlukların çözümünü desteklemek için elde edilen kanıt kayıt altına alınır. Müşteri, gözden geçirme ve doğrulama sonucundan haberdar edilir. Müşteri, etkin düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin doğrulaması için ilave bir tam tetkik, ilave bir sınırlı tetkik veya dokümante edilmiş kanıt (gelecekteki tetkiklerde teyit edilecek) gerekip gerekmediği konusunda bilgilendiriliir. (TS EN ISO/IEC 17021-1 Madde 9.4.10)

Uygunsuzlukların kapatılması 90 iş gününü geçmiş fakat müşteri bu durumu haklı gerekçelerini içerecek şekilde yazılı olarak beyan etmiş ise İnceleme Uzmanı ve Teknik düzenleme sorumlusu ile müşterinin beyan ettiği haklı gerekçeler değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda belgelendirme sürecinin devam ettirilmesi veya sonlandırılması kararı verilir.

Takip tetkikinde uygunsuzlukların kapatılamadığı ya da yapılan düzeltici faaliyetlerin yeni uygunsuzluklara sebep verdiği tespit edilirse;

 • Küçük uygunsuzluk durumunda 60 iş gününe kadar ilave süre

 

 • Büyük uygunsuzluk durumunda belgelendirme işlemleri olumsuz olarak sonuçlandırılabilir.

 

 

Düzeltme ve düzeltici faaliyetin etkinliğinin doğrulanması, gerektiğinde yerinde doğrulama yoluyla veya müşteri tarafından sağlanan dokümanların gözden geçirilmesi ve incelenmesi esas alınarak yapılabilir. Genellikle bu faaliyet tetkik ekibinin bir mensubu tarafından gerçekleştirilir. (TS EN ISO/IEC 17021-1 Madde 9.4.10)

 

Modül E: Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk Belgelendirmesinde;

 • Küçük Uygunsuzluklar: Ürün normatif şartlarından, ürünün genelini etkilemeyen ve sistematik olmayan sapmalardır.

Bu tip uygunsuzlukların tespitinde:

 

 • Bu uygunsuzluklar kapatılmadan belgelendirme kararı alınmaz.
 • Talep edilen düzeltici faaliyetlerin kuruluş tarafından yerine getirildiği, firmanın göndereceği düzeltici faaliyet kayıtları ile doğrulanır.
 • Büyük Uygunsuzluklar: Ürün normatif şartlarından, ürünün genelini etkileyen ve ürün güvenliğini doğrudan etkileyen büyük sapmalardır. (Test sonuçlarının olumsuz çıkması dahil)

Bu tip uygunsuzlukların tespitinde:

 

 • Bu uygunsuzluklar kapanmadan belgelendirme kararı alınmaz.
 • Kuruluş, talep edilen düzeltici faaliyetleri yerine getirdiğini teyid eder. Talep edilen düzeltici faaliyetlerin yerine getirildiğinin doğrulanması amacıyla ürün bütünlüğünü etkileyen tüm maddeler kapsamında yeniden inceleme (takip denetimi)

 

Uygunsuzlukların bildirimi

Belgelendirmenin tüm aşamalarında tespit edilen uygunsuzluklar firmaya FRM.86 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Bildirim Formu ile bildirilir ve firmanın bu uygunsuzlukları kabul ettiğine, belgelendirme sürecini devam ettirmek için gerekli düzeltici faaliyetleri gerçekleştireceğine ilişkin beyan alınır. Bu beyana istinaden ilgili uygunsuzlukların gerektidiği ölçüde değerlendirme faaliyetleri tekrar edilir. Eğer firma uygunsuzlukları kabul etmez ve belgelendirme sürecini devam ettirmek istemediğini beyan eder ise ya da ilgili uygunsuzluklara ilişkin faaliyet planını 15 iş günü içerisinde İNTEGRA96’a iletmezse belgelendirme süreci olumsuz olarak sonlandırılır. Bu durumda ilgili ürün için Tip İnceleme Belgesi verilemeyeceği öncelike firmaya sonrasında diğer Onaylanmış Kuruluşlara ve Üye Ülkelere bildirilir.

İntegra96, müşteriden, belirlenen süre içerisinde, sebep analizi yapmasını ve yapılan veya yapılması planlanan belirli düzeltme ve düzeltici faaliyetleri tanımlamasını, tespit edilen uygunsuzlukların ortadan kaldırılmasını ister. (TS EN ISO/IEC 17021-1 Madde 9.4.9)

 

Firma belirtilen uygunsuzlukları 90 iş günü içerisinde kapatmalı ve düzeltici faaliyetlerini tamamladığını İNTEGRA96’ya bildirmelidir.

İntegra96, müşteri tarafından tespit edilen düzeltmeleri, belirlenen sebepleri ve uygulanabilir düzeltici faaliyetleri gözden geçirir. İntegra96, gerçekleştirilen her bir düzeltme ve düzeltici faaliyetin etkinliğini doğrular. Uygunsuzlukların çözümünü desteklemek için elde edilen kanıt kayıt altına alınır. Müşteri, gözden geçirme ve doğrulama sonucundan haberdar edilir. Müşteri, etkin düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin doğrulaması için ilave bir tam tetkik, ilave bir sınırlı tetkik veya dokümante edilmiş kanıt (gelecekteki tetkiklerde teyit edilecek) gerekip gerekmediği konusunda bilgilendiriliir. (TS EN ISO/IEC 17021-1 Madde 9.4.10)

Uygunsuzlukların kapatılması 90 iş gününü geçmiş fakat müşteri bu durumu haklı gerekçelerini içerecek şekilde yazılı olarak beyan etmiş ise ise İnceleme Uzmanı ve Teknik düzenleme sorumlusu ile müşterinin beyan ettiği haklı gerekçeler değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda belgelendirme sürecinin devam ettirilmesi veya sonlandırılması kararı verilir.

Takip tetkikinde uygunsuzlukların kapatılamadığı ya da yapılan düzeltici faaliyetlerin yeni uygunsuzluklara sebep verdiği tespit edilirse;

 • Küçük uygunsuzluk durumunda 60 iş gününe kadar ilave süre

 

 • Büyük uygunsuzluk durumunda belgelendirme işlemleri olumsuz olarak sonuçlandırılabilir.

 

 

Düzeltme ve düzeltici faaliyetin etkinliğinin doğrulanması, gerektiğinde yerinde doğrulama yoluyla veya müşteri tarafından sağlanan dokümanların gözden geçirilmesi ve incelenmesi esas alınarak yapılabilir. Genellikle bu faaliyet tetkik ekibinin bir mensubu tarafından gerçekleştirilir. (TS EN ISO/IEC 17021-1 Madde 9.4.10)

Firma belirtilen uygunsuzlukları 90 iş günü içerisinde kapatmalı ve düzeltici faaliyetlerini tamamladığını İNTEGRA96’ya bildirmelidir.

Uygunsuzlukların kapatılması 90 iş gününü geçmiş fakat müşteri bu durumu haklı gerekçelerini içerecek şekilde yazılı olarak beyan etmiş ise ise İnceleme Uzmanı ve Teknik düzenleme sorumlusu ile müşterinin beyan ettiği haklı gerekçeler değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda belgelendirme sürecinin devam ettirilmesi veya sonlandırılması kararı verilir.

Takip tetkikinde uygunsuzlukların kapatılamadığı ya da yapılan düzeltici faaliyetlerin yeni uygunsuzluklara sebep verdiği tespit edilirse;

 • Küçük uygunsuzluk durumunda 60 iş gününe kadar ilave süre

 

 • Büyük uygunsuzluk durumunda belgelendirme işlemleri olumsuz olarak sonuçlandırılabilir.

 

Modül F: Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk Belgelendirmesinde;

 

 • Küçük Uygunsuzluklar: Ürün normatif şartlarından, ürünün genelini etkilemeyen ve sistematik olmayan sapmalardır.

Bu tip uygunsuzlukların tespitinde:

 

 • Bu uygunsuzluklar kapatılmadan belgelendirme kararı alınmaz.
 • Talep edilen düzeltici faaliyetlerin kuruluş tarafından yerine getirildiği, firmanın göndereceği düzeltici faaliyet kayıtları ile doğrulanır.
 • Büyük Uygunsuzluklar: Ürün normatif şartlarından, ürünün genelini etkileyen ve ürün güvenliğini doğrudan etkileyen büyük sapmalardır. (Test sonuçlarının olumsuz çıkması dahil)

Bu tip uygunsuzlukların tespitinde:

 

 • Bu uygunsuzluklar kapanmadan belgelendirme kararı alınmaz.
 • Kuruluş, talep edilen düzeltici faaliyetleri yerine getirdiğini teyid eder. Talep edilen düzeltici faaliyetlerin yerine getirildiğinin doğrulanması amacıyla ürün bütünlüğünü etkileyen tüm maddeler kapsamında yeniden inceleme (takip denetimi)

 

Uygunsuzlukların bildirimi

Belgelendirmenin tüm aşamalarında tespit edilen uygunsuzluklar firmaya FRM.86 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Bildirim Formu ile bildirilir ve firmanın bu uygunsuzlukları kabul ettiğine, belgelendirme sürecini devam ettirmek için gerekli düzeltici faaliyetleri gerçekleştireceğine ilişkin beyan alınır. Bu beyana istinaden ilgili uygunsuzlukların gerektidiği ölçüde değerlendirme faaliyetleri tekrar edilir. Eğer firma uygunsuzlukları kabul etmez ve belgelendirme sürecini devam ettirmek istemediğini beyan eder ise ya da ilgili uygunsuzluklara ilişkin faaliyet planını 15 iş günü içerisinde İNTEGRA96’a iletmezse belgelendirme süreci olumsuz olarak sonlandırılır. Bu durumda ilgili ürün için Tip İnceleme Belgesi verilemeyeceği öncelike firmaya sonrasında diğer Onaylanmış Kuruluşlara ve Üye Ülkelere bildirilir.

Firma belirtilen uygunsuzlukları 90 iş günü içerisinde kapatmalı ve düzeltici faaliyetlerini tamamladığını İNTEGRA96’ya bildirmelidir.

Uygunsuzlukların kapatılması 90 iş gününü geçmiş fakat müşteri bu durumu haklı gerekçelerini içerecek şekilde yazılı olarak beyan etmiş ise ise İnceleme Uzmanı ve Teknik düzenleme sorumlusu ile müşterinin beyan ettiği haklı gerekçeler değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda belgelendirme sürecinin devam ettirilmesi veya sonlandırılması kararı verilir.

Takip tetkikinde uygunsuzlukların kapatılamadığı ya da yapılan düzeltici faaliyetlerin yeni uygunsuzluklara sebep verdiği tespit edilirse;

 • Küçük uygunsuzluk durumunda 60 iş gününe kadar ilave süre

 

 • Büyük uygunsuzluk durumunda belgelendirme işlemleri olumsuz olarak sonuçlandırılabilir.

 

Modül G: Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk Belgelendirmesinde;

 • Küçük Uygunsuzluklar: Ürün normatif şartlarından, ürünün genelini etkilemeyen ve sistematik olmayan sapmalardır.

Bu tip uygunsuzlukların tespitinde:

 

 • Bu uygunsuzluklar kapatılmadan belgelendirme kararı alınmaz.
 • Talep edilen düzeltici faaliyetlerin kuruluş tarafından yerine getirildiği, firmanın göndereceği düzeltici faaliyet kayıtları ile doğrulanır.
 • Büyük Uygunsuzluklar: Ürün normatif şartlarından, ürünün genelini etkileyen ve ürün güvenliğini doğrudan etkileyen büyük sapmalardır. (Test sonuçlarının olumsuz çıkması dahil)

Bu tip uygunsuzlukların tespitinde:

 

 • Bu uygunsuzluklar kapanmadan belgelendirme kararı alınmaz.
 • Kuruluş, talep edilen düzeltici faaliyetleri yerine getirdiğini teyid eder. Talep edilen düzeltici faaliyetlerin yerine getirildiğinin doğrulanması amacıyla ürün bütünlüğünü etkileyen tüm maddeler kapsamında yeniden inceleme (takip denetimi)

 

Uygunsuzlukların bildirimi

Belgelendirmenin tüm aşamalarında tespit edilen uygunsuzluklar firmaya FRM.86 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Bildirim Formu ile bildirilir ve firmanın bu uygunsuzlukları kabul ettiğine, belgelendirme sürecini devam ettirmek için gerekli düzeltici faaliyetleri gerçekleştireceğine ilişkin beyan alınır. Bu beyana istinaden ilgili uygunsuzlukların gerektidiği ölçüde değerlendirme faaliyetleri tekrar edilir. Eğer firma uygunsuzlukları kabul etmez ve belgelendirme sürecini devam ettirmek istemediğini beyan eder ise ya da ilgili uygunsuzluklara ilişkin faaliyet planını 15 iş günü içerisinde İNTEGRA96’a iletmezse belgelendirme süreci olumsuz olarak sonlandırılır. Bu durumda ilgili ürün için Tip İnceleme Belgesi verilemeyeceği öncelike firmaya sonrasında diğer Onaylanmış Kuruluşlara ve Üye Ülkelere bildirilir.

Firma belirtilen uygunsuzlukları 90 iş günü içerisinde kapatmalı ve düzeltici faaliyetlerini tamamladığını İNTEGRA96’ya bildirmelidir.

Uygunsuzlukların kapatılması 90 iş gününü geçmiş fakat müşteri bu durumu haklı gerekçelerini içerecek şekilde yazılı olarak beyan etmiş ise ise İnceleme Uzmanı ve Teknik düzenleme sorumlusu ile müşterinin beyan ettiği haklı gerekçeler değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda belgelendirme sürecinin devam ettirilmesi veya sonlandırılması kararı verilir.

Takip tetkikinde uygunsuzlukların kapatılamadığı ya da yapılan düzeltici faaliyetlerin yeni uygunsuzluklara sebep verdiği tespit edilirse;

 • Küçük uygunsuzluk durumunda 60 iş gününe kadar ilave süre

 

 • Büyük uygunsuzluk durumunda belgelendirme işlemleri olumsuz olarak sonuçlandırılabilir.

6.3.8    Belgelendirme Raporlarının Oluşturulması

 

Modül B: AB Tip İncelemesi – Üretim Tipi Belgelendirmesinde;

Eğer herhangi bir uygunsuzluk yoksa Gaz Yakan Cihazlar Teknik Uzmanı uygunluğunu raporunda belirtir. Gaz Yakan Cihazlar Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından raporun uygunluğu ve eksiksiz doldurulduğu incelenir. Gaz Yakan Cihazlar Teknik Düzenleme Sorumlusu belgenin verilmesi kararına varırsa, UDPR.01.02 Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Sonuçlandırma Prosedürü‘ne göre işlem yapılır.Uygunluk Değerlendirme kararını Gaz Yakan Cihazlar Teknik Düzenleme Sorumlusu verir. Yeterliliğin olmadığı durumlarda (yetersiz gördüğü durumları belirterek) ek rapor veya bu konuda atanmış başka Gaz Yakan Cihazlar Teknik Uzmanından değerlendirme isteyebilir.

 

İNTEGRA96 üretim tipi uyarınca yapılan faaliyetleri ve sonuçlarını kayıt altına alan bir değerlendirme raporu hazırlar. Bakanlık ile aralarındaki karşılıklı yükümlülükleri etkilemeksizin, İNTEGRA96, bu raporun içeriğini kısmen veya tamamen yalnızca başvuru sahibinin bunu kabul etmesi (UDFRM.01.15 CE Belgelendirme Sözleşmesi-4.Gizlilik) üzerine yayınlar.

 

Modül C2: Üretimin Dâhilî Kontrolü Ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayenesine Dayalı Tipe        Uygunluk Belgelendirmesinde;

Gaz Yakan Cihazlar Teknik Uzmanı inceleme sonuçlarını onaylaması için Gaz Yakan Cihazlar Teknik Düzenleme Sorumlusu’na iletir. İnceleme sonucunda Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından belirlenen eksikler olması durumunda bu eksiklikler giderilerek sertifikalandırma yapılır. Aşağıdaki controller Modul C2 raporunda yer alır.

1. Sızdırmazlık testi

(Köpük testi)

5. Yanma

– Alev kararlılığı

– Yanış kalitesi

– Yanma ürünleri analizi (C0, CO2)

– Baca sızdırmazlığı ve çekiş sisteminin kontrolü

– Yanma çevriminin sızdırmazlığı Tip B/C cihazları için.

– Baca gazı denetleme tertibatı

– Ortam havası denetleme tertibatı

(Cihaz çalıştırılarak gaz analizörü ile gerçekleştirilen muayeneler)

2. Beyan güçlerinin ve debilerinin doğrulanması

(Enjektörlerin kontrolü. Sayaç mevcut ise cihaz çalıştırılarak kontrol edilir)

6. Güvenlik ve regülasyon sistemleri (basınç regülatörleri)

(Mevcut ise, basınçlar kontrol edilir)

3. Çalışan cihazda fonskyionel kontroller(Gözle meuayene)

– Ateşleme

– Brülörler

– Bağlantı ekipmanları fittingler

– Alev denetleme tertibatları

7. Yüzey sıcaklıkları

(Thermometre ile ölçüm yapılır)

4. Konstrüksiyonel muayene ve komponentler incelenmesi (termostatlar valfler vb..)

(Sertifikaların gözden geçirilmesi)

Korozyon, keskin köşelerin kontrolü, malzemenin gıdaya uyumluluğun gözden geçirilmesi

8. Düşük voltaj yönetmeliğine göre elektriksel testler

– Yüksek voltaj testi

– Topraklama testleri

– Kaçak akım testleri

(Cihaz elektrikli ise yukarıdaki testler gerçekleştirilir)

9- Dokümantasyon kontrolü (Girdi Kontrolden, son kontrole kadar gerçekleştirilen tüm testlere ait dokümantasyon incelenir)

10- Ambalaj, işaretleme ve talimatların kontrolü

 

Modül D: Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk Belgelendirmesinde

İntegra96, imalâtçının kalite sistemini sürdürdüğü ve uyguladığından emin olmak için periyodik tetkikler yapmalıdır; bu tetkikler sonrasında, imalâtçıya bir tetkik raporu vermelidir. Periyodik tetkiklerin sıklığı, tam bir değerlendirme yapılacak şekilde her 2 yılda bir olmalıdır.

Gözetim faaliyetleri, belgelendirilmiş müşterinin yönetim sisteminin, belgelendirmenin sağlandığı standardın belirlenmiş şartlarını sağlamasının denetimini içerir. (TS EN ISO/IEC 17021-1 Madde 9.6.2.1.2)

 

İntegra96 gözetim denetimlerinde en azından aşağıdaki kontroller yapar: (TS EN ISO/IEC 17021-1 Madde 9.6.2.2)

 

 1. a) İç tetkikleri ve yönetimin gözden geçirmesini,
 2. b) Bir önceki tetkik esnasında tanımlanan uygunsuzluklar hakkında yapılan faaliyetlerin gözden geçirilmesini,
 3. c) Şikayetlerin ele alınmasını,
 4. d) Belgelendirilmiş müşterinin amaçlarının gerçekleştirmesi ve ilgili yönetim sisteminin/sistemlerinin amaçları bakımından yönetim sisteminin etkinliğini,
 5. e) Sürekli iyileştirmeyi amaçlayan planlanmış faaliyetlerin gelişimini,
 6. f) Operasyonel kontrolün sürdürüldüğünü,
 7. g) Değişikliklerin gözden geçirilmesini,

 

Ayrıca, İntegra96, önceden haber vermeden imalâtçıyı ziyaret edebilir. Ziyaret gözetimi sisteminde, aşağıdaki faktörler özellikle göz önünde bulundurulmalıdır:

 • Önceki gözetim ziyaretlerinin sonuçları,
 • Düzeltici önlemleri izleme ihtiyacı,
 • Uygun yerlerde, sistemin onaylanmasıyla ilgili özel koşullar,
 • İmalat sürecinin, ölçütlerin veya tekniklerinin organizasyonunda önemli değişiklikler.

 

Bu ziyaretler sırasında, İntegra96, gerekli görüldüğü durumlarda, sistemin doğru bir şekilde işleyip işlemediğini kontrol etmek amacıyla deneyler yapabilir ya da yaptırabilir. İntegra96, imalâtçıya bir ziyaret raporu ve deney yapılmış ise, bir deney raporu vermelidir.

 

Modül E: Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk Belgelendirmesinde;

İmalatçı, denetim amacıyla, İntegra96 tasarım, imalât, gözetim, deney ve depolama yerlerinin erişimine izin vermeli ve İntegra96’ya aşağıda belirtilenler gibi gerekli bütün bilgileri sağlamalıdır:

 • Kalite sistemiyle ilgili dokümantasyon,
 • Analiz, hesaplamalar, deneyler sonuçları vb. gibi kalite sisteminin tasarımla ilgili kısımları için sağlanan kalite kayıtları,
 • Muayene raporları ve deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliği hakkında raporlar gibi kalite sisteminin imalâtla ilgili kısımları için sağlanan ilgili kalite kayıtları.

 

İntegra96, imalâtçının kalite sistemini sürdürdüğü ve uyguladığından emin olmak için periyodik tetkikler yapmalıdır; bu tetkikler sonrasında, imalâtçıya bir tetkik raporu vermelidir. Periyodik tetkiklerin sıklığı, tam bir değerlendirme yapılacak şekilde her 2 yılda bir olmalıdır.

 

Gözetim faaliyetleri, belgelendirilmiş müşterinin yönetim sisteminin, belgelendirmenin sağlandığı standardın belirlenmiş şartlarını sağlamasının denetimini içerir. (TS EN ISO/IEC 17021-1 Madde 9.6.2.1.2)

 

İntegra96 gözetim denetimlerinde en azından aşağıdaki kontroller yapar: (TS EN ISO/IEC 17021-1 Madde 9.6.2.2)

 

 1. a) İç tetkikleri ve yönetimin gözden geçirmesini,
 2. b) Bir önceki tetkik esnasında tanımlanan uygunsuzluklar hakkında yapılan faaliyetlerin gözden geçirilmesini,
 3. c) Şikayetlerin ele alınmasını,
 4. d) Belgelendirilmiş müşterinin amaçlarının gerçekleştirmesi ve ilgili yönetim sisteminin/sistemlerinin amaçları bakımından yönetim sisteminin etkinliğini,
 5. e) Sürekli iyileştirmeyi amaçlayan planlanmış faaliyetlerin gelişimini,
 6. f) Operasyonel kontrolün sürdürüldüğünü,
 7. g) Değişikliklerin gözden geçirilmesini,

 

 

Ayrıca, İntegra96, önceden haber vermeden imalâtçıyı ziyaret edebilir. Ziyaret gözetimi sisteminde, aşağıdaki faktörler özellikle göz önünde bulundurulmalıdır:

 • Önceki gözetim ziyaretlerinin sonuçları,
 • Düzeltici önlemleri izleme ihtiyacı,
 • Uygun yerlerde, sistemin onaylanmasıyla ilgili özel koşullar,
 • İmalat sürecinin, ölçütlerin veya tekniklerinin organizasyonunda önemli değişiklikler.

 

Bu ziyaretler sırasında, İntegra96, gerekli görüldüğü durumlarda, sistemin doğru bir şekilde işleyip işlemediğini kontrol etmek amacıyla deneyler yapabilir ya da yaptırabilir. İntegra96, imalâtçıya bir ziyaret raporu ve deney yapılmış ise, bir deney raporu vermelidir.

 

Modül F: Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk Belgelendirmesinde;

Gaz Yakan Cihazlar Teknik Uzmanı ürünlerin teknik dosyada öngörülen üretim aşamalarına ve yönetmelik temel gereklerine uygun üretildiğini doğrulamak için öngörülen muayene ve deneyleri yaparak sonuçları UDFRM.07.11 İnceleme Raporu’na kaydeder.

 

Gaz Yakan Cihazlar Teknik Uzmanı inceleme sonuçlarını onaylaması için Gaz Yakan Cihazlar Teknik Düzenleme Sorumlusu’na iletir. İnceleme sonucunda Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından belirlenen eksikler olması durumunda bu eksiklikler giderilerek sertifikalandırma yapılır.

Modül G: Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk Belgelendirmesinde;

Eğer herhangi bir uygunsuzluk yoksa Gaz Yakan Cihazlar Teknik Uzmanı uygunluğunu raporunda belirtir. Gaz Yakan Cihazlar Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından raporun uygunluğu ve eksiksiz doldurulduğu incelenir. Gaz Yakan Cihazlar Teknik Düzenleme Sorumlusu belgenin verilmesi kararına varırsa, UDPR.01.02 Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Sonuçlandırma Prosedürü‘ne göre işlem yapılır.Uygunluk Değerlendirme kararını Gaz Yakan Cihazlar Teknik Düzenleme Sorumlusu verir. Yeterliliğin olmadığı durumlarda (yetersiz gördüğü durumları belirterek) ek rapor veya bu konuda atanmış başka Gaz Yakan Cihazlar Teknik Uzmanından değerlendirme isteyebilir.

 

İNTEGRA96 üretim tipi uyarınca yapılan faaliyetleri ve sonuçlarını kayıt altına alan bir değerlendirme raporu hazırlar. Bakanlık ile aralarındaki karşılıklı yükümlülükleri etkilemeksizin, İNTEGRA96, bu raporun içeriğini kısmen veya tamamen yalnızca başvuru sahibinin bunu kabul etmesi (UDFRM.01.15 CE Belgelendirme Sözleşmesi-4.Gizlilik) üzerine yayınlar.

 

6.3.9    Gözden Geçirme ve Belgelendirme Kararı

 

İNTEGRA96 Ürün Belgeldirme faaliyetleri için gözden geçirme ve belgelendirme kararı eş zamanlı olarak gerçekleştirilebilir. Gözden geçirme ve belgelendirme kararının alınmasına ilişkin prosese dair kurallar aşağıda verilmiştir. Gözden geçirme ve belgelendirme kararını Teknik Düzenleme Sorumlusu verir.

 

Yapılacak gözden geçirme faaliyetinde aşağıdaki hususlar incelenir;

 

 • Müşterinin başvuru değerlendirme sürecinin uygunluğu,
 • Başvuru kapsamına göre denetçilerin uygunluğunu,
 • Çalışan sayısına göre denetim planlarının uygunluğu
 • Rapor içeriklerinin uygunluğu,
 • Denetim hedefinin, muayene, test ve kontrollerin başarıyla gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği,
 • Belgenin verilmesinin veya verilmemesi ile ilgili denetçilerin tavsiyesi ve kanıtlarının kontrolü,
 • Tespit edilmiş herhangi bir uygusuzluğun kapatmalarının etkin olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin kontrolü

 

İhtiyaç duyduğu yerde gözden geçirme ve belgelendirme kararının verilmesinde Teknik düzenleme sorumlusu(TDS) denetiminde yer alan belgelendirme uzmanından bilgilendirme isteyebilir, gerektiği yerlerde düzeltme isteyebilir.

Yapılan gözden geçirme sonrasında belgelendirme kararı UDFRM.01.16 Gözden Geçirme ve Karar Formu ile kayıt altına alınır.

Gözden geçirme ve belgelendirme kararının verilmesinde Teknik düzenleme sorumlusu(TDS) belgenin askıya alınması, belgenin iptali, kapsamın daraltılması gibi kararları Madde 6.6.4’e göre alır.

Bu görevlerde yer alan Teknik düzenleme sorumlusu(TDS)’in, değerlendirme, gözden geçirme ve belgelendirme kararında elde ettiği her türlü elektronik ve/veya basılı dokümanları herhangi bir nedenle başka ortamlara aktarması, kopyalaması, ödünç vermesi, üçüncü taraflarla paylaşması ve görevlendirildiği faaliyetler dışında kullanması kesinlikle yasaktır. Görevin herhangi bir anda bitirilmesi durumunda, ilgili personel, hemen, hiçbir kopya veya kayıt almadan personelin görevi süresindeki hizmet verilen kuruluşu ilgilendiren tüm ekipman, doküman ve kayıtları iade eder ve tüm bu gibi dokuman ve diğer tüm notların, yazılı kayıtların, fotoğrafların, çizimlerin ve kendisi tarafından yapılan veya sağlanan veya kendisine verilen diğer materyallerin tüm kopyalarını ve özetleri iade eder. Elektronik kayıtlar değerlendirme personeline ait elektronik ortamlardan kalıcı olarak silinir, geri dönüşüm kutusuna gönderilmez. Basılı dokümanların değerlendirme personelinde bulunan kopyaları okunmayacak şekilde yırtılarak imha edilir.

Belgelendirme kararı tamamen İNTEGRA96 yetkisi altında ve sorumluluğundadır, kesinlikle dış kaynaklı olarak gerçekleştirilemez. Belgelendirme kararı alacak personel İNTEGRA96 sözleşmeli tam zamanlı personeli olmalıdır.

 

6.3.10  Belge verilmesi

 

Modül B: AB Tip İncelemesi – Üretim Tipi Belgelendirmesinde;

Cihaz ya da donanım türünün Yönetmeliğin gereklerini karşıladığı durumlarda, İNTEGRA96 başvuru sahibine uygunluk değerlendirme işlemlerinin sonucu olarak Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği EK-3 Madde 1’e göre AB Tip İnceleme Belgesi (UDFRM.07.12 Gaz Yakan Cihazlar Modül B:AB Tip İnceleme Belgesi) düzenlenir.

 

Bu sertifikada ;

 • Başvuru sahibinin adı ve adresi,
 • incelemenin sonuçları,
 • geçerlilik koşulları (var ise),
 • onaylı türün tespiti için gaz türü,
 • cihaz kategorisi,
 • gaz besleme basıncı
 • uygun ise işlev tanımı yer alacaktır.

 

Sertifikaya bir veya daha fazla ek iliştirilebilir.

 

Sertifikanın azami geçerlilik süresi, veriliş tarihinden itibaren 10(on) yıldır.

Tipin Yönetmeliğin uygulanabilir gereklerini karşılamadığı durumlarda, İNTEGRA96, AB tip inceleme sertifikası düzenlemez ve bunun için ayrıntılı gerekçeler sunarak başvuru sahibini bilgilendirir.

İNTEGRA96, onaylanan tipin artık Yönetmeliğin uygulanabilir gereklerine uygun olmadığını gösteren genel olarak benimsenen son teknolojik gelişmeleri araştırır ve değişiklikleri başvuru sahibine bilgilendirir. Başvuru sahibi onaylanmış tipine yapılan Yönetmeliğin gereklerine uygunluğu veya sertifikanın geçerliliğini sağlayan şartları etkileyecek durumları integra96’ya bildirir. Böyle değişiklikler, asıl AB tip inceleme belgesine yapılacak bir ekleme şeklinde olur ve ilave bir onay gerektirir. Bu ek onay, orijinal AB tip inceleme sertifikası revizyonu şeklinde verilir.

 

Modül C2: Üretimin Dâhilî Kontrolü Ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayenesine Dayalı Tipe        Uygunluk Belgelendirmesinde;

             Onay sonrası İNTEGRA96 tarafından Modül C2: Üretimin Dâhilî Kontrolü Ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayenesine Dayalı Tipe Uygunluk  Sertifikası firmaya Genel Müdür imzası ile sunulur. Sertifika geçerlilik süresi bir yıldır. Bir yılın sonunda İNTEGRA96 belgelendirme sürecini tekrarlar ve aynı kontrol ve muayeneleri tekrar yaparak sertifikalandırır. İNTEGRA96 tarafından rutin ve rastgele denetimlerde de ürün uygunluğu takip edilir. İNTEGRA96’nın onaylanmış kuruluş numarası olan 2422 tanıtım numarası da konulmalıdır. Başvuru sahibi imalatı/ithalatı kendisi yapmıyor ise belge kapsamına imalatçı/ithalatçı adı da yazılır.

 

             Başvuru sahibi, belgelendirme sonrası her cihaza CE uygunluk işaretini iliştirmeli ve yazılı bir AB Uygunluk Beyanı(Yönetmelik Ek 5’e göre) düzenlemelidir. bunları cihaz ya da donanım piyasaya sürüldükten sonraki 10 yıl boyunca saklanır. İstenildiğinde yetkili mercilere sunmak üzere saklar. Bu uygunluk beyanı birden fazla cihazı kapsayabilir ve imalatçı tarafından muhafaza edilir.

 

             İNTEGRA96’ya belgelendirme sonrası bir beyan örneği sunulur. AB uygunluk beyanının bir kopyası, talep edildiğinde ilgili makamlara verilmek üzere hazır bulundurulur. AB uygunluk beyanının bir kopyası donanıma veya uygun olduğu hallerde partiye ya da sevkiyata eklenmelidir.

 

 

Bu beyan;

 

Başlık “AB UYGUNLUK BEYANI”

 1. Cihaz ya da donanım / cihaz ya da donanım modeli (ürün, tipi, parti veya seri numarası),
 2. İmalatçının ismi ve adresi ve varsa yetkili temsilcisinin de ismi ve adresi,
 3. “Bu uygunluk beyanı, sadece imalatçının kendi sorumluluğunda düzenlenmiştir.” İbaresi,
 4. Beyan konusu (cihaz ya da donanımın izlenebilirliğine imkân veren bir tanımlaması; cihaz ya da donanımın tanımlanması için gerektiğinde bir resim eklenebilir): cihazın ya da donanımın açıklaması,
 5. “Beyanın amacı, aşağıda verilen ilgili AB uyum mevzuatına uygunluk sağlandığını belirtmektir: …”ibaresi (uyulmuş olan diğer AB mevzuatına atıf yapılacak),
 6. Uygunluk beyanına ilişkin olarak uygulanan ilgili uyumlaştırılmış standardlara veya diğer teknik gereklere yapılan atıflar,
 7. İNTEGRA96 … (ismi, adresi, kimlik kayıt numarası) gerçekleştirilen iş …(Belge,modül,revizyon bilgisi) ve düzenlenen sertifika/sertifikalar: … (tarihi ve uygun olduğu durumlarda süresi ve geçerlilik koşulları bilgisi dahil ayrıntıları),
 8. Donanım söz konusu ise, bitmiş cihazlar için geçerli temel gerekliliklere uygunluğu kolaylaştırmak amacıyla, donanımın bir cihaz teşkil etmek üzere cihaza nasıl takılacağına veya monte edileceğine ilişkin talimatlar,
 9. Varsa ilave bilgiler:
 10. İmzalayan yetkili kişi veya adına imzalayan(Düzenlendiği yer ve tarihi,İsim, görevi,imzası)

 

Modül D: Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk Belgelendirmesinde

Onay sonrası İNTEGRA96 tarafından Modül D: Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk Belgesi firmaya Genel Müdür imzası ile sunulur. Belge birden fazla cihazı/donanımı kapsayabilir. İNTEGRA96’nın onaylanmış kuruluş numarası olan 2422 tanıtım numarası da konulmalıdır.

 

Modül E: Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk Belgelendirmesinde;

AB tip uygunluk beyanı, (ürün kalite güvencesi) yükümlülüklerini yerine getiren imalatçının, ilgili cihazların AB tip inceleme sertifikasında tanımlanan tipe uygun olduğunu ve bu yönetmeliğin temel gerekliliklerini karşıladığını beyan etmesidir. İmalatçı ya da onun Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, her cihaza CE uygunluk işaretini iliştirmeli ve yazılı bir uygunluk beyanı hazırlamalıdır. Bu beyan birden fazla cihazı kapsayabilir ve imalatçı beyanı muhafaza etmelidir. CE uygunluk işareti, AB gözetiminden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ile birlikte kullanılmalıdır.

 

İmalatçı, cihazların son muayenesi ve deneyleri için onaylı kalite sistemini uygular. İmalatçı AB gözetimine tabidir.

 

 

Modül F: Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk Belgelendirmesinde;

   Onay sonrası İNTEGRA96 tarafından MODÜL F: Ürün Doğrulamayı Esas Alan Tipe Uygunluk Belgesi firmaya Genel Müdür imzası ile sunulur. Belge birden fazla cihazı/donanımı kapsayabilir. İNTEGRA96’nın onaylanmış kuruluş numarası olan 2422 tanıtım numarası da konulmalıdır.

 

İmalatçı talep edildiği takdirde, İNTEGRA96’nın düzenlemiş olduğu uygunluk belgesini göstermek zorundadır. İmalatçı cihaz ya da donanımın piyasaya arz edilmesinden sonra on yıl boyunca Bakanlık tarafından denetlenmesi için uygunluk sertifikalarını muhafaza etmelidir.

 

Örneklemede uygun bulunmayan ürünler dışındaki diğer tüm cihazlar piyasaya sürülebilir. Bir yığın reddedilirse, İNTEGRA96 yığının piyasaya sürülmesini engelleyici önlemler İNTEGRA96 tarafından UDFRM.01.15 CE Belgelendirme Sözleşmesi ile alınır. Yığınların sık sık reddedilmesi durumunda, İNTEGRA96 istatistikî doğrulamayı askıya alabilir. İmalatçı İNTEGRA96 onayı sonrası o yığındaki uygun ürünlere onaylanmış kuruluş numarasını iliştirebilir.

 

İmalatçı talep edildiği takdirde, İNTEGRA96’nın düzenlemiş olduğu uygunluk belgesini göstermek zorundadır. İmalatçı cihaz ya da donanımın piyasaya arz edilmesinden sonra on yıl boyunca Bakanlık tarafından denetlenmesi için uygunluk sertifikalarını muhafaza etmelidir

Modül G: Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk Belgelendirmesinde;

Uygunluğu tespit edilen cihazlara/donanımlara İNTEGRA96’nın onaylanmış kuruluş numarası iliştirilmeli veya iliştirilmesi sağlanmalı ve muayenelerden sonra uygunluk sertifikası verilr.

 

             Uygunluk Değerlendirme işlemlerinin sonucu olarak Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği EK-3 Madde 6’e göre MODÜL G: Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk Belgesi düzenlenir. İNTEGRA96 tarafından MODÜL G: Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk Belgesi onayı firmaya Gaz Yakan Cihazlar Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından sunulur. İNTEGRA96 kendi kimlik kayıt numarasını onaylı cihaza iliştirmeli ve yapılan deneylerle ilgili yazılı bir uygunluk sertifikası düzenlemelidir.

 

             İmalatçı uygunluk sertifikasını istenildiğinde Bakanlığa sunmak üzere cihaz ya da donanımın piyasaya arz edilmesinden sonra on yıl boyunca muhafaza etmelidir. AB uygunluk beyanın bir kopyası talep edilmesi durumunda Bakanlığa sunulmalıdır. Donanımın uygunluk beyanının bir kopyası, uygulanabiliyorsa donanımın partisiyle ya da sevkiyatıyla birlikte verilmelidir.

 

                    İmalatçının belirtilen yükümlülüklerini onun namına ve sorumluluğu altında ve imalatçıdan yazılı yetki aldıklarını belirtmeleri şartıyla yetkilendirilmiş bir temsilcisi yerine getirebilir.

 

 

 

6.3.11  Belgelendirmenin Olumsuz Sonuçlandırılması

Gözden Geçirme ve Belgelendirme Kararı sonrasında, ilgili uygunsuzlukların belirlenen sürede kapatılmaması ve/veya karar tutanağında belirtilen hususlarda olumsuz durumlar olması halinde firmaya belge verilmemesi kararı çıkabilir. Bu yönde bir karar çıkması halinde;

 • Firmaya herhangi bir sertifika hazırlanmaz.
 • İlgili durum ve konuya ilişkin hususlar yazılı olarak Teknik düzenleme sorumlusunun imzası ile firmaya Olumsuz Sonuç Bildirimi tebliğ
 • Olumsuz karar hakkında Yetkili Otoriteler ve diğer onaylanmış kuruluşlara (mail yolu ile) da bilgi

 

Firmanın belge sahibi olamaması durumu direkt ürün ile ilgili ise ve firmanın üründe tasarım değişikliği yaptığını beyan etmesi ve kanıtlarla ispat etmesi halinde firmanın tekrar yapacağı başvurular değerlendirmeye alınabilir ve belgelendirme faaliyetleri başvuru aşamasından itibaren yeniden gerçekleştirilebilir.

 

6.4.   Belgelendirme Sonrası İşlemler

 

6.4.1.  Kısa İhbar Denetimleri

Firmaya yönelik objektif deliller içeren şikayetler söz konusu olduğunda, İNTEGRA96’ın inceleme programında olmadığı halde firmayla iletişme geçerek olağandışı bir denetim gerçekleştirme kararı alabilir. Bu tür denetimlerde firmanın mevcut durumu değiştirmesine imkan vermeyecek bir süre önce (en fazla 1 gün önce) firmaya haber verilir ve inceleme gerçekleştirilir. Bu inceleme firmanın üretim yerinde (ürün incelemesi) ve/veya ürün satışını gerçekleştirdiği bir firmadaki ürün üzerinde inceleme gerçekleştirilebilir.

Denetimi gerçekleştirecek denetim ekibi atanırken mümkünse bir önceki denetim ekibinden farklı ve mutlaka şikayet konusunu yorumlayabilecek yeterlilikte bir denetim ekibini görevlendirir.

Firmanın denetimi kabul etmemesi halinde belgesi Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından askıya alınır ve durum firmaya yazı ile bildirilir. İNTEGRA96, bu kararı alabileceğini firmaya hizmet öncesi imzalanan sözleşme ve genel belgelendirme kuralları ile belirtmiştir.

Ayrıca yukarıda belirtilen durum dışında alınan olumsuz duyumlar söz konusu ise yada İNTEGRA96 veya TÜRKAK İNTEGRA96’in belgelendirdiği kuruluşlara gerek görmesi halinde plansız ziyaretler gerçekleştirebilir.

 

6.4.2.  Belgelendirmeyi Etkileyen Değişiklikler

6.4.2.1. Belgenin Revizyonu

 

Eğer firma ilgili belge üzerinde değişiklik yapmak isterse İNTEGRA96’ya başvurur. Teknik düzenleme sorumlusu (TDS) tarafından İlgili değişiklik talebi üzerine inceleme gerçekleştirilir. Teknik düzenleme sorumlusunun yapacağı değerlendirme sonucu, söz konusu değişiklik talebinin konusuna göre aksiyon alınır.

İlgili talep, incelemesi yapılan tipin söz konusu belge limitleri dışına çıkmasına neden olabilecek kadar büyük bir değişiklik talebiyse ve yeni bir tip incelemesi gerektiriyorsa, İNTEGRA96 ilgili belgenin değişiklik yapılmış tip için geçerli olmadığını ve yeni bir AB Tip İncelemesi başvurusu gerektirdiğini firmaya bildirir. Gerekli olan tip incelemesi kapsamı limitli olarak değişikliğin etki ettiği fonksiyonlar (örn. Etiket Bilgilerinin kontrolü) üzerinden gerçekleştirilebilir.

6.4.2.2. Kapsam değişikliği

 

Belge sahibinin belge kapsamının genişletilmesini aynı normatif standarda göre belgelendirilecek bir ürün için talep etmesi durumunda, kapsama ilave edilecek yeni ürünler için gerekli belgelendirme işlemleri sonucuna bağlı olarak Teknik düzenleme sorumlusu kararına göre uygulama yapılır. Kuruluş belge kapsamında belirtilen modeller ve/veya varyantlardan bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde şartları karşılamayan kısım dışarıda kalacak şekilde daraltır. İlgili model ve/veya varyantların belge kapsamından çıkarılması müşteri tarafından da talep edilebilir. Bu durumlarda Belgelendirme Komisyonu kararına göre işlem yapılır.

 

6.4.2.3. Belge sahibinin marka, adres, unvan ve/veya statü değişikliği

 

Belge Sahibi her ne sebeple olursa olsun başvuru formu ve eklerindeki bilgilerde değişiklik olması durumunda, bunu en geç otuz (30) gün içinde İNTEGRA96’a bildirmek ve bununla ilgili belgeleri göndermekle yükümlüdür.

Belge sahibi kuruluşun belgelendirilmiş bir ürününün mevcut markasının değişikliğini talep etmesi ya da belgesine marka bilgisinin eklenmesi ve başvuru sırasında istenilen gerekli belgeleri ilgili marka için sunması halinde, ürünün işaretleme ve ambalajlama kontrolu ve gerektiğinde ürün incelemesi yapılarak teknik düzenleme sorumlusu kararına göre işlem yapılır.Firmanın ilk defa edindiği markayı ya da ikinci bir tescilli marka eklemeyi istemesi ve buna ilave olarak ürün model isimlerinde değişiklik ya da yeni model ekleme talebi olması halinde bu işlem yeni bir teknik dosya incelemesi gerektirdiği ve ilgili modeller için aynıyet beyanı bulunsa dahi modellerin aynı olma durumlarının doküman üzerinden incelenmesinin manüpulasyona açık olması sebebiyle yeni bir tip incelemesi gerektirir. Dolayısıyla bu gibi durumlarda ilk başvuru prosesi işletilecektir.

Üretim yeri ve bulunduğunda ticari markası değişmemek kaydıyla, adres, unvan ve/veya hukuki statüsü değişen Belge Sahibinin, başvuruda istenen belgeleri yeni unvanı ve/veya statüsü için düzenlenmiş olarak sunması halinde; ürün üzerinde inceleme yapılmadan, Teknik düzenleme sorumlusu kararı ile belge sahibinin yeni adresi, unvanı ve/veya statüsü adına yeni belge düzenlenir. Bu durum belgelendirme geçerlilik süresinin uzamasına sebep olamaz.

Belge sahibinin, belge kapsamındaki üretim yerinin başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından tamamen satın alınması halinde, bu durum belge sahibi ve/veya yeni yer sahibi tarafından en geç 30 (otuz) gün içinde İNTEGRA96’e bildirilir. Bu durumda, üretim yeri ve tescilli markası değişmemek kaydıyla, yeni sahibi başvuruda istenen belgeleri yeni unvanı ve/veya hukuki statüsü için düzenlenmiş olarak sunması ve İNTEGRA96’e karşı mali yükümlülükleri üstlendiğini taahhüt etmesi halinde; teknik düzenleme sorumlusu tarafından gerekli görülmesi halinde gerektiğinde ürün üzerinde inceleme de yapılarak, teknik düzenleme sorumlusu kararı ile yeni belge düzenlenebilir ve yeni sözleşme imzalanabilir. Bu durum belgelendirme geçerlilik süresinin uzamasına sebep olamaz.

6.4.2.4. Belgelendirmeye esas dokümanlarda meydana gelen değişiklikler

 

Belgelendirmeye esas dokümanda değişiklik olması halinde, yapılacak yeni uygulamalar, değişen belgelendirmeye esas dokümanın yürürlüğe giriş tarihi ve içeriğinde bulunan teknik şartlar dikkate alınarak belirlenir. Belgelendirmeye esas dokümanların belgelendirme durumunu etkileyecek olan tüm belgeli firmalar ilgili bu hususta teknik düzenleme sorumlusu tarafından sözleşmede belirtilen e-mail adresine bilgilendirme yapılır.

Belge sahibinin mevcut belgesine esas teşkil eden temel belgelendirme şartlarında bir değişiklik söz konusu olduğunda, talebi halinde, belgelendirmeye esas dokümanın yürürlükten kalkış süresi içinde olmak kaydıyla belge yenilenebilir. Yenileme işlemlerinin gerçekleştirilmediği durumda belgenin geçerlilik süresi, belgelendirmeye esas dokümanın yürürlükten kalkış süresi ile sınırlıdır.

Bu dokümanlar için yasal bir süre kısıtlaması yoksa, geçiş süresi standart yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on sekiz (18) aydır. Bu süre teknik düzenleme sorumlusu kararıyla uzatılabilir veya kısaltılabilir.

İptal edilen standart konusunda yapılacak belgelendirme başvuruları, teknik düzenleme sorumlusunun aksi yönde bir kararı mevcut değilse iptal edilen standardın geçerlilik süresi içerisinde belgelendirme yapılabilir.

Geçiş işlemleri için belirlenen süre içerisinde, işlemlerini tamamlayarak yeni standart geçiş yapmayan/yapamayan kuruluşların, iptal edilmiş standarda göre düzenlenmiş belgeleri iptal edilir.

Normatif Dokümanlarda meydana gelen değişiklikler durumunda yeni bir “AB Tip İncelmesi” faaliyeti gerekir bu sebeple tüm belgelendirme işlemleri en baştan yürütülür.

6.4.2.5. Belge formatında yapılan değişiklikler ve yazım hataları

 

Belge formatının değişmesi ve/veya yazım hatası ve benzeri durumların İNTEGRA96’dan kaynaklandığının anlaşılması halinde belge sahibine ücret alınmaksızın yeniden belge düzenlenebilir.

6.4.2.6. Belgenin deforme olması

 

Belge sahibinin yazılı olarak belgesinin zayi olduğunu beyan etmesi ve tekrar belge düzenlenmesini talep etmesi halinde, zayi olmuş belgenin geçerlilik tarihi ile sınırlı olmak üzere, belge basım ücreti karşılığı yeniden belge düzenlenebilir.

 

6.4.3.  Belgenin askıya alınması, iptal edilmesi ve bildirimleri

6.4.3.1. Belgenin askıya alınması ve kapsamının daraltılması

 

Sertifikaların kapsamının tamamının veya bir bölümünün askıya alınması, sertifika geri çekilmesi öncesinde uygulanan ara bir tedbirdir. Sertifikaların askıya alınma süresi 6 ayı aşamaz.

İNTEGRA96, aşağıdaki koşulların oluşması halinde müşteri sertifikalarını askıya alma hakkını saklı tutar:

 

 • Firmanın önemli değişiklikler içine girmesi ya da faaliyetlerine ara vermesi (müşteri talebi üzere)
 • Müşterinin, ilgili standart tarafından düzenlenen teknik detayları ürünlerine adapte etmemekte direnmesi.
 • Piyasa gözetimi geçiren ürün için olumsuz bilgilendirme gelmesi ve bu nedenle araştırma yapılmasına karar
 • Kısa ihbar denetimlerinde elde edilen olumsuz buldular veya firmanın kısa ihbar denetimini kabul etmemesi.
 • Belgelendirme işleminin yanlış yansıtılması, logo, sertifika, ilgili dokümanların kötüye ya da hatalı kullanımı.
 • Müşterinin, belgelendirme sürecinin saygınlığını zedeleyecek şekilde davranışlarda bulunması.
 • Müşterinin, İNTEGRA96 ile olan hizmet sözleşmesine ve UBPR.01 Ürün Belgelendirme Prosedürü ve 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği Şartlarına aykırı hareketlerde bulunması.
 • Müşterinin İNTEGRA96 e karşı finansal yükümlülüklerini yerine
 • Belgelendirme sonrasında uygunsuzlukların tespit edilmesi ve bunların kapatılamaması.
 • Müşterinin belge almasına esas teşkil edebilen yasal şartlara uygunluk durumunu muhafaza edememesi.
 • Müşterinin, belge almış olduğu standart esaslarını ihlal ettiğine uygunluğu sürdüremediğine delalet eder şekilde kaza veya olaylara karışması (örnek: insan sağlığını ciddi tehdit eden olaylar)
 • Müşterinin kendi talebi üzerine

 

Kuruluş belge kapsamında belirtilen modeller ve/veya varyantlardan bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde şartları karşılamayan kısım dışarıda kalacak şekilde daraltır. İlgili model ve/veya varyantların belge kapsamından çıkarılması müşteri tarafından da talep edilebilir. Belgelendirme kapsamı daraltılması talep/tavsiye edildiği durumlarda İNTEGRA96 daraltılmış belgelendirme kapsamının müşteriye açıkça bildirir ve daraltılmış kapsamlı belgenin müşteriye ulaştırılmasından önce müşterinin elindeki belgeyi geri çağırır. (Eğer belge 15 gün içinde firmadan geri gelmez ise tüm kapsam askıya alınır ve askıya alma kuralları işletilir) Firmanın kapsamının daraltılması sonrasında kamuya açık bilgilerde ve Belgelendirilmiş Firmalar Listesinde belgenin kapsamı Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından güncellenir.

 

Tüm durumlarda askı kararı Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından alınır.

İNTEGRA96 belgelerin askıya alınması ile ilgili olarak 5 iş günü içinde müşteriye antetli kağıdımıza haklı gerekçeleri belirterek  teknik düzenleme sorumlusu tarafından yazılı bilgi verir.

Belgenin tamamının ya da bir kısmının askıya alınması kararında belgenin durumu UDFRM.01.03 Proje Kayit Formu’nda belirtilir ve bu süreçte ürünün belgesinin devam ettiği yönünde hiçbir emare olmamasını sağlamak amacıyla belgelendirme karar tutanaklarında (sebep metni ile birlikte), kamuya açık bilgilerde ürün belgesinin askıya alındığına ilişkin güncellemeler yapılır.

Belgelerin askıya alınmasını gerektiren durumlar 6 ay içersinde ortadan kaldırılamazsa söz konusu belge iptal edilir.

 

Askı gerekçesini doğuran sebeplerin ortadan kaldırıldığının doğrulanması için gerçekleştirilecek faaliyetler değerlendirme, gözden geçirme ve belgelendirme kararı süreçlerinin kısmen ya da tamamen gerçekleştirilmesini gerektirebilir. Değerlendirme faaliyeti gerektiren durumlarda ilgili faaliyet adımları en az iş emrinin oluşturulmasında itibaren baştan gerçekleştirilir.

Belgelerin askıya alınmasını gerektiren koşulların başarı ile ortadan kaldırılması ardından veya müşterinin kendi talebi ile askıya alınan sertifikalarda ilgili askıya alınma talebinin içeriğine bağlı olarak askıdan indirmede *faaliyet gerçekleştirilmesi sonrası, müşteri İNTEGRA96 tarafından belgelendirme sürecinin devam ettiği yönünde bilgilendirilir ve konu ile ilgili tüm haklarını geri alır. Askıya alma süreci boyunca müşteri sertifikasını elinde tutabilir ancak haklarından yararlanamaz.

*Müşteri talebi ile askı süreci başlatılması halinde askı sebebinin doğru anlaşılması, müşterinin askıdan indirme talebi olması sonrasında, askıdan indirme işlemleri için önemlidir. Sertifikanın askıdan indirilmesi için müşterinin beyan ettiği askı durumunun ortadan kalktığının doğrulanması gereklidir. Örneğin firma teknolojik gelişmelere bağlı olarak ürün üzerinde köklü bir revizyon yaptığı durumda askı talep etmiş ise askıdan indirme talebi sonrasında yeniden bir tip incelemesi gerçekleştirilmeli ve sonrasında yeterli şartların sağlandığı tespit edilmiş ise ilgili sertifika askıdan indirilmelidir. Diğer bir konu olarak mali sebeplerden dolayı askı talebi olması muhtemel durumlardan biridir, bu duruma ilişkin olarak ilgili mali problemin ortadan kalması ile askıdan indirme talebi gelmesi halinde firmanın belgelendirme çevrimindeki durumu kontrol edilir ve firmanın ürün üzerinde ve teknik dosyasında bir değişiklik gerçekleştirmediği yönünde beyan alınır. Bahsedilen alanlarda bir değişiklik olması halinde gerekli prosedür işletilir ancak bir değişiklik olmaması halinde belge geçerlilik tarihini koruyacak şekilde askıdan indirilir.

Belgelendirmenin askıdan indirilmesinden sonrasında, ürünün belgesinin devam etmekte olduğu yönünde uygun tüm gösterimlerin mevcudiyetini sağlamak amacıyla belgelendirme karar tutanaklarında ve kamuya açık bilgilerde belgelendirmenin durumu güncellenir.

 

6.4.3.2. Belgenin iptali ve sözleşmenin feshi

 

Belgenin iptali ve sözleşmenin feshedilmesi; belge sahibine verilen belge kullanma hakkının sona erdirilmesidir.

İNTEGRA96, 6.4.4.1’de verilen koşulların oluşması halinde müşteri sertifikalarını iptal hakkına sahiptir. İptal etme öncesinde sertifikalar askıya alınır, uygunsuzluğunun boyutuna (müşterinin, belge almış olduğu standart ve yönetmelik esaslarını bilerek ihlal ettiğini gösteren durumlar) göre ve aşağıda belirtilen durumlarda direkt iptal edilebilir.

 • Üretim yerinin değişmesi halinde, belge sahibinin bu konuda 30 (otuz) gün içerisinde İNTEGRA96’a bilgi vermemesi.
 • İNTEGRA96’dan yazılı onay alınmadan belge kapsamındaki üründe değişiklik yapılması.
 • Üretim yeri belge sahibine ait değilse, yer sahibi ile yaptığı sözleşmenin sona ermesi ve yenilenmemesi.
 • Tescilli marka belge sahibine ait değilse, tescilli markanın sahibi ile belge sahibi arasındaki markanın kullanma hakkıyla ilgili sözleşmenin sona ermesi ve
 • Belgelendirmeye konu ticari markanın tescilinin sona ermesi ve
 • Belge sahibinin; beyanının esas alındığı işlemlerle ilgili olarak, gerçeklerle bağdaşmayan beyanda bulunması.
 • Belge sahibinin ölmesi, kısıtlanması veya tüzel kişi ise tüzel kişiliğinin sona ermesi ,iflası veya yasa dışı faaliyetleri.
 • Belge sahibinin yapılan ihtar ve verilen süreye rağmen İNTEGRA96’a karşı hukuki ve mali yükümlülüklerini yerine
 • Belgenin askıya alınmasına sebep olan uygunsuzlukların belirlenmiş olan süre sonunda giderilmemiş olması.
 • Bunlar haricinde İNTEGRA96 tarafından fesih kararı alınmasını gerektirecek düzeyde bir aykırılık veya uygunsuzluğun tespit
 • Firmanın tetkik sırasında sahte ve yanıltıcı bilgiler vermesi
 • Yapılan denetimlerde ürün sisteminin uygunluğunu tamamen yitirildiğinin tespit edilmesi
 • Firmanın belge ve eklerde tahribat yapması
 • İptal edilen normatif standartların geçiş işlemleri için belirlenen süre içerisinde, işlemlerini tamamlayarak yeni standart geçiş yapmayan/yapamayan kuruluşların, iptal edilmiş standarda göre düzenlenmiş belgeleri iptal

Bu durumların dışında müşteriler belgelendirme işlemlerinin iptali ve sözleşmelerinin feshedilmesini talep edebilirler. İptal talebi yazılı olarak alınır. Gelen talep teknik düzenleme sorumlusu tarafından incelenir ve onaylanmasının ardından müşteriye antetli kağıdı kullanarak yazılı bilgi verir.

İNTEGRA96 müşterilerine belgelerin iptali ve sözleşmenin feshedilmesine dair antetli kağıda haklı gerekçeleri belirterek yazılı bilgi teknik düzenleme sorumlusu kararı ile verilir. Sertifikasınının geri gönderilmesi İNTEGRA96 tarafından talep edilir.

Sertifikaların iptal ve sözleşmelerin fesh edilmesi yönünde karar alındığının müşteriye bildirilmesi ardından, müşteri derhal İNTEGRA96, Akreditasyon Kurumu (TURKAK), CE logolarının ve belgelendirilmiş olduğunu yansıtan diğer ibarelerin kullanımını durdurur. Bu kapsamda reklam, tesislerde kullanılan logo ve markalarda yer alır.

Belgenin iptali ve sözleşmenin feshedilmesi kararında belgenin durumu UDFRM.01.03 Proje Kayit Formunda belirtilir ve ürünün belgesinin devam ettiği yönünde hiçbir emare olmamasını sağlamak amacıyla ürün belgesi geri çağırılır ve kamuya açık bilgilerde belgenin iptal edildiğine ilişkin güncelleme yapılır.

Belgenin iptali ve sözleşmenin feshedilmesi durumda belgesini geri almak isteyen müşterinin tüm belgelendirme sürecini baştan geçirmesi gereklidir.

İNTEGRA96, müşterilerine sertifika askıya alma, kapsam daraltma ve iptal durumlarında gerekli bilgileri yazılı olarak bildirir. İNTEGRA96, sertifika askıya alma, kapsam daraltma ve iptal durumlarında topluma gerekli bilgileri verme hakkına sahiptir. Müşterilere sertifika askıya alma, kapsam daraltma ve iptal işlemine itiraz etmeleri halinde hukuki yollar açıktır. İNTEGRA96, askıya alınan, kapsamı daraltılan ve iptal edilen belgeleri UDFRM.01.03 Proje Kayit Formu vasıtasıyla yayınlar ve bu durumu akreditasyon kurumuna ve Yetkili Otoriteye ve diğer Onaylanmış Kuruluşlara bildirir.
UDFRM.01.03 Proje Kayit Formu’nun yetkili otoriteye ulaşıp ulaşmadığının teyiti telefon, faks, e-mail yoluyla alınır. Ayrıca askıya alınan, kapsamı daraltılan ve iptal edilen belgeler www.integra96.com adresinde ilan edilir.

 

6.4.3.3. Askıya alınan, kapsamı daraltılan ve iptal edilen sertifikaların yetkili otoriteye bildirimi

 

6.4.4.1 ve 6.4.4.2 maddelerinde belirtilen durumlar Yetkili Otoriteye (TC. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) Teknik Yönetici tarafından ilgili durumun başlamasından itibaren en geç 15 gün içinde “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ” EK-2 ve EK-3 dokümanlarına uygun olarak hazırlanmış olan UDFRM.01.03 Proje Kayit Formu eklerindeki bildirim dokümanları ile Sanayi Genel Müdürlüğü, Onaylanmış Kuruluş Şubesine iletilir.

 

6.5.   Belgelendirilmiş Ürünler Veri Tabanı

İNTEGRA96, gerçekleştirdiği değerlendirme faaliyetlerine ilişkin Ürünün tanımı, uygunluğun belgelendirildiği standard(lar) ve diğer normatif doküman(lar), müşterinin tanımı ve değerlendirme sonuçlarını içeren veri tabanını UDFRM.01.03 Proje Kayit Formu  ile oluşturur. Bu dokümana ulaşım Teknik Yöneticinin kontrolündedir, istenildiğinde ve kurallar çerçevesinde gerektiğinde ilgili taraflarca paylaşılabilir. Bu listenin paylaşımına ilişkin kurallar takip eden maddelerde verilmiştir.

Belge www.integra96.com adresinde ilgili alanlar doldurulduktan sonra ulaşılabilir şekilde  yayınlanır. Bu alanda yayınlanan bilgiler kamuya açıktır ve gizli değildir, aşağıda belirtilen bilgileri içerir.

 • Kuruluş Adı
 • Kuruluşun belgelendirme kapsamındaki adreslerine ait Şehir, Ülke bilgisi
 • Belgelendirme kapsamı
 • Belgelenin durumu (Aktif, İptal, Askı)
 • Değerlendirmenin yapıldığı standart/yönetmelik bilgisi

 

Kuruluş yukarıda belirtilen bilgilerden güvenlik nedeni ile veya gizli bilgi olması nedeni ile sınırlandırma isteyebilir. Fakat bu sınırlandırma talebi kuruluş tarafından İNTEGRA96’ a gerekçesi ile birlikte yazılı ve yetkili tarafından imzalanmış olarak sertifika yayınından önce bildirilmiş olmalıdır. Bildirim yapılmaması durumunda İNTEGRA96 maddi ve manevi zararlarda sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

6.6.   Sertifika, Marka ve Logo Kullanım Kuralları

Firma, internet, dokümanlar, broşürler veya diğer reklam araçları gibi belgelendirme statüsüne atıfta bulunurken www.integra96.com adresinde yayınlanan TLM.10 Ürün Logo ve Belge Kullanma Talimatı ve aşağıda belirtilen şartlara uymak durumundadır.

 • Firmanın kendi belgelendirmesine ilişkin kamuoyuna herhangi bir yanıltıcı beyan yapamaz veya buna müsaade edemez,
 • Firma verilen sertifikayı ve bunun herhangi bir kısmını yanıltıcı bir tarzda kullanamaz veya kullanımına müsaade edemez,
 • Bu belgelendirme programında belirtilen şartlarda belgelendirme kapsamı daraltıldığında buna göre bütün reklâm malzemelerini değiştirecektir ve belgelendirmenin geri çekilmesi veya iptal edilmesi üzerine belgelendirmeye konu olan bir atfı kapsayan bütün reklâm işlerini durduracaktır.
 • Firma belgelendirmenin belgelendirme kapsamı dışındaki faaliyetlere uygulandığını ima edemez,
 • Firma belgelesini İNTEGRA96’ ın veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda

Belge sahibi, belgesini ve kullanma kazandığı CE işaretini, sadece belge üzerinde yazılı üretim yerinde ürettiği, belge üzerinde yazılı ürünleri için kullanabilir.İNTEGRA96 tarafından sağlanan belge kullanımına ilişkin kuralların detayları, ayrıca, TLM.10 Ürün Logo ve Belge Kullanma Talimatı’nde verilmiştir.

Belge sahibi firmanın talep etmesi halinde kendi kamuya açık bilgilerinde bu belgelendirme programına referans verebilir.

 

6.7.   Yetkili Otorite, Akreditasyon Kurumu ve Diğer NB’ler ile İletişim

6.7.1.  Yetkili Otorite ve Akreditasyon Kurumu ile iletişim

İNTEGRA96, yılın yarısında ve sonunda (Haziran ve Aralık ayı sonları) yurtiçinde gerçekleştirdiği akreditasyon kapsamındaki tüm belgelendirmelerin listesini; tetkikçi, belgelendirme türü, belgelendirilen ürün, müşteri ismi/kodu ve lokasyonunu içerecek şekilde hazırladığı UDFRM.01.03 Proje Kayit Formu’ni elektronik ortamda hazırlar ve hazırladığı listeyi TÜRKAK e-portalında Müşteri Listesi bölümüne yükler. Bu liste yurtdışı faaliyetleri için ayrıca oluşturulur ve her yılın Aralık ayında ve rutin gözetim denetim tarihlerinden 3 ay önce TÜRKAK e-portalındaki ilgili bölüme yüklenir.

İNTEGRA96, oluşturmuş olduğu bu listeleri kullanarak her yıl yapılacak akreditasyon gözetim denetim öncesi, TÜRKAK’a mevcut tetkikçilerinin hangi belgelendirme alanında hangi belgelendirme türleri (kapsamı) için yetkin olduğunu, deneyim süresini, mesleğini, işe başlangıç tarihini ve pozisyonu bilgilerini de içeren güncel UDTLM 01 21 Uygunluk Değerlendirme Personeli Yetkilendirme Matrisi denetim için planlanan tarihten en geç 45 gün önce TÜRKAK e- portalında ilgili bölüme yükler.

İNTEGRA96, yeni belgelendirme kararlarını Onaylanmış Kuruluş görevlendirmesini takip eden süreçte üçer (3) aylık dönemlerde, belge askı durumları ve geri çekmelerine (iptal) ilişkin kararlar ise söz konusu kararların alındığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde UDFRM.01.03 Proje Kayit Formu  ile yazılı ve/veya elektronik olarak TC. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletir.

Yeni belgelendirme, askıya alma ve iptal durumlarında ONTEK sistemi üzerinden Sanayi bakanlığı ile iletişm halinde bulunabilinir.

Belirlenen prosedürler ve yetkilerinin kapsamı içinde faaliyetlerin sürdürülmesini etkileyecek her türlü yapısal değişiklik en geç 30 gün içinde, iletişim bilgilerine ilişkin her türlü değişiklik en geç 20 iş günü içerisinde Bakanlığa bildirilir.

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği kapsamında çalışan teknik düzenleme sorumlusunun değiştirilmesi durumunda bilgilendirme Yetkili Otoriteye ve ilgili akreditasyon kapsamında görevli yönetim personelinin değişmesi durumunda TÜRKAK’a ilgili atama dokümanları ile bildirilir.

İNTEGRA96 tüzel kişiliğinde yapılan değişiklikler (adres değişikliği, ünvan değişikliği, imzaya yetkili kişilerin değişikliği) Yetkili Otorite ve TÜRKAK’a bildirilir.

Komisyon, Üye Ülkeler ve diğer onaylanmış kuruluşlara, istemeleri halinde, AB Tip İnceleme Belgelerinin bir kopyası verilebilir. Geçerli bir sebep sunmak şartıyla, Komisyon ve Yerel ya da Üye Ülke Otoriteleri teknik dosyanın ve İNTEGRA96 tarafından yapılmış olan inceleme sonuçlarının bir kopyasını isteyebilirler, bu durumda İNTEGRA96 ilgili teknik dosyanın söz konusu talebe ilişkin olan bölümünü ya da tamamını paylaşır.

Üye ülkelerin Yetkili Otoritelerinden İNTEGRA96 tarafından gerçekleştirilmiş bir belgelendirme faaliyeti ile ilgili olarak herhangi bir bilginin talep edilmesi durumunda bilgi içeriği ile birlikte her iki Yetkili Otoriteye bu bilgi verilir.

İNTEGRA96’a ait ISO/IEC 17065 Akreditasyon sertifikasında oluşan değişiklik ve/veya revizyonlar hakkında yetkili otoriteye bilgi verilir.

 

6.7.2.  Diğer Onaylanmış Kuruluşlar ile iletişim

İNTEGRA96 Onaylanmış Kuruluşların Koordinasyonu amacı Avrupa Komisyonu, T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, CIRCABC gibi otoritelerce düzenlenecek toplantılara katılmayı veya vekaleten diğer onaylanmış kuruluşlar vasıtası ile katılıp, iş birliği içerisinde olmayı hedeflemektedir. Bu toplantılar sonucunda yayınlanan tüm dokümanları İNTEGRA96 arşivinde tutar ve toplantı dokümanlarını, alınan kararları Yetkili Otorite ile paylaşır.

Diğer onaylanmış kuruluşlar tarafından İNTEGRA96’a bildirimi yapılan, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği kapsamında Ürün Belgelendirmesi İNTEGRA96 tarafından yapılmış firmalar hakkındaki bildirimler Yetkili Otorite ile paylaşılır.

Diğer onaylanmış kuruluşlar tarafından İNTEGRA96’e bildirimi yapılan, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği kapsamında Ürün Belgelendirmesi İNTEGRA96 tarafından yapılmamış firmalar hakkındaki bildirimler Yetkili Otorite paylaşılır.

Başka bir onaylanmış kuruluş tarafından ürün belgelendirmesi yapılmış olan bir firma hakkında İNTEGRA96’e yapılan olumsuz bildirimler söz konusu Onaylanmış Kuruluşa iletilir.

 

7.     PERSONEL

7.1.   Personelin Gizlilik ve Tarafsızlığı

Ürün Belgelendirme faaliyetlerinde görev alan/alacak personel hizmete başlamadan önce;

 

 • Belgelendirme faaliyetinde görev alacağı ürünlere ilişkin; hakkında karar alınacak firma ile ilgili tarafsızlığını tehlikeye düşürebilecek derecede yakın ilişki içerisinde bulunmadığı (akrabalık, arkadaşlık ilişkisi, ürünü tasarlayan, tedarik eden vb.) yönünde beyanı içeren,
 • Gizlilik ve ticari ve diğer çıkarlardan bağımsızlığı dahil İNTEGRA96’a ait diğer kuralları içeren,
 • Kendileri ve İNTEGRA96 açısından bir çıkar çatışması oluşturabilecek durumları İNTEGRA96’a bildireceğini beyaneden, Gizlilik ve Tarafsızlık taahütü ve Sözleşme imzalar ve görev alacağı faaliyetlerde tarafsız davranacağını taahhüt eder.

Ürün Belgelendirme faaliyetlerinde görev alan/alacak, dış denetçiler dahil olmak üzere tüm personel ilgili firmalardan ve ilgili taraflardan kendisine ulaşan her türlü yazılı ve sözlü bilgiyi gizli tutar, sadece imzaladığı sözleşmeler gereği İNTEGRA96’ı akredite eden ve yetkilendiren TÜRKAK ve ilgili bakanlıklar talep etmesi durumunda bu kurumlar ile (kanun ile yasaklanmamışsa) paylaşır. Diğer üçüncü taraflarla paylaşım sadece mahkeme kararı ile yapılır. İNTEGRA96 mahkeme kararı nedeni ile üçüncü taraflara bilgi verme durumunda kaldığında, ilgili müşteriyi mutlaka haberdar eder.

Ürün Belgelendirme faaliyetlerinde görev alan/alacak personelin ücretlendirmesi yapılırken iş adedi, işin hızlı bitmesi gibi işin yapılış anında performansı etkileyecek ve işin güvenilirliğini şüpheye sokacak parametrelerin değerlendirilmediği, muayene sonuçlarına etki etmeyecek bir ücretlendirme metodu kullanılır. Bu bağlamda maaşlı çalışan personel için prim sistemi uygulanmaz, dış kaynaklı personel için sabit gün ücreti uygulaması yapılır.

İNTEGRA96, bu bilgileri, tarafsızlığa ilişkin olarak bu durumdaki personelin veya bu personeli istihdam eden kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin belirlenmesinde girdi olarak kullanır.

7.2.   Ürün Belgelendirme Personeli Yetkinliği ve Atama Kuralları

İNTEGRA96, ürün belgelendirme faaliyetlerinde yer alacak personelin yetkinlik kriterleri ve belgelendirme uzmanı olarak atanması için gerekli faaliyetler detayları ile UDTLM.01.02 Muayene Sorumlusu-Uzmanı Atama Kriterleri Talimatı ve PR.07 Eğitim Prosedürü’nde detaylarıyla verilmiştir.

 

8.     PROGRAM FAALİYETLERİ İÇİN DIŞ KAYNAK / TAŞERON KULLANIMI

İNTEGRA96, bu program kapsamında ürün uygunluğu değerlendirme aktivitesinde dış kaynak(onaylanmış kuruluş, üçüncü taraf bağımsız denetim kuruluşları vs.)  kullanmaz.

 

9.     HAKSIZ MARKA KULLANIMI, BELGELERİN TAHRİFİ VEYA SAHTE BELGE TANZİMİ

9.1.   Belge Sahibinin Belge Kapsamında Olmayan Ürünler İçin Belge ve Markaları Haksız Kullanması

Belge sahibi kişi veya kişilerin, sahip oldukları belge kapsamında olmayan bir ürün/ler için İNTEGRA96’dan yetkilendirildiği belgeyi/belgeleri kullanması halinde, İNTEGRA96 tarafından yazılı resmi uyarı gönderilerek söz konusu belge kapsamında olmayan ürünler için kullanımın durdurulması sağlanır ve gerektiği durumlarda bir yazı ile bu durum İNTEGRA96’ın anlaşmalı avukatına bildirilir. İhlalin tekerrür etmesi halinde ise; haksız kullanım hükümleri uygulanmak üzere bu programın 6.4.4 ve sonrasında 9.2 maddesine göre işlem yürütülür.

İNTEGRA96 hiçbir müşterisine İNTEGRA96 markalarını kullanma yetkisi vermez, ilgil kurallar TLM.10 Ürün Logo ve Belge Kullanma Talimatı detaylıca belirtilmiştir.

9.2.   İNTEGRA96’e Ait Markaların İzinsiz ve Lisans Süresi Dolan Belgelerin Tahrif Edilerek Kullanılması

İNTEGRA96 tarafından kullanma yetkisi verilmediği halde herhangi bir nedenle sona eren belge/belgeleri kullanmaya devam edenler aleyhine; sözleşme akdetmeyerek İNTEGRA96’ı maddi-manevi zarara sokmaları sebebiyle, hukuki işlem başlatılmak üzere, Yönetim Kurulundan alınan onay ile birlikte tüm ilgili dokümanlar anlaşmalı şirket avukatına yazıyla bildirilir. Söz konusu bildirimde, tazminat hesaplamasına esas alınacak olan ve ürünün belge kullanma tavan ücreti de belirtilir.

İhlale konu ürün ile ilgili bir yıllık emsal belge kullanma tavan ücreti tutarının iki (2) katından az olmamak üzere maddi tazminat, kamuoyunu yanıltmak ve haksız rekabete sebep olmak yoluyla İNTEGRA96’ı kamu ve tüketici nezdinde güven kaybına uğratmaktan dolayı belge kullanma tavan ücreti tutarının üç (3) katı tutarında, manevi tazminat talep edilmesi için ve gerekli cezai kovuşturmaların icrasına yönelik hukuki işlemler başlatılır.

İNTEGRA96’a farklı yollardan bildirilen haksız marka kullanımı ile ilgili ihbar veya şikayetler veya İNTEGRA96 tarafında bu konuda re’sen yapılan tespitler için, ihlali yapan kişi veya kişiler hakkında, belgeli olmaları durumunda bu programın 6.4.4 maddesi hükmüne göre işlem yapılması, ihlalin belge sahibi olmayan kişilerce işlenmesi halinde ise Yönetim Kurulundan gerekli olurun alınarak Programın bu maddesine göre işlem yapılır.

İNTEGRA96’a ait belge(ler) haksız kullanan kişi veya kişilere, eylemlerinin tespitine yarar delillerin toplanmasından sonra, yapılacak hukuki takibatın kesinleşme süreci sonuna kadar geçecek sürede, bu konu hakkında TÜRKAK ve Bakanlığa bilgilendirme yapılır.

9.3.   Belgelerin tahrif edilmesi ve sahte belge düzenlenmesi

Belgeyi tahrif veya taklit eden gerçek veya tüzel kişilerin tespiti halinde, bu konudaki bilgi ve belgeler, hukuki/cezai işlemler uygulanmak üzere, yukarıdaki esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulunun onayı ile anlaşmalı şirket avukatına gönderilir. Tahrif veya taklite edilen belgeler hakkında gerekli kanıtların toplanmasını müteakip bu konu hakkında TÜRKAK ve Bakanlığa bilgi verilir.

 

10.  TEYAKKUZ SONRASI EYLEM

Ürünlerin 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine göre belgelendirilip ürünlerin piyasaya arzından sonra üreticiler arz edilen ürünlerinin takibini yapmakla yükümlüdürler.

Satış sonrası veya firmaya bildirilen bir şikayet incelemesinin sonucunda Yetkili Otoriteye ve Onaylanmış Kuruluşa (İNTEGRA96) raporlama yapması gereken durumlar meydana gelebilir. Bu durumlar aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

10.1. Üretici Olay Raporu Bildirimi

Üreticiler olay raporlarını yetkili otoritesi ile birlikte İNTEGRA96’ya da göndermekle yükümlüdürler. Bildirilen olayın değerlendirilmesinde ve incelenmesinde İNTEGRA96’nın bir rolü yoktur. Sadece olayın bilgisi ve olayın yinelenmesini önleme amaçlı yapılan düzeltici ve önleyici faaliyet ile sonuçlandırılmış final raporunu İNTEGRA96’a bildirmelidir. Bu rapor olayın tam incelemesini ve düzeltici faaliyetin açıklamasını içermelidir. Üretici olay ile ilgili olarak Yetkili Otoriteyle iletişimde olduğu sürece güncel raporları veya rapor özetlerini İNTEGRA96’a de bildirmelidir. Halk sağlığı tehdit eden ciddi olaylarda İNTEGRA96 onayladığı sertifikayı askıya alabilir hatta iptal edebilir. Bu durumda askı ve iptal durumlarında bahsedilen metotlar ile yetkili otoriteye bildirim gerçekleştirilir ve belge ile ilgili kamuya açık bilgi güncellenir.

Üreticinin İNTEGRA96’a sağlayacağı bildirim ile ilgili herhangi bir tereddüt veya şüpheyi önlemek amacı ile üretici ile İNTEGRA96 arasında teyakkuz durumlarının bildirimini UDFRM.01.15 CE Belgelendirme Sözleşmesi ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan TLM.10 Ürün Logo ve Belge Kullanma Talimatı içerisinde belirtilen şartlar ile garanti altına alınır.

10.2. Olay Bildirimleri İçin Zaman Aralıkları

 • Ciddi Halk Sağlığı tehdidi; Böyle bir tehdidin üretici tarafından fark edilmesinden sonra 2 takvim gününden az olmayacak şekilde acil olarak (haklı olmayan bir gecikme olmadan),
 • Sağlık durumunda ciddi bozulma veya ölüm; olayın fark edilme tarihini takip eden 10 takvim günü geçmeyecek şekilde üretici olayla cihaz arasında bir bağlantı belirledikten sonra derhal (herhangi bir haksız gecikme olmaksızın).
 • Diğer; olayın fark edilme tarihini takip eden 30 takvim günü geçmeyecek şekilde üretici olayla cihaz arasında bir bağlantı belirledikten sonra derhal (herhangi bir haksız gecikme olmaksızın).

Potansiyel raporlanabilir bir olayın farkına varılmasından sonra, olayın raporlanabilir bir olay olup olmadığı hakkında belirsizlik varsa, üretici yukarıdaki verilmiş olan zaman aralıklarında olayın tipi için raporlamasını Yetkili Otoriteye ve Onaylanmış Kuruluşa (İNTEGRA96) bildirim yapmış olmalıdır.

10.3. Verilmiş Sertifikalar Üzerindeki Teyakkuz Konusunun Etkisinin Değerlendirilmesi

İNTEGRA96, üreticiden veya Yetkili Otoriteden teyakkuz durumu hakkında bilgiyi aldıktan sonra aşağıdaki düşünceler hakkında bir karar verir.

 • Teyakkuz durumunun İNTEGRA96 tarafından verilmiş olan sertifika ile açık olarak bir ilişkisinin olmamasında bir aksiyon şartı aranmaması.
 • İNTEGRA96, üreticinin gözlemleri ve Yetkili Otoritenin aktiviteleri ve üreticinin araştırma sonuçlarına tehlike arz eden bir durumun olmaması veya üretici tarafından yeterli düzeltici faaliyetin gerçekleştirilmesi durumunda verdiği sertifikanın devamına izin
 • Olağanüstü gözetim ölçümlerinin (doküman gözden geçirmesi, denetim, ürün testleri vb.) performansı sonucunda yüksek bir olasılıkla bir risk varsa verilmiş sertifika

Üretici başlattığı veya verdiği yeterli önlemleri Yetkili Otoriteye ve İNTEGRA96’ e iletmiş olmalıdır. İNTEGRA96 aldığı kararları gerekçeleri ile birlikte dokümante eder.

Eğer üretici yeterli önlemleri almazsa, İNTEGRA96, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ Bölüm 5’te kendisi ile ilişkili sorumluluklarını onayladığı sertifika için uygular.

Üreticinin ürününden kaynaklı meydana gelen olayların (geçerli bir kanıt ile desteklenmiş) İNTEGRA96 tarafından tespit edilmesinden veya İNTEGRA96’ya bildiriminden sonra;

 • Kullanıcının veya diğer kişilerin ölümüne,

 

 • Kullanıcının veya diğer kişilerin sağlık durumunun ciddi bozulmasına,

 

sebep olmuş ise üreticinin İNTEGRA96 tarafından verilmiş olan, olay ile ilgili geçerli AB Tip İnceleme Sertifikası derhal askıya alınır ve firmadan olay ile ilgili tüm yasal raporların bildirilmesi beklenir. Bu süreçte konu hakkında Yetkili Otorite bilgilendirilir ve belge ile ilgili kamuya açık bilgi güncellenir.

Araştırmanın tamamlanması ile birlikte üreticin cihaz teknik dosyasında beyan ettiği tasarım, satın alma, üretim veya kalite kontrol bilgilerinden farklı bir uygulama gerçekleştirmesi durumunda üreticinin ürün ile ilgili AB Tip İncelemesi Sertifikası derhal iptal edilir. Üreticinin İNTEGRA96 tarafından verilmiş olan diğer sertifikaları var ise gerekli kontroller için plansız denetim aktivitesi gerçekleştirilir.

İNTEGRA96, üreticiden veya Yetkili Otoriteden gelen bildirimleri aşağıda verilmiş olan şartları değerlendirmek için dikkate alır.

 • Olağan üstü tetkiklerin gerçekleştirilmesi (doküman gözden geçirmesi, denetim veya ürün testi, tasarım incelemesinin tekrar değerlendirilmesi),
 • Üreticinin üretim yönetim sisteminin yeniden tetkik edilmesi,

 

 • Olası yeniden belgelendirme sırasında özel ürünlerin ve üretim yönetim sisteminin özel proseslerinin önemle gözden geçirilmesi.
 • Herhangi bir diğer ilgili ölçümler.

 

 

11.  KAMUYA AÇIK BİLGİLERE ERİŞİM

İNTEGRA96 tarafından yayınlanan bu programa ilişkin bilgiler dahil ilgili politka, taahhüt ve prosedürler firma resmi web sitesi www.integra96.com dokümanlar bölümünde kamu erişimine açık olarak bulundurulmaktadır. İNTEGRA96 ilgili tüm bu dokümanlarda yapılan revizyonları web sitesindeki kopyalarında da işlemekle yükümlüdür.

 

12.  İLGİLİ İÇ DOKÜMANLAR

 

PR.05

Uygunsuzlukları Değerlendirme ve DÖF Prosedürü

PR.07

Eğitim Prosedürü

FRM.27

Etik Kurallar (Gizlilik, Tarafsızlık ve Bağımsızlık Taahütnamesi)

TLM.10

Ürün Logo ve Belge Kullanma Talimatı

TLM.01

Ücretlendirme Talimatı

PR09

Şikayet Ve İtiraz Değerlendirme Prosedürü

UDTLM.01.01

Numune Alma Talimatı

UDFRM.07.12

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği AB Tip İnceleme Belgesi Formatı

UDFRM.01.24

Denetçi Atama ve Bilgi Formu

UDFRM.07.06

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği Teknik Dosya İnceleme Formu

UDFRM.02.08

Saha Denetim Planı

FRM.86

Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Formu

UDFRM.01.03

Proje Kayit Formu

UDFRM.07.01

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formu

UDFRM.01.15

CE Belgelendirme Sözleşmesi